Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14,881 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.92 vteřin. 

Práva a povinnosti pojištěnců pohybujících se v Evropské unii se zaměřením na veřejné zdravotní pojištění
BLAŽKOVÁ, Hana
Práva a povinnosti pojištěnců pohybujících se v Evropské unii se zaměřením na veřejné zdravotní pojištění Česká republika se 1. května 2004 stala členským státem Evropské unie. Státy EU se rozhodly vzájemně spolupracovat v politické a hospodářské oblasti a postupně se integrovat v nadnárodní strukturu, která je výhodná pro všechny zúčastněné země. Integrační opatření se nevyhnula ani zdravotnictví. V systému veřejného zdravotního pojištění přinesl vstup České republiky do Evropské unie spoustu změn. Tyto změny jsou pro pojištěnce České republiky přínosem a mají velký význam. V rámci EU platí pravidlo, které určuje, že každý pojištěnec je pojištěn v zákonném systému pouze jednoho státu. Pro pojištěnce, kteří se pohybují mezi jednotlivými členskými zeměmi, jsou velmi důležitá pravidla o příslušnosti k právním předpisům daného státu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí {--} teoretické a praktické. Cílem teoretické části je pomocí dostupné literatury shrnout problematiku poskytování zdravotní péče pojištěncům České republiky v rámci Evropské unie. Volný pohyb osob představuje odstranění všech překážek mezi jednotlivými členskými státy. Dále jsem se zaměřila na oblast, která není našim pojištěncům tak známá. Jedná se o vyžádanou zdravotní péči v rámci Evropské unie. Cílem praktické části je zjistit úroveň právního povědomí pojištěnců ČR v této oblasti. K dosažení výzkumného cíle byly stanoveny dvě hypotézy. Právní povědomí bylo zjišťováno kvantitativním výzkumem pomocí metody dotazování náhodným výběrem v období od 1. 10. 2009 do 31. 1. 2010 v rámci Jihočeského kraje. Výzkumný soubor tvořilo 266 respondentů obojího pohlaví ve věku od 20 do 60 let. Dle vyhodnocených dat respondenti znají právo na nezbytnou péči v případě svého vycestování do zemí EU pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění a povinnost platit spoluúčast v případě ošetření. Jen velmi malou znalost prokázali respondenti pokud se jedná o právo na vyžádanou péči. Výsledky bakalářské práce mohou posloužit jako plnohodnotný zdroj informací pro studenty středních a vysokých škol, pro pracovníky zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, ale i pro širokou veřejnost.

Šaty dělají člověka, vegetace krajinu
Prach, Karel
Stručně je nastíněn význam vegetace v krajině, její ekologické funkce, změny pod vlivem člověka a možnosti obnovy narušeného nebo zničeného vegetačního krytu. Jedná se spíše o esej, než o odbornou studii.

