National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
The waste management in the town of Rakovník
Škopek, Jiří ; Fišerová, Alena (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
Diplomová práce se zabývá systémem nakládání komunálním odpadem v Rakovníku. První kapitola práce seznamuje s platnou právní úpravou v oblasti odpadů. Druhá kapitola obsahuje popis systému nakládání komunálním odpadem v Rakovníku v současnosti, na základě níž jsou v této části práce též hledány slabé stránky tohoto systému a hodnocena adekvátnost stanovených cílů Plánu odpadového hospodářství města. Dále jsou zde navržena nejdůležitější konkrétní opatření k vylepšení tohoto systému. Třetí část práce se zabývá analýzou ekonomické stránky odpadového hospodářství v Rakovníku. Konkrétně jsou zde popsány a hodnoceny jednotlivé příjmy, struktura výdajů a konečný výsledek (deficit) odpadového hospodaření města.

See also: similar author names
4 Škopek, Jakub
1 Škopek, Jan
1 Škopek, Josef