National Repository of Grey Literature 141 records found  beginprevious132 - 141  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Srovnání přímého prodeje na americkém a českém trhu
Chvátalová, Karolina ; Turnerová, Lenka (advisor) ; Khelerová, Vladimíra (referee)
Práce se věnuje analýze a komparaci situace přímého prodeje na americkém a českém trhu. Metoda přímého prodeje s rostoucí technologickou vyspělostí nabývá na významu a jak v USA, tak v České republice roste počet přímých prodejců i obrat jejich prodejů. Práce rovněž poukazuje na problémy spojené s tenkou hranicí mezi multilevel marketingem a ilegálními pyramidovými hrami. Práce rovněž obsahuje po jednom praktickém příkladu společnosti zabývající se přímým prodejem kosmetiky z amerického i z českého prostředí.
Management kvality a jeho aplikace
Katzer, Jiří ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Turnerová, Lenka (referee)
Tato práce pojednává o systému řízení jakosti na bázi normy ČSN EN ISO 9001:2001. Smyslem tohoto systému je maximalizovat spokojenost zákazníka prostřednictvím kvalitního produktu. Práce popisuje jednotlivé prvky systému a ukazuje jejich aplikaci na příkladu konkrétního podniku. Cílem práce je prokázat univerzálnost použití této normy výběrem podniku z oblasti stavebnictví. Čtenář tak má možnost získat představu o podobě systému řízení jakosti v praxi a poznat jeho specifika ve stavebním oboru. Součástí práce jsou i návrhy na možná zlepšení systému.
Franchising jako metoda vstupu na trh
Urbanová, Renáta ; Turnerová, Lenka (advisor) ; Khelerová, Vladimíra (referee)
Bakalářská práce se zabývá franchisingem z pohledu franchisanta. V první kapitole je rozebrán teoretický základ franchisingu. V druhé kapitole se zabývám všemi náležitostmi a důležitými informacemi, které si musí franchisant zjistit než vstoupí do podnikání ve franchisingu, např. financování, etický kodex atd. V poslední kapitole ukáži postup Pivovarů Staropramen při vstupu na trh značkových restaurací Potrefená husa a především analyzuji nároky na franchisanty a jejich možnosti v rámci franchisové spolupráce s Pivovary Staropramen.
Vyjednávací taktiky v přímém prodeji
Tuček, Martin ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Turnerová, Lenka (referee)
Bakalářská práce se zabývá přímým prodejem, jeho definicí, historií ve světě i na našem území, současnými trendy, samoregulací a hlavními výhodami a nevýhodami. Praktická část je soustředěna na přímý prodej finančních produktů, charakteristiku odvětví a prodejních postupů se zaměřením na etiku.
Priamy predaj ako nástroj získavania nových zákazníkov
Kovácsik, Miroslav ; Turnerová, Lenka (advisor) ; Khelerová, Vladimíra (referee)
Práca charakterizuje priamy predaj ako ďalšiu formu získavania zákazníkov v odvetví maloobchodu. Obsahuje stručnú históriu, organizácie priameho predaja a charakterizuje etický kódex, ktorým sa spoločnosti riadia. Praktická časť je zameraná na americkú spoločnosť Southwestern, ktorá takto predáva svoje produkty.
Outsourcing (se zaměřením na outsourcing IS/IT)
Hrbáč, Petr ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Turnerová, Lenka (referee)
Outsourcing a jeho specifika. Přínosy outsourcingu, jeho výhody a nevýhody. Podrobné rozebrání outsourcingu IS/IT, popis jeho silných a slabých stránek, varianty outsourcingu, outsourcingový projekt. Specifika outsourcingu IS/IT v České republice. Praktická část popisující konkrétní běžící outsourcingový projekt.
Analýza problematiky vstupu zahraničních firem na čínský trh
Rezek, Tomáš ; Turnerová, Lenka (advisor)
Účelem této práce je poodhalit faktory, které znesnadňují vstup zahraničních firem na čínský trh. Vedle zřejmých ekonomických překážek, které jsou důsledkem zahraničně obchodní politiky Čínské lidové republiky (ČLR), se jedná především o překážky, které jsou zapříčiněny odlišnou kulturou. Čínská kultura s více jak čtyř tisíciletou historií má i dnes značný vliv na život i na obchodní jednání Číňanů. Je naivní domnívat se, že západnímu způsobu života se podaří vyvrátit zakořeněné tradice, které přečkaly navzdory různým režimům. Proto se v této práci zabývám těmi základními kulturními odlišnostmi, které ovlivňují obchodí vztahy mezi čínskými a zahraničními partnery.
Strategic alliances of airline companies
Eretová, Iva ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Turnerová, Lenka (referee)
Diploma thesis "Strategic alliances of airline companies" contains global alliances. The accent is put on Czech Airlines and their joining of alliance SkyTeam. The thesis is divided into for parts containing characteristics of strategic alliances, actual alliance groupment and examination of the entrance of Czech Airlines into SkyTeam.
Strategy Alliance of the Airline Companies
Veselá, Lucie ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Turnerová, Lenka (referee)
Rozebrány jednotlivé typy spolupráce leteckých dopravců od historie po současnost. Především zaměření se na globální alianční spolupráci. Uvedeny a detailněji popsány jednotlivé existující či již zaniklé aliance leteckých společností. Společnost ČSA a otázka volby společnosti pro svůj alianční vstup právě aliance SkyTeam. Uvedeny přínosy a náklady členství v alianci Skyteam. Závěrečné vyhodnocení přínosů a nákladů členství ČSA v této alianci.
Stratégia vstupu vybranej firmy na zahraničný trh
Trejbalová, Katarína ; Turnerová, Lenka (advisor) ; Khelerová, Vladimíra (referee)
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza jednotlivých možností prieniku firiem na zahraničné trhy a zhodnotenie úspešnosti vstupu spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na český trh. Práca sa skladá z dvoch základných častí: I. Teoretická časť, ktorá uvádza prehľad rôznych foriem, ktoré si firma môže zvoliť pri vstupe na zahraničný trh. II. Praktická časť obsahuje situačnú analýzu spoločnosti T-Mobile krátko po jej vstupe na český trh.

National Repository of Grey Literature : 141 records found   beginprevious132 - 141  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.