Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifika urgentních stavů v gynekologii a porodnictví
PUPÍKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá tématem "Specifika urgentních stavů v gynekologii a porodnictví". Skládá se ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části předáváme informace o jednotlivých urgentních stavech z gynekologie a porodnictví. Řešíme u stavů, jak se projevují, jaké mohou být rizikové faktory a jaká je léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče. V urgentních stavech z gynekologie rozebíráme stavy jako mimoděložní těhotenství, torze adnex, ruptura ovariální cysty, endometrióza, ovariální hyperstimulační syndrom, pánevní zánětlivá nemoc a patologické gynekologické krvácení. V porodnictví popisujeme hypertenzní stavy v těhotenství, preeklampsii, eklampsii, HELLP syndrom, předčasný porod, porod koncem pánevním, prolaps pupečníku, abrupci placenty, vcestnou placentu, embolii plodovou vodou, postpartální krvácení a kardiopulmonální resuscitaci těhotné. V praktické části předáváme informace získané z rozhovorů se zdravotnickými záchranáři. Získané informace byly analyzovány a následně rozděleny do 11 kategorií. Cílem práce bylo - 1. Zmapovat jednotlivé urgentní stavy v gynekologii a porodnictví. 2. Zmapovat postupy zdravotnických záchranářů u urgentních stavů v gynekologii a porodnictví. Věříme, že se nám podařilo naplnit stanovené cíle. Výsledky výzkumu mohou sloužit k vytvoření doporučených postupů v rámci urgentních stavů v gynekologii a porodnictví.
Srovnání znalostí laiků a odborníků o antropogenních mimořádných událostech v rámci provozu JE Temelín
ŠPLÍCHAL, Vojtěch
Informovanost o mimořádné události v rámci jaderné elektrárny je důležitá z hlediska bezpečnosti zaměstnanců elektrárny a civilního obyvatelstva. Diplomová práce je zprávou o aplikovaném kvantitativním výzkumu splňující cíl globální a tři dílčí cíle. Globální cíl v rámci diplomové práce (vývoj ochrany obyvatelstva s popisem postupného vývoje jaderných zařízení s využitím pro mírové účely, popis rizik, radiačních mimořádných událostí a opatření pro ochranu obyvatelstva, která jsou spojená s provozem jaderně energetických zařízení.) byl splněn v rámci teoretické části. V rámci globálního cíle výzkumu byl vytvořen dotazník se základními parametry výchozí teorie (teorie ochrany obyvatelstva) a vybrané provozní parametry z oblasti provozu jaderných elektráren. Dále byly generovány tři dílčí cíle spojené s potvrzením hypotéz H1, H2 a H3. H1: Empirické rozdělení znalostí laické veřejnosti o antropogenních mimořádných událostech v rámci provozu JE Temelín je blízké rozdělení normálnímu. H2: Empirické rozdělení znalostí odborné veřejnosti o antropogenních mimořádných událostech v rámci provozu JE Temelín je vzdálené rozdělení normálnímu. H3: Znalosti laické a odborné veřejnosti o antropogenních mimořádných událostech v rámci provozu JE Temelín jsou na zvolené hladině statistické významnosti odlišné. Ověření hypotéz H1 a H2 bylo provedeno pomocí matematické a deskriptivní statistiky. Ověření hypotézy H3 bylo provedeno pomocí metod matematické analýzy. Globální cíl byl splněn za pomoci metod systémové analýzy. Pro splnění a potvrzení dílčích cílů bylo využito metod jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních statistických analýz. Teoretickými přínosy této práce je potvrzení aplikability jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních statistických analýz ve spojení s výzkumem výzkumných proměnných "Znalosti laické veřejnosti", "Znalosti odborné veřejnosti" a "Typy teoretických rozdělení". Praktickým přínosem je normalita znalostí u laické veřejnosti a vzdálení od normality u odborné veřejnosti. Předpoklad vzdálení od normality u odborné veřejnosti byl potvrzen, avšak je otázkou, zda by odborníci neměli dosahovat vyšších bodových hodnocení s ohledem na pravidelnost školení pro vstup pracovníků do prostoru kontrolovaného pásma a životně důležitých prostor v rámci provozu JE Temelín. Pro navazující práce by mohla být zjištěná vzdálenost od normality u odborné veřejnosti základem pro další zkoumání spolu s analýzou jednotlivých otázek dotazníku. To by mohlo např. vést k optimálnější strukturovanosti školení pracovníků (odborné veřejnosti) na identifikované oblasti.
