Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Participium a participiální vazby s ohledem na akvizici struktur (u českých studentů španělštiny)
WEISOVÁ, Ludmila
Tato bakalářská práce se zabývá španělským participiem, jeho funkcemi a použitím českými studenty španělštiny v jednotlivých funkcích. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlena morfologie participia a každá funkce pojící se s participiem. Na příkladech jsou znázorněna participia v jednotlivých funkcích. Praktická část se věnuje analýze jazykových úrovní, a dále kvantifikaci a klasifikaci výskytu a chybovosti participií v žákovském korpusu vytvořeném ze slohových prací vysokoškolských studentů FF JČU.
Respondentní prostředky internacionalismů v odborných textech
TŮMOVÁ, Klára
Tématem bakalářské práce jsou respondentní prostředky internacionalismů v odborných textech. Na základě odborné literatury je v teoretické části popsán výraz internacionalismus a je zařazen do kontextu, teoretická část se také věnuje charakterizaci odborných textů. V praktické části jsou pomocí korpusu InterCorp vyhledány respondentní prostředky internacionalismů a následně je provedena jejich analýza.
Respondentní prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusová analýza)
LEXOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá Respondentními prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusovou analýzou). V první části práce jsou objasněny neosobní tvary sloves, které existují ve španělštině a později je práce zaměřena na samostatné gerundium. Nejdříve je vysvětlen samotný pojem gerundium, a poté jsou uvedeny jeho funkce a užití, a to z pohledu českých a španělských gramatik. Druhá část práce srovnává, s využitím textů obsažených v Českém národním korpusu InterCorp v12, jakým způsobem, s jakou frekventovaností, a v jakých typech textů jsou vybrané reprezentativní vzorky gerundií překládány z jazyka španělského do jazyka českého. Cílem práce je sledovat vzájemnou respondenci daného jevu v obou jazycích.
Infinitivy a infinitivní klauze ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
ŠULKOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce je zaměřena na infinitiv, jeho funkce ve větě a konstrukce, které infinitiv může tvořit. Práce je rozdělena na dvě části, tedy část teoretickou, která položí základní kámen pro část praktickou. Teoretická část má za úkol zopakovat neosobní tvary ve španělštině a konkrétně se zaměřuje na infinitiv a konstrukce, které se s infinitivem tvoří. V praktické části shrneme důležité poznatky z části teoretické a zaměříme se na samotný cíl této bakalářské práce. Cílem této práce je navrhnout anotační systém pro pozdější využití při analýze prací v žákovském korpusu, následně jeho otestování na několika žákovských pracích. Práce je doplněna tabulkou s přehledem očekávaných znalostí týkajících se infinitivu na různých jazykových úrovních dle Plan Curricular de Instituto Cervantes (PCIC).
Komparativní konstrukce ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
POHANKOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se věnuje komparativním konstrukcím ve španělštině. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje problematiku stupňování adjektiv a adverbií, rozlišuje třídy komparací ve španělštině (vyšší, nižší a stejná míra vlastnosti) a na příkladech znázorňuje jednotlivé konstrukce, jejich skladbu a funkci ve větě. Konstrukce jsou zde také probírány z pohledu významového, jelikož kromě významu srovnávacího mají i další vedlejší významy. V praktické části jsou pomocí studijního plánu Institutu Cervantes analyzovány jazykové úrovně a znalosti komparací na jednotlivých úrovních. Dle výsledků analýzy je vytvořen návrh anotačního systému pro komparativní konstrukce a také možné chyby v konstrukcích.
Neologismy v době "koronakrize": Srovnání češtiny a španělštiny.
KONEČNÁ, Elen
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem neologismů za probíhající koronavirové krize v průběhu let 2019-21. Po počátečním představení pojmu neologismus a slovotvorných procesů, které se v jazyce vyskytují, se autorka zaměřuje na určitou slovní zásobu spojenou s koronavirem, která se vyskytuje v běžné mluvě českých a španělských rodilých mluvčích.
Studentský slang: formální a sémantická analýza španělštiny ve srovnání s češtinou
ŠIMONÍKOVÁ, Bára
Tato bakalářská práce se věnuje studentskému slangu ve španělském a českém jazyce, kde dále dochází k jeho osvětlení pomocí sémantické a formální analýzy. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristickými jazykovými rysy studentského slangu, který je zde definován především z lexikologického hlediska a také jsou zde představeny nejčastější procesy tvoření studentského slangu. V praktické části jsou pomocí dotazníkového šetření zaznamenány slangové a neformální výrazy, které jsou v současné době užívány českými a španělskými studenty vysokých škol, a následně jsou pomocí srovnávací analýzy objasněny. Práce je doplněna malým španělsko-českým glosářem studentských slangismů.
Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza)
KOSTUDISOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se nazývá Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza) a jejím cílem je porovnat kategorie slovesného vidu, povahy slovesného děje a saturativnosti v českém a španělském jazyce. Skládá se ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na porovnání těchto kategorií, jejich definice a provázanost v obou jazycích. Dále také zkoumá prostředky, kterými se tyto kategorie v obou jazycích realizují. Základem praktické části je práce s nejnovější verzí paralelního korpusu InterCorp, pomocí kterého je provedena kontrastivní analýza překladových protějšků saturativnosti v češtině a ve španělštině.
Antepozice a postpozice adjektiva (kontrastivní korpusová analýza)
SOUKUPOVÁ, Alexandra
Tato bakalářská práce se zabývá postavením přídavného jména ve větě, konkrétně problematikou antepozice a postpozice ve španělském jazyce. První část práce je věnována představení adjektiva jako takového, popsání jeho funkcí a vlastností a teoretickému přehledu pravidel, podle kterých se adjektiva řídí při svém postavení. Druhá část se zaměřuje na skupinu přídavných jmen, která v závislosti na antepozici a postpozici mění svůj význam. Jako hlavní nástroj výzkumu byl použit Český národní korpus, prostřednictvím kterého jsme vyhledávali daná adjektiva v textech a pozorovali jejich překlad.
Anglicismy v oblasti on-line videoher ve španělštině a češtině
DUDA, Jan
Cílem naší práce je přiblížit tématiku anglicismů v oblasti on-line videoher, které používají španělsky a česky mluvící hráči a které jsou analyzovány v praktické části. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje definici anglicismů, on-line videoher, problematiku anglicismů v této oblasti, a také adaptační mechanismy ve španělštině a češtině. V praktické části se zabýváme analýzou anglicismů z internetové stránky twitch.com a korpusů Araneum Bohemicum Maius a Araneum Hispanicum Maius. Po analýze všech anglicismů následuje dvojjazyčný glosář a resumé ve španělském jazyce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.