Epidemiologie virové hepatitidy E
KOPAL, Jiří
K napsání bakalářské práce jsem si vybral téma týkající se virové hepatitidy typu E. Podle mého názoru je toto téma jednoznačně vysoce aktuální a problematika VHE bude v budoucnu čím dál tím více diskutovaná. Virové hepatitidy obecně jsou častým onemocněním ve vyspělých zemích, ale i v České republice. Dnes je známo 5 typů hepatitid, které se ve větší či menší míře vyskytují v populaci. V kapitole Současný stav seznámím čtenáře se základními anatomickými a fyziologickými zákonitostmi funkce a stavby jaterní tkáně, protože virová hepatitida - jak již z názvu vyplývá - postihuje hepatocyty, tedy buňky jaterní tkáně. Dále jsem z dostupné literatury popsal všechny typy virových hepatitid a uvedl rozdíly, ke kterým mezi nimi dochází. Zvlášť intenzivně jsem se zaměřil na hepatitidu typu E. Před psaním této práce jsem si stanovil několik hypotéz a cílů. H1: Celková nemocnost VHE za sledované období 2000-2010 v České republice je srovnatelná s nemocností v jiných evropských státech ve stejném časovém období. H2: V České republice se v případě infekce VHE jedná spíše o nemoc z povolání. Z dostupné literatury bylo zjištěno, že incidence VHE v Evropě stoupá. Dále bylo z literatury zjištěno, že je známo několik případů profesionálního onemocnění VHE u profesí pracujících s vepřovým masem nebo s prasaty a u veterinářů, ale tyto případy jsou spíše sporadické. Hypotéza 2 tedy nebyla potvrzena. Cílů práce jsem si stanovil také několik. Cíl 1: Získat přehled o prevalenci VHE za období roku 2000-2010 v Evropě a v České republice a zjistit, zda se zákonitosti šíření nákazy VHE v České republice a v Evropě liší. Cíl 2: Zjistit, zda se v případě infekce virovou hepatitidou E v České republice jedná ve větší míře o nemoc z povolání nebo o onemocnění s cestovatelskou anamnézou. Cíl 3: Zhodnotit účinnost preventivních a protiepidemických opatření, která jsou na ochranu před nákazou virové hepatitidy E uplatňována. Přehled výskytu nákazy je uveden v tabulkách a grafech v kapitole Výsledky, část je uvedena v kapitole Přílohy. Vědecké výzkumy VHE ve světě i v Evropě jsou stále v podstatě na svém počátku. Z literatury jsem zjistil, že nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropy se VHE vyskytuje ve větším množství. V současnosti není známo mnoho jednoznačných informací, které by vedly ke zlepšení efektivnosti prevence přenosu VHE ve vyspělých zemích. Vzestup incidence VHE je zde připisován častějšímu vyšetřování chronických onemocnění jater, důslednější diagnostice polékového jaterního selhávání a dalších nemocí, jejichž příčina nebyla zcela jistě objasněna. Donedávna byla myšlenka nákazy VHE u pacientů bez pozitivní cestovatelské anamnézy téměř tabu. Jedině další výzkumy v této oblasti nám mohou pomoci lépe pochopit toto onemocnění a zajistit tak prevenci, léčbu a diagnostiku ušitou na míru. Do té doby bychom se měli řídit principem předběžné opatrnosti.

Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením
HOLZINGER, Jiří
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teorie část práce se týká následujících témat: K prvním důležitým tématům patří definice a klasifikace zrakového postižení. V kapitole nazvané Společenská integrace definujeme pojem integrace a inkluze, budeme se věnovat akceptaci znevýhodnění z hlediska rodiny, ale také kompenzaci jinými smysly, a to zejména hmatem a sluchem, jejichž podstata je nezbytná pro život zrakově postiženého člověka. Dále rozlišíme integraci na integraci osobnosti a integraci sociální, a zabývat se budeme tématem také z hlediska prostředí, medicínského, antropologického a sociálně patologického. V tématu sociální rehabilitace zrakově postižených se zaměříme na cíle, zásady a programy sociální rehabilitace. K programům sociální rehabilitace patří program pro překonávání informačního deficitu a programy pro rozvoj samostatnosti. Téma sociální služby zahrnuje definici sociální služby a fakta o kompetencích a předpokladech sociálního pracovníka, podle zákona 108/2006 Sb. V další části této kapitoly se zaměříme na neziskový sektor, možnosti fundraisingu a organizace poskytující služby a rekvalifikaci pro zrakově postižené uživatele. V poslední části definujeme dobrovolnickou činnost, kdo ji může vykonávat, jaký by měl být charakter dobrovolníka a jeho koordinátora. 2 Výzkumná část Praktická část spočívá ve výběru typu a metodiky výzkumu, zahrnuje sběr dat, následnou analýzu a hodnocení. 2.1 Typ výzkumu Jako typ výzkumu byl zvolen kvalitativní výzkum. Oproti kvantitativnímu výzkumu zde pracuje výzkumník v terénu v přirozených podmínkách, kde využívá různé techniky sběru dat, např. pozorování, rozhovor atd. 2.2 Technika sběru dat Pro kvalitativní výzkum jsem zvolil techniku sběru dat formou nestandardizovaného rozhovoru. Jedna z výhod nestandardizovaného rozhovoru spočívá v tom, že můžeme přizpůsobovat formu rozhovoru tak, aby respondent bez problémů porozuměl otázkám. 2.3 Cíle práce Cílem této práce je nalézt objektivní odpovědi na následující otázky: 1. Je současná podoba nabízených sociálních služeb dostatečná pro zrakově postižené osoby? 2. Jaké možnosti nabízí zrakově postiženým občanům dnešní podoba sociálních služeb?

