Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Thermal and creep analysis of VVER-1000 reactor pressure vessel at high temperatures caused by fuel melting during severe accident
Gabriel, Dušan ; Gál, P. ; Kotouč, M. ; Dymáček, Petr ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján
Thermal and creep analysis of the VVER-1000 reactor pressure vessel (RPV) was performed at high temperatures caused by fuel melting during severe accident. First, the integral code ASTEC was applied simulating severe accident evolution since an initiating event up to a hypothetical radioactive release into the environment. The ASTEC outputs including the remaining RPV wall thickness, the heat flux achieved and the temperature profile in the ablated vessel wall served as boundary conditions for the consequent assessment of RPV integrity carried out with the aid of finite element method (FEM). The FEM analysis was performed including the creep behaviour of RPV material using a complex creep probabilistic exponential model with damage. The objective of the analysis was to computationally assess emergency condition and, on this basis, to propose a general methodology for evaluating the integrity of RPV at high temperatures due to fuel melting during severe accident.
Influence of severe plastic deformation and subsequent annealing on creep behaviour of martensitic 9% Cr steel
Král, Petr ; Dvořák, Jiří ; Sklenička, Václav ; Horita, Z. ; Tokizawa, Y. ; Tang, Y. ; Kunčická, Lenka ; Kuchařová, Květa ; Kvapilová, Marie ; Svobodová, M.
The objective of the study is to evaluate the effects of severe plastic deformation (SPD) and annealing on creep behaviour of advanced tungsten modified creep-resistant 9 % Cr martensitic P92 steel. The as-received P92 steel was deformed by high-pressure torsion (HTP), high-pressure sliding (HPS) and rotary swaging (RS) at room temperature prior creep testing. These SPD methods imposed significantly different equivalent plastic strain in the range from 1 up to 20. Constant load creep tests in tension were performed in an argon atmosphere at 873 K and applied stress ranging from 50 to 200 MPa. The microstructure and phase composition of P92 steel were studied using a scanning electron microscope Tescan Lyra 3 and a transmission electron microscope Jeol 2100F. The results show that under the same creep loading conditions the HPT and HPS-processed P92 steel exhibited significantly faster minimum creep rates, creep fracture strain and the decrease in the value of the stress exponent of the creep rate in comparison with as-received P92 steel. However, it was revealed that the RS-processed specimens exhibited one order of magnitude lower minimum creep rate and lower ductility compared to commercial P92 steel. The creep curves for the HPT and HPS-processed states exhibited a pronounced minimum of strain rate. The pronounced minimum of strain rate disappeared when these states were annealed at 923K/500h before application of creep loading. The microstructure changes occurring during creep and different creep behaviour between as-received and deformed states are discussed.
Development and validation of a hypoplastic model for soft clays incorporating rate effects and strength anisotropy
Jerman, Jan ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Blahůt, Jan (oponent) ; Hrubešová, Eva (oponent)
Práce představuje rámec a metodiku konstitučního a numerického modelování pro měkké jíly. Měkké jíly se typicky nachází v mořském prostředí, na pobřeží a v okolí řek, měkké jíly jsou také často spojovány s periglaciálními podmínkami. Povrch mořského dna z měkkých jílu se také často nalézá v oblastech, kde dochází k zakládání infrastruktury pro obnovitelné zdroje a těžbu uhlovodíků. Rostoucí světová populace také zvyšuje poptávku po rozšiřování měst na úkor moře - zakládání na měkkých jílech a schopnost navrhovat konstrukce v tomto prostředí se tedy stává velmi důležitým faktorem při stavbě infrastruktury měst ležících na mořském pobřeží. Mechanické chování zemin, především těch jílovitých, je časově závislé. Tato jejich vlastnost je relevantní v mnoha inženýrských projektech, kde je podstatná znalost chování staveb v dlouhodobém měřítku. Toto je zejména důležité právě pro měkké jíly, neboť jejich vysoká stlačitelnost během primární komprese a creepu může vést k tomu, že časově závislé chování těchto zemin musí být bráno v potaz při navrhování konstrukcí. Pomalé svahové pohyby jako velmi pomalé sesuvy, ploužení a creep, jsou typicky závislé na smykových creepových vlastnostech zeminy na smykové ploše a na stavu efektivního napětí. Aby tedy bylo možné předpovídat takovéto svahové deformace pomocí...
