Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh kruhové betonové nádrže
Šimek, Ondřej ; Chalabala, Jiří (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena stěna nádrže a základová deska. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy obsahují výkresovou dokumentaci a statický výpočet, který doplňuje textovou část a dopodrobna řeší konstrukci.
Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby
Šimek, Ondřej ; Hrubý, Tomáš (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží pod bytovým domem, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena konstrukce stropní desky, průvlaků, vybraného sloupu, vybrané části stěny a základového pásu pod sloupy. Ostatní části budovy projekt neřeší. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy obsahují statický výpočet, který doplňuje textovou část a dopodrobna řeší vybrané prvky konstrukce a výkresovou dokumentaci.
Kondiční a ovládací aktivní bezpečnost
Gašpar, Daniel ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Blaťák, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kondiční a ovládací bezpečností, nastiňuje podmínky tepelné pohody lidské osádky automobilu, popisuje závaznýmé normy pro vytápění a větrání. Detailněji se zaobírá klimatizačními jednotkami, popisem jednotlivých částí klimatizačního okruhu, přenosem tepla mezi kabinou automobilu a okolím, redukcí spotřeby a způsoby dosažení tohoto stavu. Dále se zabývá komfortem sezení, zejména umístěním osob v karoserii, geometrií vnitřního prostoru, tvorbou virtuálních modelů a konstrukcí sedadel.
Ergonomie kostelní lavice
Větrovská, Klára
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ergonomie kostelní lavice a vlastním návrhem. V první části se seznamujeme se s duchovním a hmotným významem kostelní lavice a jejími potřebami a odlišnostmi od dalšího sedacího nábytku. Tato část také vysvětluje pojmy ergonomie a antropometrie. Seznamuje s jejich historií a významem pro člověka. V druhé části se nachází konkrétní měření kostelních lavic a analýza naměřených hodnot. Data jsou znázorněna v grafech. Ve třetí části je zaznamenána tvorba vlastního návrhu kostelní lavice z masivního dřeva včetně rešerše. Jsou zde tři návrhy ve 2D i 3D provedení a podrobnější zpracování finálního návrhu, do kterého je zahrnut i popis výroby.
Design odpočinkového sedacího prvku
Blahunková, Petra
Diplomová práce se zabývá designem odpočinkového sedacího prvku. Práce je rozčleněna do dvou částí. První část je zaměřena na historii, ergonomii, bezpečnostní požadavky, použité materiály a technologie, které se vztahují k finálnímu návrhu sedacího prvku. Druhá část práce popisuje průběh tvorby a výroby, od inspirace, prvotních skic přes 3D vizualizace v programu Autodesk 3ds Max, až k samotnému zhotovení prototypu 1:1. V práci nechybí cenová kalkulace a výkresová dokumentace pro výrobu.
Charakteristika sedavého životního stylu
KLEČKA, Aleš
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou sedavého způsobu života a jeho negativními vlivy na lidské zdraví. Fenomén sedavého životního stylu má velký podíl na vzniku civilizačních onemocnění, zejména vertebrogenních, které zaujímají v dnešní době první příčku. V jednotlivých kapitolách práce charakterizuje životní styl, pohyb, sezení a sedavý životní styl. V dalších rozpracovává správné a vadné držení těla, kompenzaci sezení, ergonomii a změnu myšlení. Sedavý styl je předmětem mnoha českých i zahraničních studií. Některé studie vhodné k tématu této práce jsou popsány v kapitole diskuse a porovnávány z hlediska dopadu na životní styl a zdraví člověka. Z diskuse vyplývá, že doba sezení se neustále zvyšuje a s tím i jeho negativní dopady na zdraví člověka.
