Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně.
CRKVOVÁ, Aneta
Jednou z nedílných součástí půdoochranných postupů jsou meziplodiny. Cílem této práce je navrhnout možné kombinace hlavních plodin a meziplodin, zařadit je do osevního postupu. Zhodnotit jejich vliv na výskyt vodní eroze.
Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
ŠÍMOVÁ, Kristýna
Cílem práce je zjištění uplatnění meziplodin a jejich vliv v osevním postupu v katastrálním území Krašovice u Čížové. První část diplomové práce se zabývá erozí, protierozními opatřeními a meziplodinami. Ve druhé části je výpočet erozního smyvu na dané katastrální území. Erozní smyv půdy na půdních blocích je vypočítán za pomocí Wischmeier - Smithovi rovnice (USLE). Smyv je pak dále porovnán, za použití osevních postupů a osevních postupů s uplatněním meziplodin.
Příčiny nízkých výnosů obilovin v ekologickém systému pěstování
KOTAŠKA, Vladimír
Cílem diplomové práce bylo zjistit příčiny nízkých výnosů vybraných obilovin (oves, pšenice, žito a špalda) v ekologickém zemědělství na základě vyhodnocení informací o pěstitelských postupech, získaných pomocí dotazníkové metody. Postupně bylo vybráno 21 ekologicky hospodařících podniků kontrolovaných organizacemi Abcert AB a Biokont CZ, s.r.o. Na základě analýzy pěstitelských postupů byly určeny nejčastější chyby, které zemědělci dělají. Podniky s nižšími výnosy mají především nevhodnou strukturu pěstovaných plodin, vysoké zastoupení obilnin, nedodržují zásady střídání plodin. Zvláště v produkčně příznivých polohách hospodaří některé farmy bez živočišné výroby. Zastoupení leguminóz je u většiny podniků nízké, velmi málo jsou využívány meziplodiny. V případě zaorávky slámy není udržován poměr C:N hnojením statkovými hnojivy. Minerální hnojiva nejsou používána vůbec, vápnění zřídka. Přihnojování obilovin během vegetace se většinou neprovádí. Regulace plevelů v obilovinách je prováděna nedostatečně. Je poměrně časté používání farmářského osiva, což zvyšuje zaplevelení. Při porovnání výnosů obilovin mezi lepšími a horšími podniky je zřejmé, že dodržování zásad může zvýšit výnos zrna o 1,0 až o 1,9 t/ha.
Snížení erozní ohroženosti pozemků prostřednictvím meziplodin a jejich aplikace na vybrané pozemkové úpravě
JÁNOŠÍK, Vojtěch
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a využití osevních postupů a meziplodin v současném českém zemědělství. V první části práce je rozebrána eroze, protierozní ochrana a dotační politika. Ve druhé části je popsána univerzální Wischmeier-Smithova rovnice pro výpočet smyvu půdy z pozemku. Protierozní účinnost vybraných osevních postupů bude posouzena ve vybraném katastrálním území Čestice.
Meziplodiny a jejich uplatnění v protierozní ochraně
KLÍR, Josef
Tato práce si klade za cíl posouzení protierozních účinků meziplodin zařazených do osevních postupů. Bude vyhodnocen erozní smyv v katastrálním území Předenice, které se nachází v plzeňském kraji, pro stávající osevní postup společnosti LUKRENA a.s. a porovnána s výsledky osevního postupu se zařazením meziplodin.
Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně v oblasti podhůří Šumavy
ŠLAPÁKOVÁ, Veronika
Cílem diplomové práce je posoudit možnost uplatnění meziplodin v protierozních osevních postupech a jejich vliv na systém trvale udržitelného zemědělství a posouzení vhodnosti využití meziplodin jako prvku protierozní ochrany pro ekologicky šetrné hospodaření na orné půdě. Erozní jevy budou vyhodnoceny ve vybrané lokalitě a katastrálním území Borovany. Výsledkem bude vyhodnocení smyvu konvenčního osevního postupu a postupu s využitím meziplodin pomocí metody USLE.
Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
ČERNOHORSKÁ, Veronika
Cílem této práce je zjistit vliv použití meziplodin v osevním postupu na vybraném území a jeho uplatnění v protierozní účinnosti vegetačního krytu. Erozní smyv půdy je vypočítán pomocí Wischmeier - Smithovi rovnice. Výsledky osevního postupu bez meziplodin a osevního postupu s meziplodinou jsou mezi sebou porovnány a vyhodnoceny.
Vyhodnocení používaných osevních postupů a jejich vliv na hodnoty C faktoru
JÁNOŠÍK, Vojtěch
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a možnosti využití osevních postupů v současném českém zemědělství. V první části práce je rozebrána eroze a protierozní ochrana. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé zemědělské výrobní oblasti a universální Wischmeier-Smithova rovnice pro výpočet smyvu půdy z pozemku. Protierozní účinnost vybraných osevních postupů bude posouzena ve vybraném povodí Lačnovského potoka. Lokalita se nachází v Jižních čechách na hranici s krajem Vysočina.
Porovnání osevních postupů používaných v ekologickém zemědělství a jejich využitelnost v protierozní ochraně
BOUŠKA, Miroslav
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku osevních postupů používaných v ekologickém zemědělství jejich využitelnost v protierozní ochraně. Obsahuje literární rešerši, která popisuje osevní postupy a jejich sestavování jak v ekologickém zemědělství tak v komerčním. Popis ekologického zemědělství jako takového, jednotlivé druhy eroze a řešení eroze pomocí pozemkových úprav. Cílem této práce je posoudit mezi sebou a vyhodnotit jednotlivé osevní postupy od těch teoreticky navrhovaných, které jsou obsaženy v literární rešerši pro konvenční a ekologické zemědělství. Budou zde vyhodnoceny i osevní postupy, které jsou přímo využívány v zemědělském podniku zaměřeném na ekologické zemědělství.
Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
KREBSOVÁ, Lenka
Cílem této práce je zjištění vlivu uplatnění meziplodin v osevním postupu na katastrálním území Vrábče u Českých Budějovic. Erozní smyv půdy z pozemků je vypočítán pomocí metody USLE, dále je porovnán smyv s použitím konvenčního osevního postupu a postupu s uplatněním meziplodin. Vyhodnocuji zde vliv meziplodin na zvýšení protierozního účinku vegetačního krytu. Výsledné hodnoty erozního transportu jsou použitím protierozních osevních postupů s meziplodinami významně sníženy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.