National Repository of Grey Literature 21 records found  beginprevious12 - 21  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Accounting for Construction Contracts
Vondráček, Pavel ; Krupová, Lenka (advisor) ; Janhuba, Miloslav (referee) ; Feketeová, Renáta (referee)
A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use. The primary issue in accounting for construction contracts is the allocation of contract revenues and contract costs to the periods in which the construction work is performed. Four approaches to accounting for construction contracts have developed over time: the completed-contract method, recognition based on cost incurred, the percentage-of-completion method and recognition based on invoicing. The basic principle of the completed-contract method is to recognize revenue only when it is certain, i.e. in the period when the contract is completed. During the period of performance no revenue is recognised and costs are accumulated in the balance sheet. The main disadvantage of this method is the lack of comparability of the presented amounts between single periods. On the other hand the method is based on the finally determined results, which means that the reported values are certain and cannot be manipulated by the company. Recognition based on costs incurred has the basic concept of recognizing profit only when it is certain. Thus the profit is recognised when the contract is finished. During the realization of the project revenue is recognised only to the extent of contract costs incurred. Contract costs are recognised as an expenses in the period in which they are incurred. The amounts of expense presented in the income statement are fully comparable between accounting periods. The reported revenue has much lower volatility than when using the completed-contract method. This approach provides the users of financial statement with an indication of the volume of a company's business. Under the percentage-of-completion method contract revenue is matched with the contract costs incurred in reaching a stage of completion, resulting in a reported revenue, expenses and profit which can be attributed to the proportion of work completed. Financial statements based on this method present more accurately the relationships between the gross profit from contracts and related period costs. The main disadvantage is the dependence on estimates of contract revenue, contract costs and percentage of completion. The estimates can be made intentionally or unintentionally inaccurate. In contrast to the other approaches recognition based on invoicing has no theoretical concept. Contract revenue is recognized according to the invoiced amounts in the appropriate period. An expense is recognised in the amount of costs allocated to parts of the project, which are the object of invoicing. The fundamental disadvantage of this approach is the possibility of manipulation of the amounts of recognized revenue and expenses. The presented amounts can be very different in similar economic situations. For the users of financial statements, the percentage-of-completion method is preferable, because this method provides useful information on the extent of contract activity and performance during a period. The presented amounts are fully comparable between accounting periods. On 24 June 2010 the IASB and FASB published an exposure draft Revenue from Contracts with Customers. This new standard should supercede IAS11. It has another approach to revenue recognition, but it doesn't mean that the presented values of construction contracts will differ significantly.
Financial Reporting of Professional Sports Clubs (Wth a View to Main Elements of Intangible Assets)
Filinger, Jaroslav ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Müllerová, Libuše (referee) ; Čáslavová, Eva (referee)
The dissertation thesis concentrates on financial reporting of professional sports franchises. The thesis is divided into eight sections. In addition to introduction and conclusion the thesis includes the section focus on sports economics and five sections consider specific issues of professional sports clubs from accounting perspective. Section 1 accents an increasing importance of sport in society involving growing allocation of financial resources. Entry into stock is way to obtain an external capital. However this entry increases user's requirements on financial statements. Section 2 focus on economic background of professional sports franchises. Understanding of economic relations in sports branche provides correct interpretation of economic phenomenons and their recognition. Section 3 emphasizes importance of intangible rights in sports branche and presents approaches of intangible asset accounting included in IFRS and US GAAP. Section 4 be engaged in most important issue in sports branche -- economic relations between players and sports franchises established in the player contracts. This section concern about initial recognition of player contracts depending on type of acquisition and accounting of longterm liabilities included in the player contracts. Section 5 shows economic implications of league franchise (especially teritorial exclusivity) which are crucial for fulfiling the recognition criteria to be classified as an (intangible) asset. Key problem of subsequent recognition of league franchise is determining the useful life of an intangible asset. Section 6 present the main sources of revenues for sports franchises (operating segments) and their influence on the structure of financial statements. This section concentres mostly on recognition of revenues from sale of broadcasting rights guaranteed in longterm contracts. Section 7 focus on some economic and accounting aspects of operating a sports facility (especially subvencion and longterm lease of sports facilities). Section 8 summarise the main ideas included in this dissertation thesis.
Teoretické koncepce postupu oddelování výnosů a nákladů do jednotlivých období
Kotlářová, Růžena ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Vomáčková, Hana (referee) ; Ryneš, Petr (referee)
The work compares various approaches to periodization the profit and loss, describes the role of "revenue principle in separating the procedures of revenues and expenses in each accounting period and its role in Anglo-Saxon and continental accounting concept. For comparison, the above models are selected as a model of continental (European) approach the German Commercial Code HGB and the Anglo-Saxon approach as a model summary of the standards in the United States usually referred to as US GAAP standards and, ultimately, IFRS, which are attempt to reconcile the above models. The work describes the theoretical base of these models with regard to the fundamentals, principles and accounting categories such as revenues, expenses, gains, losses, assets, liabilities and equity.
