Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití aktivit za přítomnosti psa u dětí v ústavní výchově
PAPEŽOVÁ, Zdeňka
Abstrakt Využití aktivit za přítomnosti psa u dětí v ústavní výchově Canisterapie je v současné době aktivně využívanou podpůrně rehabilitační technikou, než tomu bylo v předešlých letech. Canisterapie působí v mnoha oblastech, které se týkají dětí, dospělých s určitým typem znevýhodnění nebo také seniorů. Výzkumné práce se doposud nezabývaly působením canisterapie na velmi specifickou skupinu klientů a to dětí v ústavní výchově, konkrétně v dětských domovech. Děti umístěné v dětských domovech jsou obecně velmi rizikovou skupinou z hlediska působení společensky nežádoucích jevů a psychické deprivace. Především z důvodů těchto rizik je canisterapie zajímavou a vhodnou metodou pro zařazení do programu aktivit v dětských domovech. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na 2 oblasti, z nichž jedna prezentuje teoretické poznatky z oblasti ústavní výchovy a dále se věnuje psychické deprivaci. Druhá část teoretické části se zabývá problematikou canisterapie, jejímu vymezení, metodami a konkrétně se zaměřuje na vývoj osobnosti dítěte a potřebu přítomnosti psa při tomto vývoji. Pozornost je věnována také konkrétním aktivitám se psy. Cílem bakalářské práce bylo vymezení aktivit se psem v oblasti zlepšení sociálních vztahů a emočních prožitků u dětí v ústavní výchově. Z důvodu specifické oblasti výzkumu autorka zvolila kvalitativní výzkum, jenž je charakterizován hloubkovým popisem zkoumané problematiky. Technikou výzkumu bylo zúčastněné pozorování přímé ve vybraném dětském domově a dále polořízené rozhovory s canisterapeutkami a vychovateli. Výsledky výzkumu prezentují aktivity, které se v rámci zlepšení sociálních vztahů a emočních prožitků dětí osvědčili. Aktivity se zaměřují především na zvýšení sebedůvěry, zodpovědnosti a navození libých pocitů. Naplnění krátkodobých a dlouhodobých cílů u jednotlivých dětí se prokázalo jen částečně z důvodu krátkého výzkumného období, některé úkoly si vyžadují delší pole působení a bude v nich pokračováno i po skončení výzkumu Tato práce by měla sloužit jako příklad dobré praxe na využívání canisterapie v dětských domovech a v dalších typech zařízení v rámci ústavní výchovy.
Systém pěstounské péče v České republice. Doprovázení pěstounských rodin
TROJANOVÁ, Jana
Práce se zabývá problematikou pěstounské péče v České republice. V teoretické části bakalářské práce je nastíněna problematika rodinného společenství, význam rodiny, patologie rodiny, psychická deprivace a subdeprivace dítěte žijícího mimo vlastní rodinu. Dále je zde nastíněna historie a všeobecný přehled systému pěstounské péče, proces zprostředkování této formy náhradní rodinné péče, druhy pěstounských dávek a fungování pěstounské rodiny. Praktická část bakalářské práce obsahuje výzkum prostřednictvím dotazníku. Cílovou skupinu tvoří pěstouni na území obce správního územního obvodu Městského úřadu Prachatice, jako obce s rozšířenou působností. Zde bylo zjištěno jaké mají pěstouni zkušenosti s podáváním a vyřizováním žádostí, jaké je jejich povědomí o právech a nárocích, zda-li jsou spokojeni se stávajícím systémem pěstounské péče, jaké služby a případně odborníci jim v regionu chybí. Tato forma náhradní rodinné péče je velmi náročná. Uznání patří všem, kteří chtějí nabídnout pomoc opuštěným dětem. Vede je k tomu především velká láska a snaha pomáhat.
Problematika dětských domovů očima médií
KREJSA, Zdeněk
Práce se zabývá problematikou dětských domovů, zejména nejčastějšími problémy, se kterými se potýkají mladí lidé, kteří dětské domovy opouštějí tak, jak je vidí tito mladí lidé a jak jsou popisovány v běžně dostupných médiích. Teoretická část charakterizuje mladé lidi opouštějící dětské domovy a jejich nejčastější problémy. Dále popisuje zmíněné výchozí zařízení, tedy dětské domovy. Zabývá se psychickou deprivací a hospitalizmem. Zabývá se také vztahem sociální práce a médií, a to ve tří rovinách. Praktická část zahrnuje charakteristiku zkoumaného vzorku (lidé z dětských domovů x mladí lidé z běžné populace). Analýzou a interpretací jednotlivých odpovědí respondentů je utvořen pohled mladých lidí na problematiku dětských domovů a jejich nepřipravenosti na samostatný život. Tyto výsledky jsou dále porovnány s výsledky obsahových analýz jednotlivých novinových článků, videodokumentů a elektronických materiálů, volně dostupných v našich podmínkách.
Uplatňování preventivního systému výchovy Dona Bosca v dětských domovech rodinného typu
ŠULOVÁ, Jana
Ve výzkumu práce se zaměřuji na konkrétní případy dětí z vybraných tří dětských domovů (Casa del bambino PIO XII., Soukromý dětský domov Markéta v Radhošti a Církevní dětský domov Emanuel), kde je uplatňována preventivní výchova podle Don Giovanni Bosca, italského kněze, vychovatele 19. století, který založil v Turíně dílo věnované chudé mládeži bez domova. Záměr Don Bosca, byl pomoci mladým lidem dobře nasměrovat svůj život. Preventivní styl výchovy je systém, který je založen na třech základních pilířích, jimiž jsou: rozum, laskavost a náboženství. Systém vyžaduje neustálou přítomnost vychovatelů mezi dětmi a výchovu vlastním vzorem. Uplatňování salesiánské tradice ve výchově dětí může být účinnou prevencí sociálně patologických jevů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.