National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Personal and family representation of Zacharias of Hradec in the Telc Chateau.
Salava, Jan ; Zlatohlávek, Martin (advisor) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (referee)
The castle in Telc is one of the few buildings in the Czech republic whose interiors from the second half of the 16th century have been preserved almost unaltered. Owner dominion Zacharias of Hradec had the castle enlarged and its interiors splendidly decorated. The decorations reflect the personal taste of the castle lord. The early designs were taken from a production of Nurnberg workshops. Later the Dutch influence prevailed. The inspiration by the Dutch engravers Cornelis Cort, Frans Huys and Swiss Rudolf Wyssenbach can be traced. Later, but not less important source of inspiration, is book Imagines gentis austriacae by the Italian painter and draughtsman Francesco Terzio. Various crypto-portraits, mainly in the Rooms that were opened to the public, may be attributed to personal representation as well. Another very specific form of representation are the bears who support the coat of arms of the castle lord and his first wife Kateřina of Wallenstain. The bears point out to a legend, according to which the castle lord's family descends from house Ursini, an ancient Italian family. The imperial chamber served for family representation as well. The chamber is decorated with portraits medallions of the roman kings and queens and several unidentifiable portraits. Although I was not able to prove...
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan
Title: Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics Author: Bc. Jan Salava Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: In the presented work silicon nanocrystals located in the SiC matrix are stu- died - samples dier in adding a dopant (boron) into the particular layer of structure during deposition by PECVD and in hydrogen passivation. Silicon nanocrystals are very important because of their eective photolumine- scence and absorption in visible part of the spectrum, which is not observed in bulk silicon. Properties of such structures are tunable by changing parameters during preparation with respect to the nal application. The basic idea of nanostructures integration in silicon solar cells is to increase the conversion eciency of the solar spectrum combining several thin layers of nanocrystals and bulk Si cell so that each layer of solar cell absorbs a certain part of the spectrum. The processes that take place in these structures immediately after excitation of carriers, however, are still not fully described. The goal of this work is to characterize these phenomena using methods of time-resolved spectroscopy. Another object is to describe the inuence of doping of the...
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Personal and family representation of Zacharias of Hradec in the Telc Chateau.
Salava, Jan ; Zlatohlávek, Martin (advisor) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (referee)
The castle in Telc is one of the few buildings in the Czech republic whose interiors from the second half of the 16th century have been preserved almost unaltered. Owner dominion Zacharias of Hradec had the castle enlarged and its interiors splendidly decorated. The decorations reflect the personal taste of the castle lord. The early designs were taken from a production of Nurnberg workshops. Later the Dutch influence prevailed. The inspiration by the Dutch engravers Cornelis Cort, Frans Huys and Swiss Rudolf Wyssenbach can be traced. Later, but not less important source of inspiration, is book Imagines gentis austriacae by the Italian painter and draughtsman Francesco Terzio. Various crypto-portraits, mainly in the Rooms that were opened to the public, may be attributed to personal representation as well. Another very specific form of representation are the bears who support the coat of arms of the castle lord and his first wife Kateřina of Wallenstain. The bears point out to a legend, according to which the castle lord's family descends from house Ursini, an ancient Italian family. The imperial chamber served for family representation as well. The chamber is decorated with portraits medallions of the roman kings and queens and several unidentifiable portraits. Although I was not able to prove...
Sgraffito Decoration in the Treasury and the Banquet Hall at the State Chateau at Telč
Salava, Jan ; Zlatohlávek, Martin (advisor) ; Mžyková, Marie (referee)
The Sgrafito Decoration of the Treasury and the Small Banqueting Hall in the State Chateau Telč The interior paintings in two ground floor rooms of Telč's chateau came into being during the government of Zachariáš of Hradec from the house of Vítkovci. In the years 1551- 1552 Zachariáš took part in the noble voyage to italien Genoa on the occation of greeting newly elected king Maxmilián II. It was shortly after he entered upon Telč's domination, 7. november 1550. Immediately after he took over the domination started with the rebuilding of the old castle that was not suited to the new style and the way of housing. This reconstruction proceeded in several stages of it the first one propably started even before the very departure to Italy and related only to the old castle rebuilding. This first stage was lead by the well- known architect Leopold Estreicher of Slavonice and were painted also the interiors of the castle's rooms. In my work I was concerned with the paintings in the Small banqueting hall and the Treasury that are in the old castle's ground floors and are in the close neighbourhood. The Small banqueting hall is decorated by scenes that have didactic character. On the north wall there is a painting with Orpheus playing for animals and this painting merges to the west wall corner. On the...

See also: similar author names
1 Salava, J.
3 Salava, Jaroslav
2 Salava, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.