Sluneční biodomy jako součást přírody - zahrady, krajiny
Janourková, Tereza ; Kunt, Miroslav (vedoucí práce) ; Filip, Filip (oponent)
Obsahem diplomové práce je především tématika přírodního stavitelství. Jedná se o vzájemně provázaný celek znalostí materiálů, technologií, přírodních podmínek a zejména začlenění do krajiny. Místa k obývání vytvořená lidskou činností, která ctí přírodní zákony a respektují šetrný přístup k životnímu prostředí, mohou být označována jako biodomy. Přízvisko sluneční (solární) biodomy si získaly domy, které jsou navíc orientovány na co největší využití sluneční energie. Součástí této práce je přehled různých typů přírodních obydlí, možností použití přírodních materiálů a přístupů k využívání sluneční energie. Vlastní návrh pak představuje studii rodinného domu v zemi a zároveň i projekt zahradních úprav jeho vlastního pozemku. Pro návrh byl zvolen pozemek v tiché lokalitě pražské Troji. Tento pozemek je svažitého charakteru a je orientovaný jižním směrem, nabízí tedy ideální předpoklady pro zvolený typ stavby. Dům využívá všech kladů, které domy v zemi nabízejí. Jedná se především o výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti spojené s energetickými úsporami. Navíc je v interiéru opatřen akumulační stěnou, která zvyšuje zisky tepelné energie v zimním období. Systém větrání, vytápění a chlazení funguje za pomoci zemního vrtu a zemního výměníku. Pro ohřev vody se využívají solární panely, k pomocným účelům i systém fotovoltaický. Dešťová voda je zachycována k dalšímu využití. Zahrada reflektuje charakter rodinného domu, přírodní podmínky místa a účel využití. Je navržena tak, aby nabízela místa k odpočinku, k aktivnímu trávení volného času a aby též sloužila k užitku. Nejvýznamnější roli hraje psychologický účinek plynoucí z volby a rozmístění jednotlivých prvků, především drobné zahradní architektury, užitých materiálů, výběru výsadeb dřevin, trvalek a vzájemné důsledky této kompozice. Pozemek je tedy řešen komplexně s využitím přirozených vlastností prostředí tak, aby vznikl prostor pro život. Dle přírodních zákonů neslouží zahrada nikdy pouze pro člověka, je zároveň domovem mnoha zástupců drobných živočichů a rostlinstva.

Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR
Hájek, Mojmír ; Bezděk, Vladimír
V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití produkční funkce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Ekologie a početnost populace volavky popelavé (Ardea cinerea) v Moravskoslezském kraji. Hnízdní kolonie volavky popelavé v Karviné-Dolech
Slezská ornitologická společnost, Ostrava ; Mandák, Martin ; Polášek, Zdeněk
Volavka popelavá Ardea cinerea Linnaeus, 1758 z řádu brodiví (Ciconiiformes) a čeledi volavkovití (Ardeidae) je nejen v České republice pronásledovaným ptačím druhem. Trvalé a pravidelné hnízdění se u nás datuje až od 30. let minulého století. V současné době je volavka pravidelně hnízdícím druhem s rostoucím trendem početnosti. Právě tento fakt spolu se spektrem potravy (jedná se o převážně ichtyofágní druh) jsou příčinou stížností jak ze strany rybochovných organizací a firem, tak i Českého rybářského svazu. Nakolik jsou stížnosti oprávněné, lze vyhodnotit pouze porovnáním předmětu stížnosti s výsledky konkrétního průzkumu na dané lokalitě. Úkolem předkládané studie bylo podat komplexnější obraz o situaci s výskytem druhu v Moravskoslezském kraji a pokusit se podat základní obraz o rybách, tvořících složku potravy v konkrétní hnízdní kolonii. Součástí studie je vyhodnocení distribuce a početnosti výskytu a jejich změn na hnízdištích v kraji, pravidelné sledování výskytu druhu na vybraných rybničních lokalitách a porovnání distribuce a početnosti výskytu v hnízdním a mimohnízdním období na území Moravskoslezského kraje. Cílem práce bylo také vyhodnotit vyvrženou potravu a vývržky nalezené na hnízdních koloniích a předložit návrhy možností ochrany ryb před tímto druhem. Studie je navíc doplněna o nesystematicky získaná data o výskytu volavek z jiných, než pravidelně sledovaných lokalit v kraji.

Zpráva o finanční stabilitě 2006
Česká národní banka
Zpráva nářízená zákonem platným od roku 2006 pojednává o vývoji na finančním trhu v ČR i v zahraničí, o stavu nebankovních institucí a domácností ve spojení s finančími organizacemi. Dále se zaměřuje na trh s nemovitostmi a jedna kapitola je věnována samotným finančním institucím bankovního i nebankovního sektoru. Obsahuje čtyři články o problematice finanční stability.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Dignostika varroózy a možnosti selekce včely medonosné na varroatoleranci
Lukášek, Dominik
Tato práce se zabývá varoózou včely medonosné, její diagnostikou, tlumením a možností vzniku přirozené odolnosti včelstev. Je zde popsán vývoj roztoče a jeho slabá místa v reprodukci. Následně zde jsou popsány jednotlivé metody odhadu zamoření včelstva kleštíkem, včetně jejich výhod a úskalí. Další část práce je věnována jednotlivým faktorům zodpovědným za přirozenou odolnost včelstev vůči varroóze. Jedná se především o aktivní odstraňování napadeného plodu, tzv. VSH chování a aktivní odstraňování roztoče z vlastních těl a úlového prostředí označované jako grooming. Důležitý je také plodový režim včelstva a poměr dělničího a trubčího plodu. V práci jsou stručně charakterizována opatření chemického tlumení s důrazem na organické kyseliny. V praktické části vyhodnocuji spad, smyv a hygienické testy provedené na univerzitní včelnici. Následná diskuze se zabývá využitelností jednotlivých metod odhadu varroatolerance a vhodností jejich využití v praxi.

Využití metody RFLP PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci
MATĚJKOVÁ, Markéta
Pojem trombofilie začíná být v dnešní době velice aktuálním tématem. Jedná se o zvýšenou predispozici k tvorbě trombů a následné komplikace právě v důsledku zvýšeného srážení krve, které mohou být velmi vážné až smrtelné. Včasné stanovení trombofilních mutací pomůže pacientovi předejít mnoha rizikovým situacím (např. v případě operace, těhotenství). V dnešní době existuje nejméně 30 genetických laboratoří v České republice, které trombofilní mutace vyšetřují. Bohužel toto vyšetření je hrazeno pojišťovnou pouze u indikovaných případů podléhajícím přísným selekčním kritériím. Pokud má jedinec zájem o takové vyšetření a není indikován ošetřujícím lékařem, musí vyšetření hradit sám. Několik pojišťoven v rámci svých preventivních programů na tato vyšetření přispívají určitou finanční částkou, jedná se např. o Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR či Zdravotní pojišťovnu Revírní bratrskou pokladnu. Cílem mé bakalářské práce bylo praktické zvládnutí metody RFLP PCR, metody PCR ARMS a reverzní hybridizace na stripech pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci a vypracování rešerše týkající se dané problematiky. V teoretické části své bakalářské práce se zaměřuji na popis jednotlivých nejvýznamnějších trombofilních mutací v české populaci a jejich rizika. Dále zde uvádím jednotlivé genetické metody, kterými se vybrané trombofilní mutace v genetických laboratořích vyšetřují. V praktické části uvádím vlastní výsledky, získané vyšetřením čtyř hlavních trombofilních mutací a polymorfismů. Jedná se o Leidenskou mutaci, mutaci protrombinového genu a polymorfismy MTHFR 1298 a MTHFR 677. Vyšetření jsem prováděla pomocí genetických metod RFLP-PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace na stripech. Veškeré metody jsem prováděla v genetické laboratoři GENLABS v Českých Budějovicích. K vyšetření jsem využila vzorky DNA získané ze své rodiny.