Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Revitalizace brownfields
Sokola, Jiří ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Téma mojí bakalářské práce je zaměřené na problematiku "brownfields" (dále je BF) a jeho revitalizace. Práce je rozdělena na 2 části. První, teoretická část se zabývá vymezením pojmu BF, definicí a možnostmi dělení, jakožto i revitalizací a jejími nástroji. V druhé, praktické části se nejdříve zmiňuje o stavu BF v České republice, konkrétněji pak v jihomoravském kraji a dále pak na konkrétních příkladech JZD Bohaté Málkovice a UP Bučovice navrhuje možné nové využití těchto areálu a stanovuje náklady na jejich revitalizaci za použití rozpočtových ukazatelů.
Zeleň veřejných prostorů v nových obytných souborech (obytné soubory v okrajových částech měst)
Horká, Julie ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Otruba, Ivan (oponent) ; Urbášková, Hana (oponent) ; Wittmann, Maxmilian (vedoucí práce)
Zeleň se v současné postindustriální společnosti významně spolupodílí na prostorovém, provozním i funkčním uspořádání městského prostředí v intencích stále více požadované udržitelnosti. Tato dizertační práce sleduje ve své úvodní části vztah formování zeleně a její struktury v urbánním prostředí v historii. Prvky zeleně v městském prostředí, ale i na jeho okrajích naplňovaly celou řadu funkcí od produkčních, estetických, až po rekreační a ekologické. Plochy zeleně se postupně staly rovněž důležitým veřejným prostorem. Vegetační plochy v současném urbánním prostředí vznikají zejména ve formě rekultivací postindustriálních území, menších parkově upravených ploch, zeleně obchodních a zábavních center, případně zeleně obytných celků. Právě posledním jmenovaným typem, který by měl být v nejbližší koexistenci s obytným prostředím, se zabývá i dizertační práce. Zaměřuje se na možnosti tvorby ekologických obytných celků, které se mohou stát náhradou /či alespoň jednou z možných variant/ k monofunkčním obytným zónám vznikajících na okraji našich měst a ve volné krajině a působit tak proti probíhající suburbanizaci a jejím negativním vlivům. Text dizertace si klade otázku, jaké kvalitativní aspekty zeleně podporují vznik živých, atraktivních a udržitelných veřejných prostranství. Porovnáním a následným zhodnocením vybraných příkladů ze zahraničí /Rakousko, Německo, Holandsko/ i z České republiky jsou pak definovány nezbytné a optimální kvalitativní vlastnosti zeleně ve veřejných, ale i polo-veřejných prostorech v obytných komplexech. Tyto příklady dobré praxe jako celku nebo jejich částí mohou sloužit jako inspirace pro rozvoj bytových projektů v České republice ať již na preferovaných plochách brownfields nebo citlivě zvolených nových územích rozvoje. Závěrečná kapitola zdůrazňuje neoddělitelnost tvorby veřejných prostranství a zeleně v obytných celcích od udržitelného rozvoje území v intencích formování kompaktního a prostupného města
Návrh průmyslové zóny pro region Telč
Komárek, Leonard ; Tupý, Josef (oponent) ; Petráš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především na regionální úrovni.
Srovnávací analýza nové zástavby v okolí města Brna
Uličný, Karel ; Fajkus, Jiří (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých etap realizace stavebních parcel v podobě technických sítí a komunikací na zemědělských plochách (greenfields), určených pro residenční bydlení. V empirické části jsou uvedeny cíle a metodologie výzkumného šetření a je rozdělena na dvě části. První část případové studie se věnuje porovnávání a analyzování nákladů a výnosů developera vybraných lokalit satelitních městeček. V části druhé je upřena pozornost na samotný vývoj ceny pozemků a poukazuje na položky ovlivňující zisk či ztrátu developera. V poslední kapitole se autor práce věnuje tvorbě předběžného výpočtu, pomocí kterého může developer zjistit, zda vybraný projekt satelitního městečka bude úspěšný, nebo nikoli. V závěru diplomová práce poukazuje na důležité faktory, ovlivňující úspěch projektu satelitního městečka.
Management postindustriálního vývoje
Pokorný, Filip ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Pech, Zbyněk (oponent) ; Koutný, Jan (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Tématem této práce je “Management postindustriálního vývoje”. Cílem práce je nalezení podpůrných prostředků pro rozvoj postindustriálního území v ČR. Tyto podpůrné prostředky byly hledány v zemích EU, které mají bohaté zkušenosti s regenerací postindustriálního území. Jako nejvhodnější byla vybrána Spolková republika Německo s koncentrací na oblast kolem města Lipska a Spojené Království Velké Británii a Severního Irska, kde jako stěžejní oblast byla zvolena oblast kolem Manchesteru. Následně byl analyzován jak legislativní rámec prostorového plánování, tak konkrétní nástroje podpory regenerace území v těchto zemích a v neposlední řadě také konkrétní postupy v regeneraci konkrétních měst. Jako další nástroje podpory byly prozkoumány certifikační nástroje hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje a jejich možný podpůrný vliv na regeneraci postindustriálního území. Výše uvedené bylo dáno do souvislosti se čtyřmi konkrétními příklady deprivovaného postindustriálního území v ČR. Tyto čtyři příklady pokrývají širokou škálu typických příkladů českých deprivovaných postindustriálních území a jejich typické problémy při jejich regeneraci. Na základě těchto příkladů jsou doporučeny k přebrání vytipované vhodné zahraniční nástroje podpory regenerace území.
