Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10,464 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.70 vteřin. 


Protimorové spisy v pozdním středověku a raném novověku.
PAMPUSCHOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce se zabývá protimorovými spisy (traktáty i úředními nařízeními) z období pozdního středověku a raného novověku v Čechách a na Moravě. V dobách, kdy některé země a v mnohých případech i celé kontinenty sužoval mor, se městské rady a samotní panovníci uchylovali k publikaci těchto nařízení za účelem snížit riziko přenosu nákazy a zamezení vzniku tohoto onemocnění. Spisy tudíž upravovaly řád měst a obcí. Tato úřední morová nařízení dále doplňovaly morové traktáty, které byly určeny obyvatelům měst, ve kterých mor působil. Řada z nich vycházela v latinském jazyce, a proto nebyla srozumitelná pro méně vzdělané obyvatelstvo. Tato skutečnost se však změnila zejména příchodem lékaře Jana Černého, který sepsal i další traktát v českém jazyce. Jsou v nich uvedeny instrukce týkající se prevence, ale i léčby samotné. Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí. V první z nich jsem se zabývala popisem jednotlivých epidemií moru, hlavně v Čechách a na Moravě. V tomto popisu jsem postupovala chronologicky od antiky až do 18. století, kde jsem zaznamenala celý průběh epidemií v různých oblastech. V druhé části jsem se zaměřila na možnosti prevence a terapie tohoto onemocnění, jež vyplývají z porovnání úředních protimorových nařízení z Prahy, Českých Budějovic a Nepomuku 17. století. Za účelem shromáždění dat a informací jsem se zaměřila především na dobové prameny a literaturu, které nám podávají informace přímo od osob, které se s touto katastrofou setkaly. V samostatné kapitole též provádím jejich celkové porovnání a kritiku. Domnívám se, že tato práce může sloužit jako učební materiál pro studenty

Vliv přepravy na kvalitu rozvážené stravy (zkušenosti strávníků)
ŽUFOVÁ, Pavlína
V bakalářské práci se zabývám vlivem přepravy na kvalitu rozvážené stravy se zaměřením na zkušenosti strávníků. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá systémem HACCP, jež představuje preventivní opatření, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů při činnostech, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním či přepravou, a který musí být součástí každé stravovací provozovny. Práce analyzuje předmětnou legislativu a zabývá se povinnostmi provozovatele a osob, jež vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, přičemž se soustředí na dodržování jejich osobní hygieny. V závěrečné práci upozorňuji na potenciální, avšak reálně hrozící zdravotní nebezpečí z potravin. Tato potravinová rizika klasifikují a nastiňují možnosti, jak tato nebezpečí eliminovat. Závěrečná práce zkoumá alimentární nákazy, které vznikají nejčastěji při chybné technologické úpravě, či při nedodržení hygienických zásad. V práci představuji a zdůrazňuji hygienické požadavky, které by při výrobě a přípravě pokrmů měly být respektovány, dodržovány a naplňovány. Dále popisuji přepravní obaly, vlastní přepravu pokrmů, zásady přejímky pokrmů a jejich výdeje samotnému strávníkovi. V praktické části využívám teoretické poznatky z první části bakalářské práce. V této aplikační části je popsána stručná charakteristika hlavní menzy, podrobněji charakterizuji výdejnu K5, u které rozebírám postup od plnění pokrmů do přepravních nádob až po jejich samotný výdej. Současně zdůrazňuji teploty jednotlivých pokrmů, které musí být dodržovány jak během přepravy, tak po celou dobu výdeje. K srovnání a vyhodnocení výsledků jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu, jenž byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky jsem osobně distribuovala studentům v budově Zdravotně sociální fakulty, v níž se nachází výdejna K5 a osloveným studentům v okolí hlavní menzy. Dotazník byl anonymní a obsahoval 21 uzavřených otázek. Oba výzkumné vzorky dostaly stejné dotazníky, které se pouze lišily pořadím otázek. Rozdáno bylo celkem 220 dotazníků, na každém místě po 110. Návratnost byla 100 %. Vzhledem k tomu, že jsem dva dotazníky z výdejny K5 a pět dotazníků z hlavní menzy z důvodu chybnému vyplnění vyřadila, skutečná návratnost ve výdejně K5 byla 98 % a v hlavní menze 95 %. Jednotlivá data, která jsem z dotazníků získala, jsem zpracovala pomocí počítačových programů Microsoft Office Excel a Microsoft Office Word. Cílem této práce bylo zmapovat zkušenosti strávníků ve výdejně K5, jenž konzumují sice čerstvou, ale dováženou stravu, která se mohla během přepravy znehodnotit a tudíž klesnout i její kvalita a tyto zkušenosti porovnat se strávníky, kteří se stravují v hlavní menze, kde se pokrmy připravují (vaří) a konzumují na místě. Na základě dvou cílů jsem si stanovila tři hypotézy. Hypotéza č. 1. Přeprava stravy negativně ovlivňuje senzorické vlastnosti pokrmů. Tuto hypotézu jsem na základě statistického testování zamítla. Hypotéza č. 2: Studenti upřednostňují čerstvou stravu. Hypotéza po statistickém testování platí. Hypotéza č. 3: Studenti nepociťují rozdíl mezi čerstvou a rozváženou stravou. Hypotéza taktéž platí. Výsledky, které jsem získala a zpracovala během mého výzkumu, budou předány pracovníkům menzy, které tyto poznatky mohou využít v praxi.

