National Repository of Grey Literature 202 records found  beginprevious193 - 202  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Facility Management in Czech Republic - market overview and IT/ICT support
Apfelthaler, Jan ; Veber, Jaromír (advisor) ; Chlapek, Dušan (referee)
Tato diplomová práce má za úkol poskytnout čtenáři ucelený přehled o Facility Managementu, jeho historii, současném stavu v České Republice a IT/ICT nástrojích jež se pro podporu Facility Managementu užívají. Trh Facility Managementu v České republice je analyzován ze tří úhlů pohledu. První částí je odhad regionálního objemu služeb Facility Managementu za pomocí vícekriteriálního hodnocení regionů dle makroekonomických a konkurenčních údajů získaných vesměs z Českého statistického úřadu. Metodika druhé části, jež se zabývá objemem služeb dle odvětvové struktury trhu, je obdobná. Třetí částí je analýza a definice služeb Facility Managementu a jejich přiřazení k jednotlivým poskytovatelům v České republice. Poslední částí této práce je přehled nástrojů IT/ICT podpory pokrývající Facility Management, jejich vzájemné porovnání a nalezení přidané hodnoty těchto systémů vedoucí k implementaci nad rámec standardních ERP řešení.
Návrh metodiky implementace IS v malém či středně velkém výrobním podniku
Šoral, Radim ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Hausmann, Oto (referee)
Diplomovou práci lze rozdělit na 3 základní části: V první z nich je popsáno prostředí výrobního podniku a specifické vlastnostmi tohoto prostředí, které ovlivňují implementaci informačního systému (IS). Dále jsou vysvětleny základní pojmy z projektového řízení a je popsán obecný průběh implementačního projektu. V jejím závěru jsou analyzovány zavedené metodiky implementace IS. Druhá část obsahuje vlastní návrh implementační metodiky, jenž zohledňuje vlastnosti definovaného prostředí. Metodika je navržena pro každého, kdo stojí před úkolem implementace informačního systému, tedy jak pro IT specialisty, tak i pro osoby, které nemají informatické vzdělání. Je založena na definovaných principech a odstraňuje nedostatky, identifikované u zavedených metodik. Ve třetí části jsou definovány kritické faktory úspěšnosti nasazení metodiky, je popsáno jak ji uvést do praxe a jak na ni dále navázat.
Home media center PC - požiadavky a stav trhu
Jaščur, Miroslav ; Gála, Libor (advisor) ; Chlapek, Dušan (referee)
Táto práca sa zaoberá home media center počítačmi, ich požiadavkami a stavom na trhu v súčasnosti. V úvode popisuje základné pojmy, ktoré sa v tejto oblasti používajú. Zaoberá sa požiadavkami ako zo strany užívateľov, tak aj zo strany poskytovateľov obsahu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou v tomto odvetví. Druhá časť sa zameriava na analýzu trhu spojenú s výberom týchto zariadení a poskytuje návod a určené kritériá, ako postupovať pri výbere najlepšieho riešenia.
Meaningless citizens identifier in the Czech Republic
Horáček, Radek ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Vašáková, Lenka (referee)
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současný stav identifikace obyvatel v České republice a poté navrhnout novou strukturu bezvýznamového identifikátoru obyvatel. Součástí této práce jsou také možné varianty, jak nejlépe využít tento nový identifikátor obyvatel při elektronické komunikaci. Z možných variant je pak vybrána ta nejvýhodnější varianta z hlediska rychlosti a náročnosti zavádění či finančních nákladů. Návrh řešení vychází ze získané teorie a z vypracované detailní analýzy týkající se identifikace obyvatel a elektronické komunikace. Byly vypracovány také odhady finančních nákladů a časový harmonogram zavádění nového identifikátoru obyvatel v České republice, díky kterému čtenář získá představu o časové náročnosti implementace navrhovaného řešení. Tato práce může sloužit jako důležitý zdroj informací při návrhu identifikátoru obyvatel v České republice.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TOC IMPLEMENTATION IN THE AREA OF PROJECT MANAGEMENT
Škoda, Hynek ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Zeman, Tomáš (referee)
Diplomová práce se zabývá psychologickými aspekty implementace TOC v oblasti řízení projektů. Cílem této práce je na základě analýzy identifikovat psychologický pohled na TOC a vymezit kulturní standardy, které ovlivňují implementaci teorie omezení do projektového řízení. Důraz je kladen na Českou republiku a české kulturní standardy.
