National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Long-term trends in sulphur and nitrogen wet deposition - a comparison of Northern Hemisphere regions
Vlnasová, Eliška ; Hůnová, Iva (advisor) ; Kaňa, Jiří (referee)
This scientific literature review examines the time trends of wet atmospheric deposition of sulphur and nitrogen over a four decade period in three regions of the Northern Hemisphere, namely Europe, North America and Southeast Asia. The wet atmospheric deposition processes transport sulphur and nitrogen compounds from the atmosphere to the Earth's surface via vertical or horizontal pathways. Excessive levels of these deposited compounds can cause a number of environmental problems, such as change in biodiversity, degradation of forest stands or change in water and soil chemistry. It is therefore necessary to monitor and evaluate these trends. Sulphur and nitrogen can enter the atmosphere through anthropogenic emissions, among other sources. The change in sulphur and nitrogen emissions over the last four decades has undoubtedly influenced the time trends of wet deposition. The aim of this work is to evaluate these patterns in addition to the sulphur and nitrogen trends. This work also addresses the change in wet deposition ion ratios, in particular the change in the ratio of NH4 + to NO3 - in the wet deposition of nitrogen. Wet deposition of sulphur, in line with a significant reduction in sulphur compounds emissions, records a noticeable decrease in both Europe and North America, but wet...
Vliv kyselé a dusíkové zátěže na dostupnost dusičnanů v lesních půdách
KOTOUNOVÁ, Adéla
The Czech Republic faced high acid deposition in the past that altered soil chemistry and nitrogen (N) cycle. However, it is not clear whether the changes are related to soil acidification or to the nutritional effect of N. The aim of this study was to determine the availability of nitrates in the beech and spruce forest soils and to determine how it is influenced by acid and N addition (application of sulfuric acid and ammonium nitrate; a six-year field experiment in the Ore Mountains). Other soil characteristics influencing nitrates were evaluated: net N mineralization and nitrification, the availability of ammonium and microbial biomass. Soil acidification affected spruce forest nitrification while N addition increased beech forest microbial biomass.
Historical acid deposition as a predictor of current growth trends in montane forests in the Krkonoše Mts.
Procházková, Kateřina ; Tumajer, Jan (advisor) ; Vejpustková, Monika (referee)
This diploma thesis is focused on mountain Norway spruce (Picea abies) forests and their sensitivity to acid deposition, which culminated in Czechia during the 1980s. Acid deposition negativelly affects tree growth resulting in high mortality and poor health status of the entire forest stands. Mountain forests provide numerous important ecological services, which increses the need for understanding of the processes affecting their growth. The thesis examines the interaction between acid damage in the past and current growth trends and the resistance of mountain forests to current climate extremes (mainly to the effects of drought). The empirical part of the research is based on data on trends in tree-rings widths over the last two decades together with historical data of defoliation monitoring. Tree-ring width data were sampled using dendrochronological methods in the field. For this research, I selected plots along two altitudinal transects in the Krkonoše Mts. - Pec pod Sněžkou and Špindlerův Mlýn. Defoliation data were extracted from the long-term MONBASE database from the Institute of Forest Ecosystem Research (IFER). The statistical method of correlation analysis was used in order to determine the relationship between acid deposition and current tree growth. The most important correlated...
Decoupling of environmental pressure and environmental impact from economic performance
Kovalský, Pavel ; Kovanda, Jan (advisor) ; Třebický, Viktor (referee)
7 Abstract The thesis analyses trends of two environmental aspects in spatial terms of the Czech Republic and timal terms since 1993 till 2010. The two aspects are acid deposition as environmental pressure and defoliation of forest crown as environmental impact. Since one aspect is cause of the other the thesis also analyses trends of relationship between these aspects and comapares the results with the concept of decoupling of environmental pressure from economic growth. Important findings are that despite huge relative decrease of environmental pressure expressed by acid deposition the decrease of environmental impact expressed by forest crown defoliation is very low. Although decoupling occured during the analyzed period it's not possible to say that linkage between "environmental bads" and "economic goods" was broken. The thesis reveals factors that had influence on these findings. The thesis also compares particular concepts of decoupling being used and provides author's input on which of these concepts suits the best analyzing the breakage of the links between environmental pressure from economic growth in all of its aspects. Key words: sustainable development, sustainability, decoupling of environmental pressure from economic growth, acid deposition, defoliation, gross domestic product.
