Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii
Linha, Alois ; Matějková,DiS, Jitka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii“, se bude zabývat, jak už název napovídá zdaněním příjmů fyzických osob v těchto dvou zemích. Bude zde popsán daňový systém se zaměřením na zdanění příjmů fyzických osob. Provede se porovnání těchto dvou systémů. Na závěr budou uvedeny modelové příklady výpočtu daně v ČR a VB a jejich optimalizace.
Komparace daňového systému České republiky a Spojených států amerických
Heger, Václav ; Svobodová, Jitka (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem daňových systémů České republiky a Spojených států amerických a jejich následnou komparací. Práce je rozdělena na tři základní části, a to na teoretickou, analytickou a praktickou. V první části jsou přiblíženy základní pojmy a východiska. Ve druhé části diplomové práce jsou nejdříve popsány daňové systémy České republiky a Spojených států amerických, následuje jejich zhodnocení a srovnání, přičemž akcent je kladen na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. Ve třetí části je pozornost autora diplomové práce cílena na návrhy a doporučení vedoucí k daňové optimalizaci daňové zátěže vybrané kategorie poplatníků.
Zdaňování fyzických osob v ČR a ve Velké Británii - komparace
Šuláková, Jana ; Sedlecká, Magdalena (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje daňové systémy a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích a obsahuje příklady zdaňování fyzických osob, které jsou zaměřeny především na zdaňování příjmů ze závislé činnosti. V závěru práce je uvedeno porovnání výpočtů daně z příjmů fyzických osob a možnosti optimalizace daňové povinnosti poplatníka.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Havlíček, Dan ; Kindl, Radek (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku srovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku pro rok 2015. Popisuje daňový systém a postup při zdaňování příjmů fyzických osob v daných státech. V praktické části jsou pak vypracovány příklady zdaňování v každé konkrétní zemi a navrženy daňové optimalizace pro jednotlivé poplatníky.
Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby
Šrámková, Monika ; Sochorová, Milena (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém fyzické osoby jak snížit výslednou daňovou povinnost daně z příjmů fyzických osob na nejnižší možnou, přičemž zkoumá, který typ úpravy daňového základu ze zákonných možných je nejlepší. Propočítává proto výslednou daňovou povinnost při uplatnění skutečných nákladů, nákladů procentem z příjmů, nákladů rozpočtených na spolupracující osobu a také nákladů při vstupu do společnosti, kterou známe jako sdružení bez právní subjektivity dle dřívější právní úpravy. Pro komparaci byla v práci fyzická osoba také povýšena na právnickou osobu, konkrétně veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost. Pro více možností optimalizace se práce zabývá nejen samotným poplatníkem, ale také jeho rodinou.
Porovnání daňových systémů ČR a SR - zdanění příjmů fyzických osob
Kudelová, Monika ; Ebringer, Karel (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových soustav České a Slovenské republiky a jejich rozdíly. Hlavním tématem je pak daň z příjmů fyzických osob, konkrétně příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. V další části pak analyzuje problém na konkrétních případech.
Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii
Kožnarová, Hana ; Štohl, Pavel (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce „Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii“ se zabývá problematikou harmonizace nepřímých daní, která souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Analyzuje harmonizační změny se zaměřením na daň z přidané hodnoty a jejich dopady na podnikatelské subjekty. Cílem této práce je na vzorku respondentů s využitím dotazníku zjistit, jak se na tento problém dívají podniky, kterých se harmonizace nepřímých daní přímo týká.
Srovnání daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob
Horáková, Lucie ; Škrobová, Jitka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. Praktická část obsahuje konkrétní příklady a výpočty z hlediska daně z příjmů a jejich vzájemné porovnání.
Komparace daně z příjmu fyzických osob v České republice a ve Švýcarsku
Otrubová, Zuzana ; Marténková, Simona (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na komparaci zdaňování fyzických osob v České republice a ve Švýcarsku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s daní z příjmu fyzických osob. V analytické části je provedena komparace konstrukčních prvků daně a návrhová část obsahuje řešení jednotlivých modelových příkladů. Zaměřuje se zejména na příjmy ze závislé činnosti. Jsou zde zhodnoceny daně z příjmu fyzických osob jednotlivých zemí a poukázáno na jejich výhody a nevýhody.
Srovnání daňového systému České republiky a Slovenska se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob
Latinák, Martin ; Bačová, Hana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání daňového systému v ČR a na Slovensku. V této práci je zacíleno zejména na daň z příjmu fyzických osob. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy k pochopení fungování daňových soustav v obou státech. V praktické části jsou analyzovány oba systémy na praktických příkladech a v závěru jsou stanoveny daňové dopady na poplatníky v ČR a na Slovensku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.