National Repository of Grey Literature 147 records found  beginprevious138 - 147  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Forms of transnational corporations
Čadílek, Jan ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Bernard, Radovan (referee)
Diplomovou práci člením do tří základních oddílů. Nejprve pojednávám o právní úpravě evropského hospodářského zájmového sdružení, jakožto nejstarší formě nadnárodní společnosti. Následující oddíl je věnován evropské společnosti (SE). Opět je uvedena základní charakteristika a účel evropské společnosti, rozbor právních předpisů aplikovatelných na SE a hlavní výhody SE. A konečně třetí formě nadnárodní korporace, kterou je evropská družstevní společnost, je věnován oddíl závěrečný.
Limited Liability Company in the Check and Spanish law
Popelková, Radka ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Boháček, Martin (referee)
Comparison of Limited Liability Company law in the Czech and Spanish legislature. Thesis describes the creation, the period of existence and the Company's destruction in line with the valid acts. There is also brief characteristic of Spanish Sociedad Limitada Nueva Empresa included.
Barriers to free movement of workers within the European Court of Justice
Mijičová, Petra ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Štěpánek, Petr (referee)
Diplomová práce se zabývá existujícími překážkami v oblasti volného pohybu pracovníků. Ustanovení SES, která tuto problematiku upravují, jsou však mnohdy příliš obecná, a až judikatura Evropského soudního dvora interpretací článků SES blíže specifikuje a definuje jednotlivé pojmy, které mohou být komunitárního charakteru (např. pojem ?pracovník?).Proto se tato stať věnuje překážkám volného pohybu pracovníků na základě rozsudků Evropského soudního dvora a rozboru důsledků, které z jeho rozhodnutí plynou.
Omezení volného pohybu pracovníků v rámci rozhodnutí ESD
Papoušek, Tomáš ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Zahradník, Jaroslav (referee)
Cílem této práce je rozebrání základních principů fungování volného pohybu pracovníků se zaměřením na jeho jednotlivá omezení, a to ve vztahu k judikatuře Evropského soudního dvora. V práci jsou tak popsána jak přípustná tak zakázáná omezení.
Překážky volného pohybu pracovníků v judikatuře Evropského soudního dvora
Procházková, Gabriela ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Štěpánek, Petr (referee)
Diplomová práce podává přehled o překážkách volného pohybu pracovníků, a to pomocí judikatury Evropského soudního dvora. Práce je rozdělena na dvě části. První část přibližuje volný pohyb pracovníků, a to především různé pojmy s ním související, a jeho překážky rozdělené podle oblastí, kterých se týkají. Druhá část práce je věnována průběhu řízení u ESD a jeho jednotlivým druhům, ale především konkrétním rozhodnutím ESD. Práce je zaměřena na překážky týkající se vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací.
Překážky volného pohybu pracovníků v judikatuře Evropského soudního dvora
Čamrová, Eva ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Balarin, Jan (referee)
Cílem mé diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou volného pohybu pracovníků, především s jeho jednotlivými překážkami. V teoretické části seznamuji s jednotlivými pojmy (pracovník, veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, jazykové bariéry, uznávání kvalifikací, atd.) a v části analytické již aplikuji teoretickou část na praxi ESD. Vybrala jsem rozsudky, které v dané oblasti považuji za stěžejní a podrobněji je rozebrala.
Les obstacles de la libre circulation des travailleurs dans la juridiction de la Cour européenne
Královcová, Magdalena ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Bernard, Radovan (referee)
Diplomová práce pojednává o překážkách voného pohybu pracovníků v judikatuře ESD. Nejprve se teoreticky věnuje právní úpravě této problematiky a přináší určitou typologii překážek volného pohybu pracovníků. Zvláštní pozornost je věnována překážkám vyplývajícím ze vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací. Ve druhé části jsou uvedeny a okomentovány vybrané rozsudky Evropského soudního dvora dotýkající se dané tematiky.
Transfer of the company's seat in EU
Juppa, Martin ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Bernard, Radovan (referee)
Tématem této diplomové práce je přesun sídla právnických osob v rámci Společenství. Cílem bylo zmapovat současnou komunitární úpravu společností a zjistit do jaké míry je v současné době možné, aby společnosti mohly přemístit své zapsané sídlo z jednoho členského státu do jiného bez nutnosti svého předchozího zrušení a likvidace. Stejně tak se věnuje dosavadní judikatuře ESD ohledně svobody usazování, která právní úpravu společností významným způsobem dotváří.
European company law
Drahorádová, Kamila ; Grmelová, Nicole (advisor) ; Bernard, Radovan (referee)
Tato diplomová práce se zabývá především novými nadnárodními formami obchodních společností. Hlavním cílem této diplomové práce je právní rozbor aspektů evropského hospodářského zájmového sdružení a evropské společnosti. Právní rozbor je doplňen také o analýzu aktuálního využití těchto právních forem v praxi. Okrajově se tato diplomová práce zabývá také svobodou usazování společností. Práce dále podává přehled o platných právních normách regulujících aspekty obchodních společností na evropské úrovni.
Španělsko od vstupu do ES ? Dvacet let v Evropě
Ficner, Filip ; Mrázová, Vlasta (advisor) ; Grmelová, Nicole (referee)
Diplomová práce se věnuje vývoji Španělska z pohledu politického a ekonomického od roku 1986, kdy země vstoupila do Evropských společenství, jeho mezinárodnímu postavení a pozici především v rámci Evropy, doplněné o charakteristiku změn v právním řádu země, převážně ve španělském obchodním právu.

National Repository of Grey Literature : 147 records found   beginprevious138 - 147  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.