Příprava obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací
MÁŠKA, Dominik
Cílem bakalářské práce je analyzovat zabezpečení připravenosti starostů a orgánů obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na rozbor příslušných odborných literatur a legislativy, která úzce souvisí s povinnostmi starosty obce a orgánů obce v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v obci. Důraz je kladen především na povinnosti orgánů obce v oblasti ochrany obyvatelstva a zákony s nimi souvisejícími. Spolu s přípravou a řešením mimořádných událostí nebo krizových situací se setkáváme s pojmy, kdy jejich správné a jednotné chápání je důležité k adekvátnímu přístupu ke vzniklé mimořádné události a aplikaci připravených opatření. Teoretická část bakalářské práce se z tohoto důvodu, mimo jiné, soustředí i na tyto pojmy a opatření. K praktické části bakalářské práce je zvolena hypotéza "Starostové a orgány obcí jsou připraveny na řešení mimořádných událostí a krizových situací s rozdílnou úrovní." K vyvrácení nebo potvrzení hypotézy byly zpracovány data z 52 dotazníků, vyplněnými starosty obce nebo jinými kompetentními osobami zaměřenými na danou problematiku. Dotazníkové šetření bylo zpracováno na základě výsledků dotazníků, které byly zaslány na obce nacházející se na území České republiky. Výsledky zpracovaných dotazníků ukazují, že s ohledem na možná ohrožení obce a na počet obyvatel v obci je připravenost obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací rozdílná a hypotéza je potvrzena.
Historie 1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku v letech 1937-1953
MÜLLEROVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá historií vzdělávání ve městě Milevsko v letech 1937-1953, především zaměřenou na 1. ZŠ T. G. Masaryka. První a druhá kapitola se zabývá historií města a vzdělávání v Milevsku. Třetí a čtvrtá kapitola popisují život na základní škole v předválečném, válečném a poválečném období. Práce popisuje učitelský sbor a ředitele, kteří v těchto letech na škole působili. Dále se zabývá žáky a školní výukou v souvislosti s daným časovým úsekem. V práci jsou také popsány důležité události, které ovlivnily chod školy. Dalšími popisovanými aspekty, kterými se práce zabývá, jsou pravidelné školní akce vyplývající z určité doby. Tato bakalářská práce je zpracována zejména na základě školních a obecních kronik.
Nedovolené ozbrojování a zneužití střelných zbraní
HLINOVSKÝ, Jakub
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nedovoleného ozbrojování a zneužití střelných zbraní. Přesný počet nelegálních zbraní a míra jejich výskytu je prakticky nezjistitelná. Nelegální ozbrojování a s tím úzce související zneužívání střelných zbraní jsou celosvětovým problémem, spjatým nejen s kriminálními činnostmi. Hlavním cílem předkládané práce je teoreticky a empiricky zmapovat problematiku nedovoleného ozbrojování a zneužití střelných zbraní na území České republiky. V úvodní teoretické části jsou vymezena teoretická východiska, základní pojmy a shrnuta platná česká "zbraňová" legislativa. Jsou v ní popsány přípravy implementace evropských norem a s tím spojené připravované změny české zbraňové legislativy. Dále jsou popsány druhy zbraní, způsoby získání legálních zbraní a zbrojního průkazu, pronikání zbraní na černý trh, nelegální zbraně, jejich legalizace a využívání legislativy v boji proti nelegálnímu ozbrojování. Jsou připomenuty konkrétní případy spojené se zneužitím střelných zbraní, což dokresluje aktuálnost řešeného tématu. Pro praktickou část studie byla získána data z oficiálních Statistik kriminality odboru věcných gescí a statistik Policejního prezidia České republiky a cílem deskriptivně zmapovat a analyzovat vývojový trend mimořádných událostí s použitím střelných zbraní na území České republiky v letech 2010 - 2019, tedy desetileté období. Dále jsou formulovány tři základní výzkumné otázky, na které bude hledána odpověď a to zmapování vývoje nedovoleného ozbrojování a zneužití střelných zbraní na území České republiky. Dále vymezení činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému při zásahu proti aktivnímu střelci a legislativní opatření, zaměřující se na problematiku střelných zbraní v civilním sektoru. Z výsledků nashromážděných dat vyplývá, že výskyt případů nedovoleného ozbrojování ve sledovaném období stagnuje a zneužívání střelných zbraní dlouhodobě klesá. K páchání trestných činů jsou častěji zneužívány legálně držené střelné zbraně. Dále bylo zjištěno, že zbraně jsou nejčastěji zneužívány k trestným činům nebezpečného vyhrožování, úmyslnému ublížení na zdraví a k loupežím. Výsledky výzkumu a závěry mohou být využity ke studijním účelům a jako materiál pro oblast ochrany obyvatelstva. Je důležité se tomuto tématu věnovat, protože dopady nedovoleného ozbrojování jsou značné a dlouhodobě neřešená problematika nelegálních zbraní by mohla způsobit mnoho vážných problémů s dopadem na lidské zdraví, na životy, na ekonomiku nebo případně na celou společnost.