Comparison of robust and open source database management systems
Vích, Marek ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Krch, David (referee)
Práce se zabývá problematikou objektově-relačních databázových systémů. Cílem je analýza současné situace na poli databázových platforem ze sféry tradičních robustních i open source produktů, která by vedla k posouzení předpokladů uplatnění otevřených databázových platforem v oblastech dosud charakteristických především pro tradiční distributory. Na počátku práce nejprve přibližuji čtenáři otázky související s distribucí softwaru (proprietární vs. open source) a základní pojmy v oboru databázových systémů. Po tomto výchozím uvedení stanovuji kriteria pro následnou komparaci vybraných databázových platforem, která předurčují další postup v rozhodující části věnované komparační analýze. K dovršení celého rozboru práci uzavírám nastíněním přítomných možností využití tradičních robustních a především pak open source databázových systémů. Komparační analýza je vystavena na základě předem definovaných kritérií do pěti oddílů zohledňujících základní charakteristiky, technologické a funkční vlastnosti, bezpečnost, dostupnost i podporu produktů a nevěnuje se rozboru z hlediska výkonu a optimalizace. Za účelem srovnání byly vybrány čtyři přední databázové systémy ? Oracle, DB2, Teradata a PostgreSQL. V návaznosti na důkladnou analýzu, která vedla ke zmapování aktuální situace na databázovém trhu, jsou v závěru práce vytknuty hlavní faktory kolidující širšímu uplatnění open source platforem.
Systém virtuálního vzdělávání univerzity - analýza a návrh
Vožda, Petr ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Šubrta, Václav (referee)
Práce analyzuje a navrhuje systém virtuálního vzdělávání univerzity z konceptuálního hlediska. Tento systém je navržen jako portál virtuálního vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována procesům, objektům, uživatelskému rozhraní, komunikaci a také znalostem uvnitř navrhovaného systému. Jsou diskutována specifika různých typů vzdělávacích portálů. Důraz je kladen na flexibilitu a rozšiřitelnost systému.
Aplikace projektového řízení při vývoji nového výrobku
Hradec, Jan ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Krch, David (referee)
Tato diplomová práce je primárně zaměřena na problematiku projeků vývoje nového výrobku (NPD). Cílem je analyzovat problematiku vývoje nového výrobku, jakožto samostatné disciplíny projektového řízení. Dále představit a podrobněji popsat, u nás méně známý, nástroj pro podporu a koordinaci projektů PD-Trak? a analyzovat podporu jeho funkcí metodikou PMBOK. Nástroj je přímo určen pro projekty NPD. Nakonec se budu věnovat vývoji nového výrobku ve společnosti Opavia-Lu a.s. a srovnání této metodiky vývoje s metodikou PMBOK.
Relational database system tunning
Filip, Jan ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Krch, David (referee)
Záměrem této práce je uvést čtenáře do problematiky ladění a optimalizace výkonu relačních databázových systémů. Zájemci se dostane jak souhrnných teoretických informací nutných k pochopení této problematiky, tak ukázky postupů a ladících aktivit použitelných v praxi. První dvě kapitoly se zaměřují a teoreticky rozebírají některé faktory, jenž mohou ovlivňovat výkonnost databázových systémů. Důraz je kladen zejména na ty faktory, které mají obvykle na výkonnost databáze největší vliv. V dalších dvou kapitolách jsou následně popisovány, demonstrovány a zhodnoceny existující a běžně dostupné ladící postupy a návody. Jde zejména o materiály poskytované významnými výrobci databázových systémů. Vyústěním všech těchto částí je stanovení metodiky pro ladění relačních databázových systémů, jakožto hlavního cíle diplomové práce. Ta vychází jak z teoretických a praktických zkušeností, které autor získal během psaní této práce, tak z několikaleté praxe v oboru. Metodika je zaznamenána formou znalostních objektů, což jí činí dále rozšiřitelnou a rovněž i snadno pochopitelnou pro okruh jejích možných uživatelů.
Implementace procesního řízení v podmínkách malé obchodní organizace
Semerák, Jiří ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Khun, Jiří (referee)
Cílem této práce bylo ověřit možnost použití procesního řízení v podmínkách malé obchodní firmy a vytvořit metodiku, která by obecně popsala jednotlivé kroky implementace. Metodika je určena pro malé a střední firmy, které jsou postaveny před potřebu optimalizace podnikových procesů a nebo stojí před problémem transformace ve větší firmu. Práce je rozdělena do tří částí. První část zahrnuje teoretický základ. Skládá se z popisu historického vývoje procesního řízení, definice procesů a procesního řízení s ukázkami přístupů různých autorů. Dále jsou zde popsány metodiky starší i novější. V další, praktické části, je práce zaměřena na samotnou implementaci procesního řízení. Implementace je pojata jako projekt a je rozdělena do analytické části, ve které je rozebrána pozice firmy a její hlavní cíle a částí kde je vypracován návrh nového způsobu řízení, popsána implementace, testování, vyhodnocení a fáze definice dalších možných vylepšení podnikových procesů. V poslední části jsou slovně popsány jednotlivé kroky vyvinuté metodiky implementace procesního řízení v podmínkách malé obchodní firmy, které jsou doplněny schématem postupu implementace.

National Repository of Grey Literature : 202 records found   beginprevious193 - 202  jump to record: