Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatňování principů řízení ve vybrané organizaci
MARHOUNOVÁ, Iveta
Cílem diplomové práce je analýza vybraných principů řízení firmy Baťa a komparace se současnými principy řízení ve vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou představeny návrhy na zlepšení doposud uplatňovaných principů řízení s cílem zvýšit výkonnost podniku ve vybraných oblastech, kterými jsou obchod a lidské zdroje.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Kislingerová, Eva (oponent) ; Rozsa, Zoltán (oponent)
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her.
Nástroj k vytváření investičních návrhů
Mikeška, Vilém ; Lerch, Tomáš (oponent) ; Sládková, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro klienta-investora.
Návrh vytvoření úspěšného obchodního týmu ve finančních službách
Trávník, Vladimír ; Svobodová, Jana (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout koncept sestavení obchodního týmu a zvýšení motivace jednotlivých členů obchodního týmu. Ke splnění výzkumného úkolu bude využita analýza postupu sestavování obchodního týmu v organizaci. Na základě vybraných kritérií bude zhodnocena úroveň motivovanosti obchodníků v týmu. Dále bude navržen způsob, jakým lze vést obchodní týmy k lepším výsledkům. Na základě analýzy budou zpracovány silné stránky a nedostatky konceptu sestavování jednotlivých týmů a navržen způsob, jakým lze docílit lepší kultury, lepších výsledků a větší angažovanosti jednotlivých obchodníků.
Spotřební chování na trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost OVB Allfinanz, a.s.
Látalová, Jana ; Tahal, Radek (vedoucí práce) ; Chalupecký, Martin (oponent)
Cílem této diplomové práce je, pomocí marketingového výzkumu v oblasti finančního poradenství, získat poznatky ze tří výzkumných oblastí, ty jsou chování spotřebitelů na finančním trhu, vztah spotřebitelů k finančnímu poradenství a znalost společnosti OVB Allfinanz, a.s. mezi spotřebiteli a zkušenosti s jejich poradci. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část popisuje především obecné poznatky z problematiky a je zaměřena na spotřební chování, marketing služeb, marketingovou komunikaci, marketingový výzkum a trh finančního poradenství v ČR. V úvodu praktické části je představena společnost OVB Allfinanz a její hlavní konkurenti na trhu. Hlavní částí je kvantitativní výzkum v oblasti finančního poradenství, kde jsou analyzovány získané údaje z dotazníkového šetření. Ty jsou poté vyhodnoceny a na jejich základě jsou vyhotovena doporučení pro společnost OVB Allfinanz.
Regulace finančního poradenství v České republice
Klofáč, Michal ; Kříž, Radim (vedoucí práce) ; Hásová, Jiřina (oponent)
Konzultace osobních financí s finančním poradcem by měla umožnit i osobám, které jsou méně finančně gramotné, optimalizovat své finanční portfolio. Vztah mezi poradcem a klientem je však zpravidla zatížen silnou informační asymetrií. Důsledkem může být poškození klienta ze strany poradce a to jak vědomé (plynoucí z poradcovy snahy maximalizovat svůj zisk a to i na úkor klienta) tak nevědomé (plynoucí např. z poradcovy nedostatečné kvalifikace). Jednou z možných cest vedoucích k eliminaci těchto rizik je vhodná zákonná regulace a právě té se komplexně věnuje tato práce. Práce zpočátku analyzuje aktuální stav finančního poradenství v České republice (jakým způsobem je prováděno, jaká část populace služeb osobních finančních poradců využívá, jaké jsou zásadní problémy atd.) a nastiňuje, jak by spolupráce mezi poradcem a klientem měla v ideálním případě vypadat. Hlavní část práce popisuje, jaká jsou zásadní úskalí a rizika, která ze spolupráce s finančním poradcem pro klienty vyplývají, a jaká legislativní opatření, která tyto negativní efekty mohou zmírňovat či eliminovat, v obecné rovině existují. Následně je detailně analyzován současný právní stav v České republice, včetně porovnání s best-practice z vybraných států EU. Konečně jsou pak zmíněna opatření, o jejichž zavedení se uvažuje, a změny, které v současné době procházejí legislativním procesem. V závěru jsou navrženy další metody, které by mohly přispět k zefektivnění finančně poradenského trhu. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled regulatorních opatření, kterým se finančně poradenský trh v ČR v tuto chvíli podřizuje, porovnat je v mezinárodním kontextu a ověřit hypotézu, že finančně poradenský trh v ČR je zatím poměrně nedospělý a k jeho zefektivnění, které by se projevilo vyšší mírou ochrany klientů, by přispěly další vhodně zvolené regulatorní kroky.
Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.
Prošvicová, Soňa ; Tahal, Radek (vedoucí práce) ; Krejzová, Lucie (oponent)
Cílem práce je provést marketingový výzkum a analýzu obecných informací o finančním poradenství s následným zaměřením na značku společnosti Partners. První část práce je věnována teoretickým informacím o marketingu, marketingové komunikaci, marketingovém výzkumu, spotřebním chování a finančním poradenství. Začátek praktické části je věnován představení společnosti Partners, po kterém následuje samotný marketingový výzkum, jehož výsledky jsou postupně analyzovány. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny hlavní výzkumné otázky. Praktickým přínosem práce jsou údaje sloužící společnosti Partners pro plánování budoucích kampaní a pro práci s potencionálními i současnými klienty.
Význam, vývoj a vnímání finančního poradenství
Bečvář, Ivo ; Zámečník, Petr (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je vyjádřit a fakticky zdůvodnit, proč je obor finančního poradenství důležitý, a tyto výsledky srovnat se všeobecným názorem lidí na tuto problematiku. Teoretická část je věnovaná především teorii dělby práce a teorii užitku. Praktická část je věnovaná průzkumu veřejného mínění o finančním poradenství, využití finančního poradenství v praxi a základním znalostem týkajícím se finančního poradenství. Závěr práce se snaží pomocí historického vývoje finančního poradenství a dalších ukazatelů vysvětlit, proč je finanční poradenství na území České republiky (dále jen ČR) vnímáno převážně záporně, zatímco v západní Evropě jde o vysoce uznávaný obor. Zároveň se snaží také předvídat budoucí vývoj finančního poradenství v ČR s uvedením základních předpokladů.
Analýza trhu finančního poradenství
Cmunt, Eduard ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Filipová, Vladimíra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá trhem finančního poradenství v ČR. Po úvodu je popsána práce finančního poradce, její výhody pro klienta a možné nástrahy. V druhé části se věnuji komparaci práce jednotlivých finančně poradenských skupin a přeložených finančních plánů.
Etika ve finančních službách aneb 10 zásad jak rozpoznat kvalitu
Kubišta, Zdeněk ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Svoboda, Václav (oponent)
Ve své práci jsem se zabýval vývojem českého finančního trhu, jeho regulací a organizacemi, které na něm působí. Hlavním cílem bylo prozkoumat etiku finančních zprostředkovatelů a doporučit spotřebiteli desatero zásad, při jejichž dodržování zvyšuje svou šanci na etický přístup a kvalitní výsledek. Zabýval jsem se také sestavením etického kodexu pro vlastní zprostředkovatelkou činnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: