Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Antibakteriální gely a jejich účinnost
Horáček, Pavel ; Vítová, Eva (oponent) ; Vránová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení účinnosti antibakteriálních a dezinfekčních gelů na ruce, které jsou vhodným doplňkem osobní hygieny a dalším faktorem prevence proti různým onemocněním, přenášených prostřednictvím rukou. Obsahem teoretické části bakalářské práce je stručná charakteristika stavby kůže, klasifikace mikroflóry na rukou, včetně přehledu možných patogenních organismů nacházejících se na lidské kůži a způsobujících řadu onemocnění. Náplní experimentální části práce bylo stanovení účinnosti testovaných antibakteriálních přípravků nepřímým stanovením počtu mikroorganismů na přirozeně znečištěných rukách kultivační metodou. Součástí experimentální části práce bylo zhodnocení vlastností testovaných přípravků potenciálními uživateli formou sociologického průzkumu.
Pacient jako partner v programu hygienické dezinfekce rukou
FRISCHOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá problematikou hygienické dezinfekce rukou, tedy jejím vývojem, významem ve zdravotnictví, předepsanými zásadami a technikou. Součástí teoretické části jsou také poznatky o předepsaných dezinfekčních prostředcích, jejich druzích, vlastnostech, požadavcích na ně a umístění v zařízeních poskytujících zdravotní péči. Druhá část pojednává o zlepšení kvality ošetřovatelské péče s pomocí zapojení především pacientů do programu hygienické dezinfekce rukou. Informace obsaženy v této práci byly získány výhradně z domácí či zahraniční literatury. Empirická část bakalářské práce je kvantitativní výzkum, který se též skládá ze dvou částí. V první části bylo jako technika sběru dat využito šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku. Ve druhé části bylo využito ke sběru dat strukturované pozorování. Cílem výzkumu byla analýza aktuální situace v oblasti hygienické dezinfekce rukou u pacientů ve vybrané nemocnici. Zkoumány byly teoretické znalosti a praktické dovednosti. Výzkum probíhal na chirurgickém oddělení a rehabilitačním oddělení v nemocnici krajského typu. Výsledky výzkumu ukázaly, že úspěšnost dotazníkového šetření i pozorování je v obou případech pod 50 %. Bylo zjištěno, že 44,0 % respondentů je dostatečně informováno o problematice hygienické dezinfekce rukou a proces hygienické dezinfekce rukou provedlo adekvátně 33,0 % respondentů.
Hygiena rukou u dětí v předškolním věku jako prevence infekčních onemocnění
LÍBALOVÁ, Sabina
Současný stav: Dle Světové zdravotnické organizace se kontaktní formou přenáší až 80 % infekčních onemocnění. Správná technika mytí rukou patří mezi nejjednodušší a nejúčinnější formu prevence infekčních onemocnění. Cílem výzkumné studie bylo vyhodnotit znalosti a dovednosti předškolních dětí v oblasti prevence infekčních onemocnění přenášených nedostatečnou hygienou rukou. Vyhodnotit, zda dětí předškolního věku dodržují správnou techniku mytí rukou, a to před edukací, po edukaci a tři týdny po edukaci. Metodika: Byla zvolena kvalitativně-kvantitativní výzkumná metoda, technika skupinových rozhovorů a pozorování. Výzkumné soubory tvořily děti předškolního věku od 3 do 6 let. Skupinových rozhovorů se zúčastnilo celkem 20 dětí. Pozorování dětí při mytí rukou před a po edukaci se zúčastnilo celkem 103 dětí, po třech týdnech po edukaci 62 dětí. Výzkum byl proveden v pěti mateřských školách Kraje Vysočina. Výběr účastníků byl záměrný. Výsledky: Z výzkumného šetření vyplývá, že děti předškolního věku mají základní informace o prevenci infekčních onemocnění přenášených nedostatečnou hygienou rukou. Mladší děti (3 a 4 roky) měly statisticky významně nižší dovednosti v technice mytí rukou než starší děti (5 a 6 let). Zároveň chlapci statisticky významně více chybovali než dívky. Po edukaci statisticky významně vzrostly dovednosti dětí, a to v šesti fázích mytí rukou (p<0,001). Nebyl prokázán statisticky významný pokles dovedností předškolních dětí v technice mytí rukou po třech týdnech po proběhlé edukaci. Závěr: Výzkumná studie potvrdila význam edukace dětských sester v primárně preventivní péči. Výstupem práce jsou informační materiály, které jsou zaměřené na prevenci infekčních onemocnění. Jsou určeny pro pedagogické pracovníky mateřských škol, předškolní děti a jejich rodiče.
Hygiena rukou ošetřovatelského personálu - standardy versus realita
ČÍŽKOVÁ, Jana
Tato bakalářská práce s názvem "Hygiena rukou ošetřovatelského personálu - standardy versus realita" byla vypracována s cílem zmapovat standardy hygieny rukou ošetřovatelského personálu a zjistit rozdíly mezi hygienou rukou ošetřovatelského personálu v praxi oproti předepsaným standardům. Standardy se vždy nerovnají realitě a hygiena rukou bývá v nemocnicích opomenutá součást ošetřovatelské péče. V této práci jsme se zabývali i rozdíly mezi ošetřovatelským personálem a rozdíly, které by mohly s nedůsledností souviset.
Prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz v Nemocnici Český Krumlov a.s.
KOCOURKOVÁ, Lenka
Tato Bakalářská práce se soustředí převážně na prevenci vzniku nemocničních nákaz a jejich příčiny šíření ve zdravotnických zařízeních. Základem pro uskutečnění práce byla aktivní komunikace s koordinátorkou řízení kvality a bezpečnosti ošetřovatelské péče, která mi ochotně poskytla validní informace a podklady týkající se systému prevence vzniku nemocničních nákaz a také zajistila realizaci odběrů pro mikrobiologické vyšetření v Nemocnici Český Krumlov a.s. z oddělení následné péče - ONP II a ONP - C III. Bakalářskou práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část shrnuje poznatky týkající se nozokomiálních nákaz jako takových, rozdělení a způsob přenosu s důrazem na předcházení jejich vzniku a následném šíření mezi "zdravé hospitalizované osoby". Praktická část zkoumá schválené vnitřní dokumenty nemocnice zaměřené na prevenci nozokomiálních nákaz a proškolování pracovníků ve zdravotnickém zařízení. Do této části je zařazeno i ověření prevence nozokomiálních nákaz pomocí mikrobiologických testů. Celý výzkum byl prováděn ve spolupráci se dvěma nemocnicemi: Nemocnice Český Krumlov a.s., kde byly odebrány vzorky a Nemocnice a.s. Prachatice, kde probíhalo mikrobiologické zpracování. Laboratorní výzkumná část je řešena v laboratořích mikrobiologie v Nemocnici Prachatice a.s., kde probíhala identifikace jednotlivých mikroorganismů z odebraných stěrů na oddělení následné péče v Nemocnici v Českém Krumlově. Tyto stěry odráží kvalitu prováděné hygieny v souvislosti s rizikem vzniku NN. Cíle mé práce jsou zaměřeny mimo laboratorní výzkumné činnosti i na aktuální kvalitu a zpracování vnitřních dokumentů nemocnice zaměřených na prevenci nozokomiálních nákaz a jak v tomto směru vzdělává pravidelně své pracovníky - formou školení 1x ročně. V závěru práce je k dispozici souhrn izolovaných mikroorganismů a jejich vzájemné porovnání mezi sebou v rámci těchto dvou odděleních. V neposlední řadě je vyloučena přítomnost vysoce infekčních agens pro vznik nozokomiální nákazy na základě platných legislativ. Je zde možné nalézt i rezultát kvalitativního zpracování v podobě doporučeních směřujících například ke zvýšení cíleného úklidu. Celou práci, je proto možné využít pro zkvalitnění informovanosti o této problematice.
Metody výuky pro nácvik hygieny rukou
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Úvod do problematiky a význam tématu: Předmětem této diplomové práce je zaměření na problematiku týkající se metod výuky pro nácvik hygieny rukou u zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení. Problematika zvyšování efektivity ve vzdělávání je dnes stále aktuálnějším tématem podporující aktivitu každého člověka. Ve zdravotnických zařízeních se setkáváme s problémem s motivací zaměstnanců, vzájemnou interakcí a komunikací při nácviku nových ošetřovatelských postupů (hygiena rukou), (Cullen, 2017). Bohužel většina lektorů stále vyučuje pouze tradičními výukovými metodami a aktivizující metody používají minimálně, nebo vůbec (Sitná et al., 2009). Takový stereotyp ve vyučovacím procesu poskytuje jen mnohdy mechanické reprodukování naučeného obsahu. Není zde brán zřetel na pochopení a praktické propojení, což je pro zaměstnance mnohdy nudné a těžkopádné (Duran et al., 2017). Lektor by měl zaměstnanců předávat teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané problematice a rozvíjet tak jejich postoje nutné k výkonu jejich povolání (Vengl, 2011). Ačkoliv je vzdělávání věnována v odborné literatuře velká pozornost, použité metody bývají autory často stručně charakterizovány a vyjmenovány. Primární zaměření této práce je na výukové metody, jelikož se jedná o nejdůležitější faktor, ovlivňující...
Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, je v praxi méně chápáno, nebo špatně vysvětleno. Někdy, je ze strany zdravotnických pracovníků opomíjeno, nebo bagatelizováno. Teoretická část, je rozdělena do 7 kapitol. Zde je uvedena anatomie a fyziologie kůže, mikrobiologická a epidemiologická situace, opatření zaměřená na eliminaci zdroje a zamezení cesty přenosu, účinné metody dezinfekce, sterilizace, k eliminaci mikroorganismů a jejich přenosu, ve zdravotnickém zařízení. Hygiena rukou a její techniky, správné používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena nehtů a v neposlední řadě péče o pokožku. Vysvětlení pojmu nemocniční nákaza, která zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů, zvyšuje diagnostické i terapeutické intervence a celkově zhoršuje kvalitu poskytované péče s prodloužením doby hospitalizace. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje jsem čerpala především z guidelines WHO, CDC, vyhlášky č. 306/2012 Sb. a na základě rešerše literatury z Národní lékařské knihovny. Souhlas pro provedení akčního výzkumu jsem získala od náměstkyně ošetřovatelské péče konkrétního zdravotnického zařízení,...
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci sester na oddělení akutní péče
SVOBODOVÁ, Helena
Práce na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci sester na oddělení akutní péče má celkem tři cíle. Prvním cílem je zmapování specifik ochrany zdraví a bezpečnosti při práci sester na oddělení akutní péče. Druhým cílem bylo zjištění nejčastějšího výskytu pochybení v dodržování BOZP. Třetím cílem bylo zjištění, zda délka praxe a míra vzdělání ovlivňují znalosti sester v oblasti BOZP. Ke zjištění odpovědí na stanovené cíle byl nutný kvalitativní a kvantitativní výzkum. Po stanovení dvou typů výzkumů bylo zapotřebí zadání výzkumných otázek a také hypotéz. V rámci kvalitativního výzkumu se jednalo o metodu skrytého pozorování sester na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pozorovaných sester bylo přesně deset. K dosažení kvantitativních výsledků byla nápomocná metoda dotazníkového šetření, která byla rozesílána pomocí internetu. Na dotazník odpovědělo překvapujících dvě stě čtyřicet respondentů. K celkovému zjištění hypotéz bylo zapotřebí statistického zpracování, které potvrzovalo nebo či naopak vyvracelo hladinu významnosti u jednotlivých otázek a odpovědí. Přínosem této práce a zároveň i části výsledků je, že sestry pracující na ARO si jsou vědomy nutnosti zajištění BOZP a pokynů, které chrání jejich zdraví, ale v praxi tak nečiní. Proto by výsledky této práce mohly být pohnutkou k dalšímu řešení. Práce obsahuje i návrh na některá řešení problémových situací. Ovšem všechna řešení jsou zcela individuální a záleží na managementu nemocnice, jak má nastavené své vnitřní a ostatní předpisy.
Používání rukavic při ošetřovatelské péči
REJNARTOVÁ, Květa
Současný stav: Nároky ve zdravotnictví se stále zvyšují, a to především v ošetřovatelské péči. Nedílnou součástí tohoto procesu je i ochrana před infekcí. Každá z nemocnic má vypracované standardy, v nichž se poukazuje na používání rukavic při určitých výkonech. To chrání nejen sestru, ale i pacienta před infekcemi. Povinností každého zdravotního pracovníka je tyto standardy a normy dodržovat a řídit se jimi. Bakalářská práce "Používání rukavic při ošetřovatelské péči" poukazuje na skutečný stav v dodržování standardů v praxi a ve výskytu alergií. Cíl výzkumu: Cílem výzkumného šetření bylo ověřit teoretické poznatky v souvislosti s jejich používání k činnostem, u nichž zdravotnický personál používá rukavice, jako jsou standardy a normy, a porovnat je s reálným stavem jejich dodržování. Byly zvoleny dva cíle: 1. Zhodnotit používání rukavic ve zdravotnictví dle standardů a porovnat jejich dodržování se skutečností. 2. Zjistit výskyt alergií u zdravotnického personálu v souvislosti s použitím rukavic. Metodika: Pro empirickou část výzkumného šetření byl zvolen kvalitativní výzkum. Sběr informací proběhl ve třech nemocnicích, a to anonymně. K tomuto účelu byl použit polostrukturovaný rozhovor se třemi identifikačními a osmi otevřenými otázkami. Všechny rozhovory byly přepsány a analyzovány metodou "tužka a papír". Skryté pozorování bylo provedeno předem před samotnými rozhovory a zaznamenáno do archu. Výsledky: Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že mezi teoretickou přípravou zdravotního personálu a poté praktickým prováděním výkonů dle standardů existují rozdíly. Použití rukavic je vnímáno jako něco nepodstatného a většina výkonů je provedena bez jejich použití. Zdravotnický personál si neuvědomuje důležitost standardů a chová se podle svého uvážení, bez obav z přenosu infekce. Tím neohrožuje pouze sám sebe, ale i zdraví pacienta. Výskyt alergií na latex se u zdravotnického personálu potvrdil. I přes zvýšenou kvalitu rukavic a jejich dostupnost se s tímto jevem setkáváme. Z analýzy výzkumného šetření vyplynulo, že pro dodržování standardů je rozhodující i kvalita rukavic. Závěr: Bakalářská práce prozkoumala existenci rozporů mezi teorií a praxí v péči o pacienta dle standardů. Nemocnice by se neměly zaměřovat pouze na ekonomické hledisko ochrany zdravotního personálu, ale na nákup kvalitních rukavic. Školení ohledně používání rukavic by mělo být pravidelné a obsahově sjednocené se standardy. Řešením je zvýšená kontrola ze strany vedení oddělení a pravidelné audity, dále i odpovídající motivace zdravotnického personálu ze strany managementu nemocnic. Ochrana jednotlivce je ochranou celého zdravotního zařízení. Ze strany vedení by mělo docházet ke zvýšeným kontrolám a auditům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.