Úkoly a povinnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce v ochraně obyvatelstva
PETŘEKOVÁ, Daniela
Cílem práce bylo provést výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva zaměřený na úkoly a činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. K tomu bylo využito studia zákonů, vyhlášek a odborné literatury zaměřující se na oblast ochrany obyvatelstva společně s využitím informací získaných u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, v Institutu ochrany obyvatelstva, při studiu Ochrany obyvatelstva se zaměřením na CBRNE na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na internetových stránkách zaměřujících se na tuto oblast. V teoretické části diplomové práce byly rozebrány příslušné zákony, další právní předpisy, odborná literatura a jiné informační zdroje z oblasti ochrany obyvatelstva. Jedná se například o varování a informování obyvatelstva, evakuaci, ukrytí, dekontaminaci a individuální ochranu. Dále jsou zde popsány informace k vybraným mimořádným událostem. V praktické části byly zpracovány zápisy z exkurze v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, ze školení velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Jihočeském kraji a odborných konzultací u členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a u vybraných členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dubičné. V rámci praktické části byla navázána spolupráce s autory vybraných internetových zdrojů, kteří poskytli souhlas s uvedením QR kódu jejich stránky v praktické části. Prostřednictvím Statistického sledování událostí byla vyhodnocena činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v ochraně obyvatelstva. Byl vytvořen soubor, který umožní vzdělávání členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva společně s podporou činnosti členů jednotek při plnění daných úkolů.
Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje
Legner, Vojtěch ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje Cíl práce: Cílem této práce je rozbor a analýza preventivních opatření mimořádných událostí v Libereckém kraji. Metody: V této diplomové práci byly použity metody deskriptivně - analytického charakteru, syntézy a statistické analýzy dat. Výsledky: Přehled struktury integrovaného záchranného systému, vymezení základních pojmů, dělení mimořádných událostí, stručná charakteristika Libereckého kraje, přehled mimořádných událostí na území Libereckého kraje a jejich vývoj v období 2013 - 2018, rozbor preventivních opatření v oblasti požární ochrany, jejich vývoj a porovnání s následky mimořádných událostí. Klíčová slova: mimořádná událost, prevence, Liberecký kraj, požární ochrana
Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje
Legner, Vojtěch ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje Cíl práce: Cílem této práce je rozbor a analýza preventivních opatření mimořádných událostí v Libereckém kraji. Metody: V této diplomové práci byly použity metody deskriptivně - analytického charakteru, syntézy a statistické analýzy dat. Výsledky: Přehled struktury integrovaného záchranného systému, vymezení základních pojmů, dělení mimořádných událostí, stručná charakteristika Libereckého kraje, přehled mimořádných událostí na území Libereckého kraje a jejich vývoj v období 2013 - 2018, rozbor preventivních opatření v oblasti požární ochrany, jejich vývoj a porovnání s následky mimořádných událostí. Klíčová slova: mimořádná událost, prevence, Liberecký kraj, požární ochrana
Připravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádnou událost v okrese Frýdek-Místek
VALÁŠKOVÁ, Diana
Tato bakalářská práce řeší připravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události v okrese Frýdek-Místek. A má za cíl posoudit informovanost personálu a celkovou připravenost zařízení poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události. A také porovnává zjištěné závěry s prací provedenou v rámci Jihočeského kraje. Teoretická část práce se zabývá problematikou sociálních služeb a mimořádných událostí. Kapitola zaměřená na sociální služby, seznamuje se základními pojmy této oblasti, dále s druhy sociálních služeb a jejich popisem. Následující kapitola je zaměřená na problematiku mimořádných událostí, definuje základní pojmy, seznamuje se základním dělením mimořádných událostí a popisuje území zkoumaného okresu Frýdek-Místek z hlediska hrozících rizik, a zabývá se jejich podrobnějším popisem. Výzkumná část práce byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly určeny pro ředitele a odpovědné vedoucí poskytovatelů sociálních služeb, u kterých byla využita kvalitativní metoda výzkumu, a dále pro personál poskytovatelů sociálních služeb, kde byly použit pro kvantitativní výzkum. Za tímto účelem byly vybrány sociální zařízení, které odpovídaly zvoleným kritérium prvním kritériem bylo, aby sociální zařízení poskytovaly pobytovou formu sociálních služeb a druhým bylo, aby byly vhodné pro osoby zdravotně postižené. Provedeným dotazníkový šetřením byla zjištěna nepřipravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události v okrese Frýdek-Místek. Výsledky nedosahovaly stanovené hranice úspěšnosti, která měla hodnotu 80 %. Vyplývá z toho, že personál těchto zařízení není dostatečně informovaný v problematice mimořádných událostí. A srovnáním těchto výsledků s výsledky šetření v Jihočeském kraji, bylo zjištěno, že úroveň připravenosti a informovanosti poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události, je v obou případech stejně nedostatečná.
Princip komplementarity ve fyzice a jeho role při přípravě odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva
ČECH, František
Diplomová práce aplikací logických, empirických a statistických metod vymezila v rámci kvantitativního výzkumu roli principu komplementarity v přípravě odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Princip komplementarity charakterizovala diplomová práce obecně (práce s dvojicemi pojmů, oba pojmy jsou potřebné pro vysvětlení podstaty problému, oba pojmy však nelze současně používat, např. pojmy analýza a syntéza). Diplomová práce pak vymezila fyzikální stránku principu komplementarity - vlnově-korpuskulární dualismus, poloha a hybnost, energie a čas. Posléze následovala komparace základů ochrany obyvatelstva se strukturou fyzikální stránky principu komplementarity. Provedená komparace byla na základě teorie kurikulárního procesu přizpůsobena potřebám a možnostem budoucích odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Postup je zřejmý ze soustavy cílů, které diplomová práce postupně plnila: 1) Popsat systémově obecnou podobu principu komplementarity a jeho fyzikální aplikace z hlediska teorie kurikulárního procesu. 2) Vytvořit strukturu systému mimořádných událostí z hlediska vědního oboru ochrana obyvatelstva a zaměřit se na její edukační dimenzi při přípravě odborníků. 3) Provést komparaci fyzikální dimenze a mimořádných událostí s obecnou podobou principu komplementarity. K přenosu poznatků bylo využito teorie kurikulárního procesu. V rámci konceptuálního kurikula bylo podáno vysvětlení propojení mezi obecněji pojatým principem komplementarity a ochranou obyvatelstva. Teorií propojující tyto dvě odlišná odvětví je obecněji pojatý princip komplementarity a pak speciálně Bohrův princip komplementarity propojující nejen vlnově-korpuskulární dualismus, ale také Heisenbergovy relace neurčitosti. Fyzikální dimenze mimořádných události byla přizpůsobena možnostem a potřebám studentů (zamýšlené kurikulum), sepsána do edukačního textu poskytnutého studentům (projektové kurikulum). Funkčnost edukačního testu byla ověřena edukačním testem, jehož výsledky byly statisticky zpracovány (implementované kurikulum). Statistické šetření výsledků testu potvrdilo druhou hypotézu této práce: "Znalosti budoucích odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva budou mít z hlediska role principu komplementarity v rámci jejich přípravy teoretické rozdělení blízké rozdělení normálnímu". Potvrzením této hypotézy byla potvrzena správnost a aplikovatelnost kurikulárního procesu, kterou předpokládala první hypotéza této práce: "Pomocí etap kurikulárního procesu lze vytvořit v rámci kvantitativního výzkumu edukační základ role principu komplementarity." Přínosy práce lze shrnout následujícím způsobem: 1) Využití edukačního textu v přípravě odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva (praktický přínos diplomové práce). 2) Prohloubení použitelnosti teorie kurikulárního procesu v dosud nezkoumané oblasti ochrany obyvatelstva (prohloubení teorie kurikulárního procesu). 3) Vymezení vazby fyzikální části principu komplementarity na obecnou podobu tohoto principu (teoretický přínos diplomové práce).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.