Receivables management
Hloupá, Lucie ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Cardová, Zdenka (referee)
The work deals with the receivables management under the Czech accounting standards and Czech legislation. The aim is to introduce a comprehensive system of receivables management and provide a comprehensive overview of possibilities of origin, classification, ensurance and recovery. The end of this work characterizes process of receivables management in the concrete firm, its assessment and proposals for streamlining this process.
Business income
Zyková, Lenka ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Roubíčková, Jaroslava (referee)
Graduation theses desribes business income, revenues, expenses, costs and cost classification. It shows up accounting concepts and princeples. It interpets different access to the business income. It shows this problem in setting of International Financial Reporting Standards, US GAAP, EU and Czech Republic (subject and presenting financial data). Thesis describes relation between income and financial analysis. It represents maintainance of business substance. In conclusion I describe valuation models and their relations to income.
Regulace účetnictví v Německu
Erbenová, Lenka ; Žárová, Marcela (advisor) ; Janhuba, Miloslav (referee)
Diplomová práce popisuje systém regulace účetnictví v Německu. V úvodu se zabývá jednotlivými faktory, které německé účetnictví a výkaznictví ovlivňují. Dále je zde popsána účetní legislativa. Podrobně jsou zde vysvětleny i zásady řádně vedeného účetnictví, včetně porovnání s IFRS. Poslední kapitola se věnuje Německému výboru pro účetní standardy.
Historie a budoucnost regulace účetnictví
Štěpánková, Blanka ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Košnarová, Marcela (referee)
Práce hodnotí státní regulaci účetnictví a účetního výkaznictví v ekonomickém kontextu. Zabývá se dopady jednotlivých regulačních mechanismů na kvalitu účetních standardů a zvažuje alternativy státní regulace účetnictví. Hodnoceny jsou systémy US GAAP, IFRS a národní regulace účetnictví. Vzhledem k těsné souvislosti tématu s kapitálovými trhy je věnována pozornost také specifikům burz cenných papírů.
Účetní a ekonomické pojetí zisku ve vzájemných souvislostech
Procházka, David ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Soukup, Jindřich (referee) ; Zelenka, Vladimír (referee)
Disertační práce je zaměřena na popis, analýzu a syntézu významných účetních a ekonomických teorií zisku, nalezení jejich společných znaků a posouzení možností jejich využitelnosti v účetní praxi. V reakci na pokračující globalizaci ekonomiky a rostoucí poptávku po kvalitních účetních informacích jsme svědky posunu tradičního účetního paradigmatu. Výsledkem je nový obsah účetního zisku, který se významně přibližuje zisku ekonomickému. Nový koncepční přístup, který je v souladu s ekonomickou i účetní teorií, ovšem představuje výrazný odklon od tradiční praxe.
Účetnictví zdravotnických zařízení
Trefilová, Lucie ; Janhubová, Jaroslava (advisor) ; Janhuba, Miloslav (referee)
Diplomová práce je zaměřena na fungování nestátního zdravotnického zařízení, založeného jako společnost s ručením omezeným. Je podán přehled legislativy, postup při získávání oprávnění k provozování zdravotnických zařízení a souhrn povinností zdravotnických zařízení. Stěžejní částí práce je vedení účetnictví konkrétního nestátního zdravotnického zařízení, kdy je na příkladech proveden rozbor jednotlivých složek majetku, vlastního kapitálu a závazků. Samozřejmě nechybí ani kapitoly věnované nákladům a zejména výnosům, které jsou u zdravotnických zařízení velmi specifickou a problematickou oblastí. Závěrečné kapitoly pojednávají o účetní uzávěrce a závěrce.
Zohľadnenie inflácie v bilančnom výsledku hospodárenia
Mesík, Jaroslav ; Janhuba, Miloslav (advisor) ; Zelenka, Vladimír (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu inflace na účetní údaje jak ve stadiu jejich zpracování (běžné účtování s ohledem na inflaci), tak také - a to zejména - ve stadiu přípravy a prezentace výkazů účetní závěrky. Diplomant se věnuje fenoménu inflace zevrubně podaným popisem ilustrovaným číselnými příklady. Inflace není chápána primárně jako makroekonomický jev s jeho nezbytnými souvislostmi, i když pochopitelně je nutno z makroekonomického přístupu vycházet. Problematika inflace je popisována s ohledem na obtíže, které důsledky jevu přinášejí podnikovému účetnictví, a na obecné postupy řešení těchto obtíží, historicky přijímané a použité. Vyústění postupů řešení představuje v současné době platné znění Mezinárodních účetních standardů, resp. Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, speciálně IAS 29.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   beginprevious12 - 21  jump to record:
See also: similar author names
3 Janhuba, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.