Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 213 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdaňování vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku - komparace
Pěničková, Lenka ; Pácal, Ondřej (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob. Porovnává zdanění vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku. Práce obsahuje postupy, návrhy a informace k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Výpočet optimální daňové povinnosti je demonstrován na konkrétních praktických příkladech.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii
Linha, Alois ; Matějková,DiS, Jitka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii“, se bude zabývat, jak už název napovídá zdaněním příjmů fyzických osob v těchto dvou zemích. Bude zde popsán daňový systém se zaměřením na zdanění příjmů fyzických osob. Provede se porovnání těchto dvou systémů. Na závěr budou uvedeny modelové příklady výpočtu daně v ČR a VB a jejich optimalizace.
Daňová optimalizace fyzické osoby
Jasná, Sabina ; Baženov, Václav (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je daňová optimalizace vybraného subjektu. Subjektem je v této práci vybraná fyzická osoba se sídlem v České republice. Hlavním cílem práce je určit a zhodnotit současnou daňovou zátěž a tu prostřednictvím vhodných prostředků optimalizovat. Úvod práce je tvořen teoretickými východisky nezbytnými k pochopení praktické části. První část praktického celku je tvořena výpočtem současné daňové povinnosti vybrané fyzické osoby, která navazuje na druhou část, ve které je následně současná daňová povinnost optimalizována. Práce také obsahuje zaměření na zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění.
Komparace daňového systému České republiky a Spojených států amerických
Heger, Václav ; Svobodová, Jitka (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem daňových systémů České republiky a Spojených států amerických a jejich následnou komparací. Práce je rozdělena na tři základní části, a to na teoretickou, analytickou a praktickou. V první části jsou přiblíženy základní pojmy a východiska. Ve druhé části diplomové práce jsou nejdříve popsány daňové systémy České republiky a Spojených států amerických, následuje jejich zhodnocení a srovnání, přičemž akcent je kladen na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. Ve třetí části je pozornost autora diplomové práce cílena na návrhy a doporučení vedoucí k daňové optimalizaci daňové zátěže vybrané kategorie poplatníků.
Zdaňování fyzických osob v ČR a ve Velké Británii - komparace
Šuláková, Jana ; Sedlecká, Magdalena (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje daňové systémy a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích a obsahuje příklady zdaňování fyzických osob, které jsou zaměřeny především na zdaňování příjmů ze závislé činnosti. V závěru práce je uvedeno porovnání výpočtů daně z příjmů fyzických osob a možnosti optimalizace daňové povinnosti poplatníka.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Havlíček, Dan ; Kindl, Radek (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku srovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku pro rok 2015. Popisuje daňový systém a postup při zdaňování příjmů fyzických osob v daných státech. V praktické části jsou pak vypracovány příklady zdaňování v každé konkrétní zemi a navrženy daňové optimalizace pro jednotlivé poplatníky.
Porovnání daňových systémů ČR a SR - zdanění příjmů fyzických osob
Kudelová, Monika ; Ebringer, Karel (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových soustav České a Slovenské republiky a jejich rozdíly. Hlavním tématem je pak daň z příjmů fyzických osob, konkrétně příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. V další části pak analyzuje problém na konkrétních případech.
Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii
Kožnarová, Hana ; Štohl, Pavel (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce „Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii“ se zabývá problematikou harmonizace nepřímých daní, která souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Analyzuje harmonizační změny se zaměřením na daň z přidané hodnoty a jejich dopady na podnikatelské subjekty. Cílem této práce je na vzorku respondentů s využitím dotazníku zjistit, jak se na tento problém dívají podniky, kterých se harmonizace nepřímých daní přímo týká.
Zdaňování fyzické osoby v Rakousku
Gígelová, Anna ; Bláha, Jaroslav (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá daňovou soustavou Rakouska a České republiky.Především zdaňováním fyzické osoby v Rakousku. Jsou zde uvedeny i některé příklady z praxe. Objasňuje zamezení dvojího zdanění z pohledu daní a mezinárodních smluv.Konkrétně smlouvy č. 48/1979 Sb.
Srovnání daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob
Horáková, Lucie ; Škrobová, Jitka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. Praktická část obsahuje konkrétní příklady a výpočty z hlediska daně z příjmů a jejich vzájemné porovnání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 213 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.