Creep of oak dowel: various loading and environmental conditions
Hasníková, Hana ; Kunecký, Jiří ; Hataj, M.
For research of timber joints, the crucial role in force distribution inside the joint is played by distribution and variability of stiffness of the dowels. Not only the instant stiffness, but the one that we can encounter after some longer period. Also, this value and its statistical distribution is influenced by many other factors, however, humidity and temperature are in timber (oak) dowels of utmost importance. In the work results of a creep experiment made using a special testing rig is presented. It has been found, that biggest changes in creep behavior are in case if very humid conditions are present, and, also, that cycling the temperature in high humidity conditions can produce about 104% of the original instantaneous displacement. The result is not surprising, however, new insights are made thanks to relatively high number of samples and ability to produce some statistics. Another outcome is relation of dowel stiffness in time to the level of applied stress, which is quantified in the article.
Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR
Mužík, Vlastimil ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Kudrna, Zdeněk (oponent)
Název Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR Abstrakt Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Ing. J. Boháče. Zabývá se dálničním násypem přes výsypku lomu A.Zápotocký, který je součástí úsekem dálnice D8-0807/I. Práce shromažďuje výsledky průzkumu, monitoringu pokusných násypů a monitoringu prováděného na vlastní konstrukci dálničního násypu. Na základě těchto dat je určen podíl creepu na celkovém sednutí.
Sekundární stlačitelnost brněnského téglu
Pavlová, Martina ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Král, Jan (oponent) ; Rozsypal, Alexandr (oponent)
Sledování a měření dlouhodobých deformací jílů je významné pro řešení různých geotechnických i geologických otázek. Zájmovou oblastí je severní část Vídeňské pánve, kde sedimentovaly miocenní jíly, známé jako brněnské "tégly". Tato diplomová práce se zabývá sekundární stlačitelností zemin, kterou lze definovat pomocí poměru Cα/Cc. Je zde popsáno stanovení poměru Cα/Cc. Z číselné hodnoty indexu sekundární stlačitelnosti Cα lze při zohlednění zjednodušujících předpokladů stanovit velikost creepu brněnského téglu a dopočítat předdenudační mocnost nadloží brněnského téglu. Diskutovány jsou zde i dvě odlišné teorie, známe jako hypotéza A a B, které se používají k interpretaci creepu při konsolidaci. V praktické části práce jsou shrnuty výsledky dlouhodobých oedometrických zkoušek na dvou neporušených a jednom rekonstituovaném vzorku brněnského jílu. Diskutováno je také zvláštní chování zemin při jednorozměrném creepu, především pozorované difuzní kolapsy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
VLIV ZMĚNY NÁHRADNÍ TLOUŠŤKY PRŮŘEZU NA CHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Hofírek, Radovan ; prof. ing. Jan L. Vítek, CSc. (oponent) ; Borzovič,, Viktor (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Správné určení reologických jevů je značně obtížné, neboť záleží na mnoha vstupních parametrech, např. na stáří betonu, velikosti tělesa, relativní vlhkosti prostředí, pevnosti betonu, rychlosti hydratace cementu, vlivu teploty, druhu namáhání a způsobu ošetřování. Tato dizertační práce se zaměřuje na to, jaký vliv má změna náhradní tloušťky betonového průřezu na chování betonových konstrukcí. Tedy jakým způsobem se změní reologické jevy v důsledku nanesení, popř. stržení izolace z povrchu betonových těles v průběhu životnosti konstrukce. Byla provedena dlouhodobá experimentální měření zkušebních těles i reálné mostní konstrukce. Data byla popsána, vyhodnocena a byly navrženy matematické úpravy pro předpisy Model Code 2010 a Model B4 (B3). Tyto nové vztahy umožňují ve výpočtech zohlednit vliv změny náhradní tloušťky betonového průřezu a tím zpřesnit výpočtové modely pro betonové konstrukce.
Návrh a hodnocení procesních zařízení poškozovaných degradačními mechanismy
Cablková, Zuzana ; Naď, Martin (oponent) ; Lošák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je cílena na hodnocení vybraných degradačních mechanismů, které se vyskytují u procesních zařízení. Hodnocení má nepochybně význam z hlediska bezpečnosti a predikce zbytkové životnosti. Tato problematika je v práci demonstrována na dvou mechanismech. První z nich se objevuje v prostředích se zvýšenou teplotou, jedná se o jev zvaný tečení materiálu. Teoretická část práce pokrývá základní principy mechanismu tečení a jeho vliv na materiál. Okrajovým ale nezanedbatelným problémem je výskyt tohoto poškození ve svarových spojích. Predikcí a posouzením tečení se zaobírá značná část norem. Součástí této práce je zmapování a do určité míry i porovnaní několika vybraných postupů. Druhý uvedený degradační mechanismus souvisí s přítomností agresivních sloučenin jako je sulfan neboli sirovodík. Ten může vést k vodíkové křehkosti, puchýřům a mnoha dalším poškozením. Podobně jako u tečení, i pro tyto mechanismy je v práci vytvořen přehled norem, které se věnují návrhu, hodnocení nebo údržbě takto používaných zařízení. Obsahem praktické části této práce je výpočet hodnocení takového zařízení za využití postupů normy API 579-1.
Základní mechanismy únavového a kombinovaného poškození únava-creep niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC
Horník, Vít ; Kohout, Jan (oponent) ; Pantělejev, Libor (oponent) ; Kunz, Ludvík (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na rozšíření poznatků o mechanismech únavového poškození a kombinovaného poškození únava-creep polykrystalických niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny základní informace o niklových superslitinách a jejich mikrostruktuře, po nichž následuje popis mechanismů poškození únavou, creepem a jejich vzájemnou interakcí. Další část práce obsahuje experimentálně získané výsledky popisující chování niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC při různých podmínkách. Pro měření únavových vlastností při symetrickém zátěžném cyklu byly zvoleny tři teploty testování - 800, 900 a 950 °C, neboť v rozsahu teplot 800 – 950 °C by mělo u obou superslitin docházet ke změně mechanismu šíření únavových trhlin z původně krystalografického při „nižších“ teplotách (800 °C) na nekrystalografické při „vyšších“ teplotách (950 °C). Mimo získání základních únavových charakteristik byl na superslitině IN 713LC studován vliv technologie zpracování na únavové vlastnosti. K vyvolání interakce únava-creep bylo zvoleno vysokofrekvenční cyklické namáhání (okolo 120 Hz) s vysokým středním napětím při zvýšených teplotách. Pro kombinované namáhání byly zvoleny teploty 800 °C pro superslitinu IN 713LC a 900 °C pro teplotně stabilnější superslitinu MAR-M 247.
Creep behaviour of 316L stainless steel prepared by 3D printing
Dymáček, Petr ; Kloc, Luboš ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Pagáč, M. ; Halama, R.
The 3D printed 316L stainless steel produced by selective laser melting (SLM) was subjected to short term creep testing at 700 °C. Two directions of printing: i) horizontal and ii) vertical, were selected to test the creep performance of the steel. Comparison with the open literature data shows very good short-term creep properties of 3D printed steel that are superior to conventional steel. Both studied directions of printing show similar results so the steel can be considered from creep point of view as isotropic. The solution annealing prior to the creep testing slightly, but not substantially, lowers the creep performance of the steel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.