National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
ECONOMIC ANALYSIS OF CHANGE OF VEHICLE FLEET FROM CLASSIC TO ALTERNATIVE FUELS
Růžičková, Tereza ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
This diploma thesis deals with clean mobility, which becomes one of the current topics of today's society. Limited oil reserves and the state of the environment leads the goverments of developer countries to introduce alternative fuels in transport. The aim of the thesis is to clarify the economic costs and benefits of the practical application of clean mobility and to answer the question if the using of alternative fuels is economically rational. The Response is influenced by many factors and depends on the type of alternative fuel, the legislative framework of the country, the society awareness and others. Strength of the CNG's alternative fuel is mainly the lower fuel cost as well as for electromobility. The weakness of these fuels is the insufficient accessibility network of filling / charging places. An economic analysis of vehicle fleet modification of the Czech Environmental Inspectorate demonstrates that, under the current conditions, it is less costly to operate a vehicle with CNG alternative fuel. It is valid as well when the social cost of emissions are included.
Economic analysis of passive houses
Řezníčková, Tereza ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
The master thesis deals with passive houses and their profitability's economic analysis. The thesis focuses on both new buildings and renovations, which have the greatest potential for energy savings in the building's sector. The cost-effectiveness of proposed measures is evaluated using the example of reconstruction of an existing house with passive and low-energy standard. Low-energy option of reconstruction is more profitable from an investor's perspective than the passive one. At 4% annual growth in energy prices, both options become comparable. The result of the calculation is not generally applicable. The profitability always depends on a specific building and various measures. Besides the cost-effectiveness, the investor's decision about an investment is also influenced by an increasing level of living comfort, subsidies and environmental protection.
Analysis of collective systems and their possible impacts to photovoltaics
Karasová, Markéta ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Diploma work analyzes the collective systems which are solving the disposal of photovoltaic's panels, classified as electrical equipment subject to recollection since last year, and tries to get answer to question if the collective systems should ensure a smooth disposal. Biggest wave of disposal photovoltaic's panels is expected in the next 15 -- 20 years. Operators and manufacturers have a statutory obligation to pay a fee, for every kilogram of photovoltaic's panels.The question under consideration is the check of the collective systems setting and also, comparative analysis of collective systems which are dealing with disposal of photovoltaic's panels and other electrical equipment. Furthermore, the survey conducted and processed according to the conclusions of the various groups (collective systems operators, operators of PV plants, lawmakers, and public) and also, the analysis of systems is presented.
Analysis of normative instruments of regulation within ecological policy on the example of EU Directive on industrial emissions.
Turková, Andrea ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Within the frame of the ecological policy, there exists a number of instruments for a protection of environment and to solve problems related to it. Single types of instruments are established on diferent principles which leads to long-lasting arguments of economists on fitness or unfitness for purpose. At the application of administrative instruments of regulation, as it is described by neoclassical economy theory, a question arises, if this strict solution is effective and practical in light of meeting targets of the environmental policy. Arguments which hold the view that the EU Directive on industrial emissions in the metallurgy sector implementation, as an above mentioned administrative instrument, is effective and practical can be displaced in case of comparison with well set alternative instrument - marketable emission licences.
Analysis of determinants of production functions and environmental regulation and its impact on air pollution with a perspective of partial equilibrium model
Račan, Martin ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
The diploma thesis covers themes of pollution intensity of production, informal environmental regulation and voluntary approaches. The theoretical part of thesis consists of main theories and empirical results of environmental regulation and impacts on manufacturing production. In the practical part author presents the econometric model of emission intensity equilibria is designed. Plants observations are gathered from IRZ registry in period 2005-2011 and air pollution is proxied by PM10 and C8H8 emissions. Following econometric analysis of emission intensity equilibria measures an influence by factors of production function and environmental regulation variables on intensity. As results have shown, significance of factors such as voluntary approaches, IPPC and socio-economic specifics haven't been proved. On the other hand statistically significant factors are firm's size and average wage of employees.
