National Repository of Grey Literature 56 records found  beginprevious47 - 56  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Accounting and tax records in private medical surgery
Chrobáková, Jana ; Janhubová, Jaroslava (advisor) ; Nováčková, Zdenka (referee)
This works deals with carrying on a private medical surgery, duties relating to the establishment of private health-care facility, accounting and tax records. It solves problems arising from bookkeeping (f.e. recording of incoming payments from health insurance funds). It includes comparison of accounting and tax records in several separate medical surgeries,incl. tax relations.
Lease financing
Hubáčková, Barbora ; Müllerová, Libuše (advisor) ; Janhubová, Jaroslava (referee)
The main theme of this diploma thesis is "Lease financing". The introduction is focused on some characteristic of the lease, the division and advantages, disadvantages and risks of lease. The diploma thesis deals with the legislative and taxation regulation of lease. So the other chapter concerns with the development of lease market in the Czech Republic. The last chapter includes the comparison between lease and loan calculated by net leasing advantage and discounted cost of lease and loan. The diploma thesis is supplemented with examples and charts.
Financing by the help of leasing in comparison with credit
Křížová, Veronika ; Müllerová, Libuše (advisor) ; Janhubová, Jaroslava (referee)
Purpose of the thesis is a comparison of financing by leasing and by credit. The specific symbols, the advantages and disadvantages, the characteristic of market, the law and tax aspects of both forms of financing are mentioned. Both forms of financing are compared theroretically as well as practically.
Zásoby - účetní souvislosti
Šenkýřová, Kateřina ; Janhubová, Jaroslava (advisor)
Bakalářská práce ?Zásoby ? účetní souvislosti" se v obecné rovině zabývá problematikou zásob. Komplexně shrnuje účetní souvislosti spojené se zásobami pro všechny společnosti. Cílem práce je teoreticky ukázat, jak správně postupovat při účtování zásob v souladu se všemi právními předpisy. Je rozdělena do dvou velkých okruhů, jenž se soustředí na účtování zásob v České republice a účtování zásob celosvětově podle Mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP. Problematika účtovaní zásob je dosti široká, proto práce nemůže postihnout celou škálu skutečností, které mohou nastat. Zaměřuje se jen na některé vybrané situace a problémy, které mohou účetní jednotky řešit.
Automobil v podnikání - účetní a daňové aspekty
Kulhánková, Hana ; Janhubová, Jaroslava (advisor)
Práce je zaměřena na problematiku využívání automobilu v podnikatelské činnosti. Zabývá se výčtem a rozborem nutných znalostí, bez kterých se podnikatel při užívání automobilu neobejde. Cílem práce je pokus o vytvoření základu budoucí praktické příručky popisující stávající legislativní pravidla "uživatelského cyklu" automobilu po celou dobu jeho užívání od pořízení až do vyřazení.
Accounting and tax view of fixed assets in the Czech Republic
Makrlíková, Miroslava ; Müllerová, Libuše (advisor) ; Janhubová, Jaroslava (referee)
This work deals with accounting entries of intangible and tangible fixed assets in accordance with Czech Accounting Standards and Law of income tax. A part of this work there is concretely determination of fixed assets, its acquisition, underdepreciation, retirement, and also concept definition of technical improvement of fixed assets. In conclusion there is an example which shows how to account fixed assets in manufacturing company and how fixed assets affect tax base of company.
Srovnání pořízení dlouhodobého majetku na leasing nebo bankovní úvěr
Vejrychová, Veronika ; Müllerová, Libuše (advisor) ; Janhubová, Jaroslava (referee)
Cílem práce je porovnat dva možné způsoby financování investic v podniku a to leasingovou formou nebo na úvěr. Každý z těchto způsobů má specifické znaky, výhody i nevýhody, proto je třeba pečlivě zvážit veškeré aspekty a důsledky vyplývající ze zvoleného způsobu financování. Práce je dále zaměřena na reformu veřejných financí k 1.1.2008 v souvislosti se změnami v oblasti leasingu.
Vypovídací schopnost účetní závěrky
Tesařová, Petra ; Janhubová, Jaroslava (advisor) ; Žaloudková, Květa (referee)
Tato diplomová práce se zabývá účetní závěrkou a její vypovídací schopností. Základní východisko tvoří příslušný právní rámec platný v ČR a legislativní úprava účetní závěrky Evropských direktiv a Mezinárodních účetních standardů IFRS. Druhou část představuje analýza vypovídací schopnosti účetní závěrky na praktickém příkladu. Cílem této práce je zhodnotit, zda vypovídací schopnost účetní závěrky je dostačující pro potřeby jejich uživatelů.
Účetnictví zdravotnických zařízení
Trefilová, Lucie ; Janhubová, Jaroslava (advisor) ; Janhuba, Miloslav (referee)
Diplomová práce je zaměřena na fungování nestátního zdravotnického zařízení, založeného jako společnost s ručením omezeným. Je podán přehled legislativy, postup při získávání oprávnění k provozování zdravotnických zařízení a souhrn povinností zdravotnických zařízení. Stěžejní částí práce je vedení účetnictví konkrétního nestátního zdravotnického zařízení, kdy je na příkladech proveden rozbor jednotlivých složek majetku, vlastního kapitálu a závazků. Samozřejmě nechybí ani kapitoly věnované nákladům a zejména výnosům, které jsou u zdravotnických zařízení velmi specifickou a problematickou oblastí. Závěrečné kapitoly pojednávají o účetní uzávěrce a závěrce.
Účetní a daňové aspekty odpisování dlouhodobého majetku
Kratt, Kateryna ; Müllerová, Libuše (advisor) ; Janhubová, Jaroslava (referee)
Práce vymezuje majetek z hlediska účetnictví a daně z příjmů podle platné české legislativy, a tím je v práci zodpovězeno na otázku, zda se jedná o majetek, jehož výdaje na pořízení je nutno dle stanovení české legislativy rozložit do více časových období, s čímž souvisí i volba metody odpisování, kterou může podnikatelský subjekt aplikovat v souladu s odpovídajícími právními předpisy. Nebo se jedná o majetek, při jehož pořízení vynaložené prostředky může podnikatelský subjekt jednorázově zahrnout do nákladů. Práce vysvětluje důvod existence odložené daně a porovnává úpravu odpisů podle české legislativy s úpravou podle IFRS.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   beginprevious47 - 56  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.