Změny v množství vázaného uhlíku v nadzemní biomase v lesní rezervaci Greenfields, Nikaragua
Dvořák, Vít
Cílem práce bylo vyhodnotit změny v množství vázaného uhlíku v soukromé rezervaci Greenfields nacházející se v tropickém deštném lese v Nikaragui. Byly provedeny dvě lesní inventarizace (2015 a 2022) a ze získaných dat poté vypočítána biomasa a množství sekvestrovaného uhlíku na zalesněné ploše rezervace Greenfields. Data byla následně porovnána s výsledky ostatních podobně zaměřených prací v oblasti, uvedena do kontextu v rámci biologické sukcese a na závěr byl navrhnut systém financování rezervace pomocí plateb z obchodu s uhlíkem.
Geografická charakteristika průmyslu na Mladoboleslavsku
Šturmová, Tereza ; Ženka, Jan (vedoucí práce) ; Kopačka, Ludvík (oponent)
Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat nejvýznamnější geografické dopady transformace průmyslu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav po roce 1989. Mladoboleslavsko je jeden z mála přirozeně vzniklých a vyvíjejících se průmyslových klastrů v Česku se specifickou velikostní i odvětvovou strukturou hospodářství (superdominance Škoda Auto) a masivním přílivem PZI. V Mladé Boleslavi neměla restrukturalizace průmyslu příliš velké dopady na fyzickou ani funkční strukturu města. Dominantními funkcemi města zůstaly funkce obytná a průmyslová, případně obslužná. V mikroregionální měřítku došlo díky rostoucí životní úrovni k rozsáhlé rezidenční suburbanizaci. Nejvýznamnější změnou geografické struktury města Mladá Boleslav byla výstavba nových průmyslových zón na periferiích města a v katastru přiléhajících obcí a s tím spojená modernizace technické infrastruktury a nárůst silniční dopravy. Mladá Boleslav v průběhu více než dvacetileté transformace průmyslu po roce 1989 nejen zachovala, ale dále posílila výraznou funkční specializaci na automobilový průmysl. Klíčová slova: transformace průmyslu, Mladoboleslavsko, PZI, brownfields, greenfields
Venkovské brownfields na Šlapanicku a možnosti jejich využití pro rozvoj venkova
Drápalová, Jitka
Práce se zabývá brownfields v České republice, konkrétně pak v obcích, které leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. Jde o velmi aktuální téma, jelikož v České republice dochází k velkým záborům zemědělské půdy, ačkoliv by bylo možné využívat právě brownfields. Hlavním cílem práce je prostřednictvím řízených rozhovorů se starosty vybraných obcí zjistit, jakým způsobem jsou využívány brownfields v daných obcích a jaké jsou postoje starostů k těmto objektům. Zájmovými územími jsou obce Jiříkovice, Sokolnice a Tvarožná. Práce prokazuje, že v těchto obcích je snaha brownfields revitalizovat. Práce také poukazuje na neúplnost databází brownfields. Terénní průzkum a rozhovory se starosty dokázaly, že se v obcích nacházejí objekty, které v žádné z databází brownfields nejsou uvedeny. Nesoulad může být také způsoben tím, že v České republice neexistuje jednotná definice, co pojem brownfields znamená.
Brownfieldy a možnosti jejich využití - případová studie mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Paloušová, Daniela
Diplomová práce se zabývá problematikou starých a nevyužívaných objektů nebo areálů, tzv. brownfields. Cílem práce bylo charakterizovat brownfieldy, jejich rozdělení a s nimi související pojmy a problémy. Metodou terénního šetření byly identifikovány čtyři brownfieldy ve vybraném mikroregionu a zjištěn jejich stávající stav a současné či budoucí využití. Další použitou metodou bylo anketní šetření. Z celkových výsledků vyplývá, že se problém brownfieldů stává čím dál více aktuálnější, a že se na území mikroregionu nachází velké množství těchto ploch, ale jen minimum z nich je zatím zrekultivováno.
Regenerace brownfieldů v České republice v programovém období 2007 - 2013
ZAJÍČKOVÁ, Tereza
V České republice, ale i kdekoliv jinde na světě, se nacházejí plochy, budovy či celé areály, které už pozbyly své předchozí využití a od té doby chátrají nebo jsou využívány jen málo. Tato diplomová práce si dala za cíl zmapovat o jak velký problém s brownfieldy se jedná v jednotlivých krajích České republiky a zda kraje vlastní iniciativou napomáhají tento nevyhovující stav řešit. Dílčím cílem pak bylo zhodnocení využití dostupných finančních zdrojů poskytnutých Evropskou unií v programovém období 2007 - 2013 na projekty související s regenerací brownfieldů v tuzemsku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.