Practical application of non market evaluation on example of public green on Prague 15
Adámková, Veronika ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
The aim of this diploma thesis is application of non market evaluation on particular example of public green in Prague 15 and considering the possibility of using this method by public sector. Decisions of public sector aren't often transparent and systematic, in this study is proposed, how such a decision would be going on, if it was based on economic theory. First part of this study is concentrated on typology of goods, theory of non market evaluation and choice of the method applied on a particular example of a public green. Analytical part of this study contains description of application of contingent evaluation that estimates willingness to pay for a preservation and improvement of a public green. The last part of the study contains discussion of possibility of using this method by public sector.
Možnosti posílení preventivní péče o krajinu‚ včetně protipovodňových aspektů této problematiky a harmonizace souvisejících předpisů
Branžovský, Antonín
Cílem studie je na základě kritické analýzy formulovat podklady pro transformaci péče o krajinu a přírodu do podoby porovnatelné s praxí v EU. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi v období po roce 1974. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav před povodněmi roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav po povodních roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi – úprava vodním zákonem. Vyhodnocení povodně roku 2004. Komplexní ochrana před škodami způsobenými povodňovými průtoky integrovaná do systému ekologie krajiny. Návrh věcného záměru kodexu životního prostředí. Posouzení návrhu Strategie udržitelného rozvoje České republiky z hlediska preventivní péče o krajinu.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Janovská, Alice ; Branžovský, Antonín
Kompaktní materiál shrnující závažné problémy, které ohrožují systém ekologické stability krajiny. Studie podrobně rozebírá již prokázané důsledky změny klimaty a rizika z nich vyplývající. Jsou diskutovány negativní důsledky klimatické změny v nejrůznějších oblastech lidské činnostech (využití půdy, hospodaření s vodou, hospodaření v lesích). Jsou popsány nástroje, které jsou v ČR k dispozici pro prosazování ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Jsou uvedena adaptační doporučení pro krajiny s převahou lesních ekosystémů, s významným podílem travinných ekosystémů, se zemědělskou výrobou, pro vodní plochy a toky, pro krajiny horských oblastí. Je hodnocen podíl účasti veřejnosti, politika regionů a přístup státních orgánů z hlediska schopnosti zabývat se adaptačními opatřeními.
Struktura návrhu realizačních opatření zvyšujících retenční schopnost krajiny‚ hydroekologickou stabilitu a stabilitu ekosystémů jako celku - stávající stav
Branžovský, Antonín
Studie se zaměřuje zejména na předpoklady pro možnost realizace opatření v jednotlivých částech území ČR, které klasifikuje z hlediska možných environmentálních rizik. Současně s využitím zahraničních zkušeností hodnotí ukazatele – indikátory, které jsou používány pro stanovení míry environmentální zátěže a stupně udržitelného využívání území ve vztahu k předpokládané klimatické změně. Studie je rozdělena do částí: Krajina – její retenční schopnost, stabilita a rizika, Opatření v zahraničí ke zvýšení všech funkcí krajiny, Expertní hodnocení indikátorů stability udržitelného rozvoje.
Stav vodního bohatství ČR a environmentální ochrana hydroekosystémů v přírodě
Branžovský, Antonín
Studie hodnotí stav vodní bohatství ČR z hlediska krajinného komplexu z aspektu ekologické stability, vymezuje systémové vztahy krajiny, přírody a hydroekosystémů v závislosti na faktorech, které narušují ekologickou stabilitu krajiny v důsledku změn klimatu. Eliminace důsledků pro a využívání krajiny z hlediska zahraničních poznatků a navrhuje opatření, která by usnadňovala možnost spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zajistila spolupráci obyvatelstva při zabezpečování ekologické stability hydroekosystémů a návazně i celého krajinného komplexu. Součástí jsou podklady pro průzkum a vyhodnocení informací z hlediska sociálních aspektů. Obsahuje doporučení pro programové dokumenty MŽP a vyhodnocení dosažených poznatků z hlediska budoucích období.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.