Atmospheric deposition of substances in the Czech Republic and abroad
BARTŮŠEK, Ondřej
This thesis is focused on atmospheric deposition of substances in the Czech Republic and abroad. There are also briefly explained concepts such as source pollution emissions and air pollutants, which are depended on each other and which are closely linked with atmospheric deposition. There is also explained the process of formation of atmospheric deposition. There are also described in detail the types of atmospheric deposition, their structure, removing a procedure for estimating the size of atmospheric deposition. To get an idea of the work the values of atmospheric deposition in Europe, China, North America and in the last row in the Czech Republic, where is briefly described the trend of atmospheric deposition. Furthermore, there are station network in the Czech Republic. The last part of the thesis deals with the development of the atmospheric deposition of sulfur, nitrogen and hydrogen ions in the Czech Republic and at certain stations.
Atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the Czech republic and round the world.
SUCHÁ, Jitka
This bachelor thesis is focused on the atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the Czech Republic and round the world. For easier understanding of atmospheric deposition in the thesis there are shortly explained terms such as the source of pollution, emissions and air pollutants, which are interdependent and often interact. There are presented different types of atmospheric deposition, their detailed classification, their collection and the process of determining the size of atmospheric deposition. Furthermore, this thesis gives the current value of atmospheric deposition in European and non European countries and the values in the Czech Republic, where the trend of atmospheric deposition from the fifties to the present is shortly described. The thesis presents the station network in the Czech Republic, its functions and methods of data collection, which are still used to evaluate the air quality situation in Europe in the EMEP programme, where you can find information about other European countries. Then the values of atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus in the U.S., especially on the east coast and central parts of the United States of America, and China are presented. The last part of the thesis is focused on atmospheric nitrogen deposition value development in the Czech Republic selected, more or less affected areas in the Czech republic.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Daniela ; Skořepová, Irena ; Budská, Eva ; Fabiánek, Petr ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Mašatová, Tamara ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2004 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do dvou samostatných svazků. Svazek II obsahuje části: Aktuální stav technických prostředků omezování emisí těžkých kovů podle doporučení EHK/CLRTAP (technologie BAT) a OECD (referenční dokumenty BREF, Těžké kovy v krajských programech snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, Státní politika životního prostředí a vývoj emisí těžkých kovů, Spolehlivost měření emisí těžkých kovů a zásady verifikace a validace dat podle doporučení EMEP/CORINAIR "Atmospheric Emission Inventory Guedebook" (EGÚ), Zdravotní stav a úrovně expozic populace (SZÚ a TOCOEN, s.r.o.), Hodnocení vývoje defoliace lesních porostů v síti ICP Forests v ČR podle chemických parametrů půd analyzovaných v roce 1995, Hodnocení acidifikace lesních půd v síti ICP Forests v ČR (VÚLHM), zpráva k atmosférické depozici (VÚV T.G.M.), Kritické zátěže na území České republiky (ČEÚ, ČGS), Modelování acidifikace modelových povodí Jezeří v Krušných horách a Salačova Lhota na Českomoravské vrchovině (ČGS).