National Repository of Grey Literature 119 records found  beginprevious110 - 119  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Pension systems
Šťastný, Vladimír ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Popis a analýza důchodového systému České republiky, porovnání se systémy v zahraničí, z nichž největší pozornost je věnována slovenskému důchodovému systému. Nejvýznamněší část obsahuje zhodnocení návrhů a důsledků reformy.
Hodnocení efektivnosti programu Pět P
Něničková, Eliška ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Hodnocení efektivnosti programu Pět P v Jindřichově Hradci pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky vyplňují rodiče, dobrovolníci a děti zařazené do programu. Výsledek je použit jako výstup programu.
Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraném městě
Lomská, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Musil, Martin (referee)
Práce se zabývá charakteristikou průběhu komunitního plánování v sociální oblasti ve vybraném městě - zhodnocením tohoto procesu, identifikací bariér, silných a slabých stránek procesu a doporučuje možná řešení, jak tento proces zefektivnit.
People with ZPS on labour market in J. Hradec
Bouřilová, Petra Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Chábera, David (referee)
V teoretické části jsem se zaměřila na charakteristiku lidí se ZPS, na základní pojmy a definice, týkající se tohoto tématu. Dále jsem se zaměřila na problematiku zaměstnávání lidí se ZPS a na důsledky nezaměstnanosti pro tyto občany. V této části jsem se rovněž zaměřila na státní politiku zaměstnanosti ve vztahu k lidem se ZPS, na orgány, které zabezpečují státní politiku zaměstnanosti a na služby nabízené úřady práce. V praktické části stručně charakterizuji okres Jindřichův Hradec, dále uvádím zajímavé údaje o ÚP v J. Hradci. Zaměřila jsem se hlavně na problematiku zaměstnanosti v tomto okrese, zejména na mladé osoby se ZPS (do 30 let). Pokusím se identifikovat subjektivní i objektivní bariéry uplatnění těchto osob na trhu práce v okrese J. Hradec. Velmi důležitý byl sběr informací a následně pak rozbor zjištěných údajů, informací a poznatků.
Problematiky osob se zdravotním postižením a jejich postavení na trhu práce na Táborsku
Holubová, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Šicnerová, Soňa (referee)
V teoretické části jsou obecně popsány principy sociální politiky, specifika trhu práce a politika zaměstnanosti. Jsou zde vymezeny pojmy související se zdravotním postižením a nastíněny změny v novém zákoníku práce týkající se osob se zdravotním handicapem. V praktické části je popsána činnost úřadu práce v Táboře a dalších organizací podporujících zdravotně postižené občany. Text je prokládán statistikami získanými z úřadu práce. Dále je zmapován trh práce z hlediska největších zaměstnavatelů zdravotně postižených v regionu Tábor. V závěru praktické části je vyhotovena SWOT analýza a na jejím základě doporučena strategie zaměřená na silné stránky a příležitosti.
Standardy kvality sociálních služeb ve vybrané instituci
Matoušková, Ivana Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Vacková, Lenka (referee)
Práce charakterizuje standardy kvality v sociálních službách a proces jejich zavádění v souvislosti s reformou veřejné správy. Dále hodnotí připravenost vybrané instituce na zavádění 17 standardů kvality sociálních služeb a zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou v této instituci v současné době naplňovány. Daná problematika je zde řešena na příkladu Výchovného ústavu pro mládež na OP (odloučeném pracovišti) v Janštejně. Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeže od 15 do 18 let.
Absolventi na trhu práce na Písecku
Vachtová, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Lišková, Anna (referee)
V teoretické části diplomové práce jsou objasněny některé pojmy bezprostředně souvisící s problematikou trhu práce, nezaměstnaností, politikou zaměstnanosti a vymezeny orgány působící v oblasti zaměstnanosti. Zvláštní kapitola je zaměřena na absolventy. Praktická část je uvedena charakteristikou okresu Písek, popsáním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které nabízí Úřad práce v Písku absolventům. Dále jsou zde uvedena zjištění, jaké jsou problémy absolventů a bariéry jejich uplatnění na trhu práce na Písecku a jsou zpracovány analýzy nezaměstnanosti absolventů v okrese Písek. V závěrečné části jsou navržena některá řešení, která by mohla napomoci ke snížení či eliminaci problému nezaměstnanosti absolventů v tomto okrese.
Náhradní rodinná péče v ČR a ve VB
Košatková, Michaela ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Práce porovná situaci pěstounských rodin a ústavů nacházejících se na území naší republiky a obdobných institucí, které se na území Velké Británie snaží o zařazení dětí bez rodičů do běžného a plnohodnotného občanského života. Těžiště práce bude v komparaci přístupu obou států a jejich úředníků k jednotlivým formám náhradní rodinné péče a také přístupu k pěstounským rodinám ze strany státu. Práce zmapuje legislativu vztahující se k problému pěstounské péče, pokusí se také o ekonomický pohled na danou problematiku. Jedná se o týmovou práci. [cs]
Náhradní rodinná péče v ČR a ve VB
Stejkoza, Josef ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Práce porovná situaci pěstounských rodin a ústavů nacházejících se na území naší republiky a obdobných institucí, které se na území Velké Británie snaží o zařazení dětí bez rodičů do běžného a plnohodnotného občanského života. Těžiště práce bude v komparaci přístupu obou států a jejich úředníků k jednotlivým formám náhradní rodinné péče a také přístupu k pěstounským rodinám ze strany státu. Práce zmapuje legislativu vztahující se k problému pěstounské péče, pokusí se také o ekonomický pohled na danou problematiku. Jedná se o týmovou práci.
Social services in certain town
Šabatková, Martina Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Nový, Jan (referee)
Práce hodnotí na vybrané skupině ohrožené sociálním vyloučením (senioři, zdravotně postižení, etnikum, mládež s rizikovým chováním,..) nabídku sociálních služeb pro tuto skupinu v konkrétním městě, uvádí SWOT analýzu vybraných institucí sociálních služeb a doporučuje změny v kvalitě a financování vybraných institucí sociálních služeb.

National Repository of Grey Literature : 119 records found   beginprevious110 - 119  jump to record:
See also: similar author names
19 SEDLÁKOVÁ, Jana
17 SEDLÁKOVÁ, Jitka
19 Sedláková, Jana
2 Sedláková, Jana,
17 Sedláková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.