Analýza chování vybraných kategorií skotu
VESELÁ, Tereza
Cílem této diplomové práce bylo posouzení rozdílů v chování u dvou kategorií plemenic masného skotu plemene Limousine, chovaného v systému bez tržní produkce mléka, a to u jalovic a u plemenic s telaty. Pro sledování byla vybrána dvě roční období (léto, zima), a byl kladen důraz na pozorování základních kategorií chování, jako je příjem krmiva, odpočinek, stání a pohyb. Místem, kde se výzkum uskutečnil, se stala farma "Černěveský háj" ležící na rozhraní strakonického, prachatického a českobudějovického okresu. Oba etologické výzkumy se uskutečňovaly po celých dvacet čtyři hodin. Pro noční sledování byla využita fotopast s programovaným videozáznamem. Zaznamenané údaje byly zapisovány do etogramů deskriptivní intervalovou metodou s délkou intervalu 10 minut. V průběhu obou pozorování byla dodržena základní etologická pravidla. Vysledované hodnoty byly vyhodnoceny absolutní dobou, procentickým podílem a četností a následně doplněny příslušným popisem. Z etologického výzkumu jalovic a plemenic s telaty v průběhu dvou rozdílných ročních období vyplývá, že starší plemenice mají základní kategorie chování během dne pravidelnější a více dodržují doby chování i v průběhu roku. Starší jedinci dokáží lépe využívat pastvinu než jalovice a věnují se jí větší časový úsek dne (40% resp. 35%). Při konzervované krmené dávce došlo u jalovic ke zkrácení doby příjmu krmiva oproti plemenicím (39% resp. 31%). U jalovic také došlo k výraznému omezení pohybu, ovšem v menší míře než u plemenic. Zároveň se u jalovic prodloužila doba odpočinku z 33 % na 50 %. Na závěr lze zjištěných výsledků vyvodit, že oblast, na které jsou krávy chovány je vhodným místem pro chov masného skotu bez tržní produkce mléka. Chovatel by se mohl pouze více zaměřit na doplnění pastviny o prvky podporující přirozený welfare masného skotu při celoročním pastevním chovu.

Každý jest na světě hostem, den ke dni jen k smrti rostem. Mortalita a pohřební rituál v Chebu a okolních obcích ve druhé polovině 19. století
KOLOUCHOVÁ, Jana
Předkládaná práce se na příkladu oblasti Chebu a okolních obcí zabývá fenoménem smrti ve druhé polovině 19. století. Pramennou základnu vytvořily církevní matriky zemřelých, ale bylo pracováno i s normativními nařízeními a hmotnými doklady. Jako základní metodologické východisko byla zvolena historická demografie, ale byly využity i přístupy historické antropologie a dějin umění. Největší důraz byl kladen na získání výsledků statistického výzkumu. Ukazatel problematiky úmrtnosti byl zkoumán z hlediska několika faktorů. Nejenže byly získány údaje o průměrné délce života, kojenecké a dětské úmrtnosti, sezónním pohybu, ale také byla provedena analýza příčin úmrtí s ohledem na jejich německé pojmenování. Pozornost byla soustředěna i na infekční onemocnění, která sužovala společnost druhé poloviny 19. století. Otázka šíření epidemií byla dána do širších souvislostí v následující kapitole, jež se zaobírá vlivem prevence na postupné prodlužování délky života. Pozornost byla věnována i analýze dochovaných náhrobků z druhé poloviny 19. století na základě terénní práce. Artefakty byly posuzovány z hlediska uměleckého ztvárnění. Zaznamenány byly i náhrobní nápisy, které napomohly k identifikaci konkrétních osob. Zakončení kapitoly bylo učiněno v duchu zamyšlení se nad vandalstvím moderní doby, které je naší společností tolerováno a nad důležitostí zachování dokladů pohřební kultury jako doklad vysoké umění. Hlavním cílem předkládané práce bylo zjistit, jaké byly ve sledované době úmrtnostní poměry, ale také jak se měnil pohřební ritus v důsledku emancipace měšťanské společnosti. Bylo poukázáno na souvislosti s raně novověkou tradicí velkých šlechtických smutečních obřadů. Přesun pozornosti od zemřelých k pozůstalým byl doložen nejen na základě analýzy dochovaných náhrobků pocházejících z druhé poloviny 19. století, nýbrž také rozborem smutečních oznámení v regionálním tisku. Komplexnost byla umocněna sondou přibližující životy dvou generací chebských kamenosochařů, kteří nezaměnitelně ovlivnili vzhled místního hřbitova. Díky jazykovému rozboru hesla ?Smrt? prezentovaného na stránkách dobových výkladových slovníků a exkurzem do lidových zvyklostí spojených s ukončením životní pouti vesnického obyvatelstva byla problematika smrti a pohřebního rituálu mnohostranně studována. Pro získání ucelenějšího pohledu a uchopení dané problematiky nebylo možné pracovat pouze s výsledky statistiky, ale bylo žádoucí pokusit se o interdisciplinární přístup.