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Seják, Josef ; Smrček, Lubomír ; Sáňka, Milan ; Kuňák, David ; Chroust, Petr ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2004 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do dvou samostatných svazků. Svazek I obsahuje kapitoly: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku na území ČR, Imisní koncentrace přízemního ozonu, expoziční index AOT 40 a depoziční tok přízemního ozonu na území České republiky, Vývoj atmosférické depozice na území České republiky s ohledem na překročení kritických zátěží dusíku a acidity a prognóza vývoje, Hodnocení efektu snížení emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prekurzorů přízemního ozonu z vybraných emisních zdrojů na imisní a depoziční zátěži, Analýza vztahu mezi úrovní kyselé atmosférické depozice a úrovní defoliace lesních porostů na území České republiky, Degradační procesy v půdě, překročení kritických zátěží těžkých kovů na území České republiky, Provedení ekonomické bilance finančních nákladů vynaložených na technická opatření na snížení zátěží z ovzduší a ocenění ekologických funkcí ekosystémů a zdraví v ČR, včetně ekologických efektů pro ozdravění.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. Ve druhém svazku jsou uvedeny zprávy z řešení dílčích úkolů projektu řešených na pracovištích EGÚ Praha Engineering a Státního zdravotního ústavu Praha ve spolupráci s TOCOENem Brno. EGÚ Praha Engineering v první části zprávy popisuje Integrovaný národní program snižování emisí České republiky z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek a těžkých kovů. Uvádí hlavní cíle Programu, jeho řídící principy, priority, nástroje a opatření a také finanční zdroje. Druhá část dokumentuje aktuální stav emisní inventury těžkých kovů v České republice. Třetí část zprávy pojednává aktuální stav imisní situace částic a těžkých kovů (rok 2004) zpracovaný podle krajů a okresů a překročení ročních limitních hodnot imisí v r. 2004. Součástí zprávy je popis revize Protokolu o těžkých kovech a je zde diskutována i ekonomická náročnost uplatňování nových technologií BAT. Obsažena je diskuse kvality emisních dat a uvádí emisní faktory pro sektory spalování dřeva, požáry lesů a vegetace a spalování komunálních, průmyslových a nemocničních odpadů. Společné řešení projektu na pracovištích Státního zdravotního ústavu Praha a TOCOENu Brno se týká hodnocení zdravotního stavu a úrovní expozic populace. V závěrečné zprávě jsou uvedeny výsledky charakterizace dostupných zdrojů dat a výběru vhodných ukazatelů zdravotního stavu. Zpráva obsahuje zhodnocení jejich stavu a vývoje ve vybraných regionech s využitím databázových a statistických informací, diskusi příčin, které se spolupodílí na změnách zdravotního stavu populací. Dále využití vybraných ukazatelů pro nekauzální prostorovou i časovou analýzu průnikem s informacemi o znečistění ovzduší. Provedení rekonstrukce expozic pro různé scénáře. Vyhodnocení expozic vybraným znečišťujícím látkám a vyhodnocení jejich vývoje a finální mapové interpretace podle základních územních jednotek. Hlavním cílem tohoto připravovaného metodického postupu bylo nastavit parametrické vyhodnocení účinnosti provedených opatření na omezení znečišťování ovzduší. Cílovým hodnoceným parametrem byla nejen výsledná míra znečištění ovzduší, ale také aktuální stav zdraví ekosystémů a zdraví obyvatelstva.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Čihák, Tomáš ; Maxa, Michal ; Vortelová, Lucie ; Budská, Eva ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Seják, Josef ; Chroust, Petr ; Sáňka, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. První svazek obsahuje dílčí výsledky projektu VaV 740/1/02 v letech 2002 až 2005 (zprávy z jednotlivých dílčích úkolů projektu, členěných do tematických skupin podle řešitelských pracovišť. Jde o zprávy Ekotoxy Opava, České geologické služby, VÚV TGM Praha a VÚLHM Jíloviště Strnady). Logická návaznost řešení se týká modelování imisní a depoziční zátěže sloučenin síry a dusíku a přízemního ozonu v kontextu hodnocení překročení kritických koncentrací a kritických zátěží stanovených pro lesní ekosystémy a vegetaci. Uvedené výsledky řešení navazují na poznatky o působení látek znečišťujících ovzduší na lesní ekosystémy a vegetaci získané v průběhu celého řešení projektu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.