Technické památky jako součást cestovního ruchu v oblasti Týna nad Vltavou
DOBEŠ, Jakub
Práce se zabývá tvorbou databáze technických památek v Týně nad Vltavou a jeho okolí. Byl zpracován dotazníkový výzkum a řízené rozhovory s místními podnikateli. Na základě získaných dat byly vytvořeny návrhy dvou pěších turistických tras a jedné cyklotrasy po technických památkách v Týně nad Vltavou a jeho okolí včetně návrhu jejich financování. Dále byl sestaven návrh na vytvoření půjčovny cyklistických kol.

Harmonizace účetních výkazů v rámci Evropské unie
NOVÁČKOVÁ, Lucie
Cílem této práce je porovnání rozdílů ve vykazování účetních informací podle čské účetní legislativy a IFRS. V teoretické části se autorka zabývá hlavními rozdíly v těchto dvou účetních systémech. V druhé části, praktické části se autorka zabývá porovnáním sestavených finančních výkazů u konkrétní účetní jednotky. V poslední části se porovnávají hlavní odlišnosti ve vykazovaných účetních informací.

Komparace účetnictví a daňové evidence
VOŘÍŠKOVÁ, Andrea
Cílem práce je analýza a zhodnocení účetnictví a daňové evidence podle aktuální právní úpravy platné v České republice, vymezení zásadních rozdílů mezi nimi, srovnání obou dvou systémů včetně možnosti jejich využití v praxi. Teoretická část byla zaměřena na popis a porovnání účetnictví a daňové evidence z hlediska účetního i daňového. Praktická část se zabývá analýzou účetnictví a daňové evidence vybraného podnikatelského subjektu. Předmětem této části bylo porovnat vedení účetnictví a daňové evidence jak z hlediska účetního, tak i z hlediska daňového dopadu na konkrétní podnikatelský subjekt. Dále bylo zhodnoceno, jaký systém by byl pro daného podnikatele nejvýhodnější.

Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
Kirchner, Karel ; Hofírková, Sylvie ; Roštínský, Pavel
Příspěvek shrnuje obecné charakteristiky svahových deformací na dvou listech Základní mapy České republiky 1:10 000, 25-32-25 a 25-32-24, v centrální části Vizovické vrchoviny a v prostoru strukturně podmíněné sníženiny mezi Vizovicemi a Bratřejovem. Sesuvy se vyskytují nejčastěji ve středních částech svahů v místech ostrého lomu spádu pod hlavním hřbetem, kde se výrazně zvětšuje mocnost zvětralin, a také v uzávěrech erozních sníženin. Zmíněny jsou i dvě rozsáhlé hluboce založené deformace Mezné a Peklo.

Sledování změn krajinného prostředí prostřednictvím analýz multispektrálních satelitních dat v okolí jaderné elektrárny Temelín
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Vácha, Aleš ; Havelka, Ladislav ; Pechar, Libor ; Brom, Jakub ; Procházka, Jan ; Hais, Martin ; Pecharová, Emilie
Cílem studie je: 1. Terénní monitoring teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu na lokalitách zemědělských kultur a lesních porostů sledovaných v předchozích letech; 2. Pořízení a zpracování dvou družicových scén družice Landsat TM 5 z hlediska teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 3. Syntéza dlouhodobého sledování teplotně-vlhkostních parametrů krajinného krytu; 4. Hodnocení sledovaných ploch za využití termovizních metod: Pozemní průzkum bude doplněn o sledování pomocí termokamery ThermaCam 695, která poskytuje údaje o radiační teplotě povrchu (poslouží jako podklad pro hodnocení pomocí dálkového průzkumu Země). Všechny údaje doplní dlouhodobé řady monitoringu.