Ovlivnění kompenzačních mechanismů vznikajících při hře na housle metodou DNS
Hryzlíková, Eliška ; Oplatková, Lenka (vedoucí práce) ; Pelíšková, Pavlína (oponent)
Tato práce zkoumá kompenzační mechanismy pohybového aparátu vzniklé v důsledku hry na housle. Cílem práce je shrnutí poznatků vlivu hry na housle na posturu houslistů a navržení kompenzačního cvičení podle metody DNS. V teoretické části je popsáno "ideální" držení houslí a vlivu ergonomických pomůcek, kineziologie hry, anatomie ramenního pletence, a nakonec kompenzační mechanismy z držení a hraní na housle vsedě a s tím i předpokládané zdravotní potíže. V experimentální části jsou prezentovány výsledky kazuistik 8 probandů, neprofesionálních houslistek/houslistů ve věku 18 až 30 let, zhodnocení postury a obtíží na pohybovém aparátu, a navržené kompenzační cvičení dle metody DNS. Anamnestické údaje jsou zjištěné formou anketního šetření, a zdravotní stav na pohybovém aparátu je popsán formou kineziologického vyšetření (aspekční a palpační vyšetření, antropometrické měření a specifické testy na hluboký stabilizační systém a lopatku). Aspekční a palpační měření nelze objektivně změřit, proto jsou získaná měření využita v rámci celého vyšetření pouze orientačně. Největší zatížení obecně bývá v oblasti krční páteře a pletence ramenního. Práce se tedy zaměřuje na cvičení podle metody DNS a jeho vlivu na fixátory lopatek, kde jsou očekávány TrPs kvůli vynucené pozici houslí, a na hluboký stabilizační...
Návrh kruhové betonové nádrže
Šimek, Ondřej ; Chalabala, Jiří (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena stěna nádrže a základová deska. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy obsahují výkresovou dokumentaci a statický výpočet, který doplňuje textovou část a dopodrobna řeší konstrukci.
Bolesti zad u pracujících
ZELENKOVÁ, Benedikta
Bakalářská práce se zabývá bolestmi zad v oblasti bederní páteře u lidí, kteří pracují převážně vsedě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve popsána funkce, anatomie a kineziologie páteře. Dále je vysvětlen hluboký stabilizační systém, jeho význam a jednotlivá vyšetření. Navazují nejčastější příčiny vertebrogenních obtíží a vysvětlení pojmu bolest včetně rozdělení. Na závěr jsou popsány jednotlivá vyšetření, které jsem zařadila do kineziologických rozborů všech probandů a možnosti terapie u bolestí zad. Praktická část byla vypracována formou kvalitativního výzkumu. Výzkumným souborem byli celkem tři respondenti - muži v rozmezí věku 45 55 let, kteří vyhovovali podmínkám této práce. Dva pacienti docházeli do rehabilitačního centra v Borovanech, kde jsem s nimi měla možnost pracovat, třetí pacient pochází z mé rodiny a setkávala jsem se s ním v domácím prostředí. Tato část se skládá z vypracovaných kazuistik jednotlivých probandů, návrhu a popisu terapií a na závěr z výstupního vyšetření. Cílem této práce bylo popsat možnosti terapie u lidí se sedavým zaměstnáním trpícími bolestmi zad, který jsem rozebrala na konci teoretické části. Druhý cíl spočíval ve zmapování daného problému, návrhu vhodné terapie a následného vyhodnocení. S pacienty jsem se setkala celkem šestkrát po dobu šesti týdnů. Důraz jsem kladla na edukaci o správném držení těla při sedu, stoji a při zvedání těžkých břemen. Dále na návrhu cvičební jednotky, kterou je možné provádět i v domácím prostředí a především na její pravidelnosti. Úspěšnost terapie byla vyhodnocena podle subjektivního hodnocení pacienta a porovnáním vstupního a výstupního vyšetření. Díky tomu lze konstatovat, že oba zvolené cíle byly splněny.
Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby
Šimek, Ondřej ; Hrubý, Tomáš (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží pod bytovým domem, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena konstrukce stropní desky, průvlaků, vybraného sloupu, vybrané části stěny a základového pásu pod sloupy. Ostatní části budovy projekt neřeší. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy obsahují statický výpočet, který doplňuje textovou část a dopodrobna řeší vybrané prvky konstrukce a výkresovou dokumentaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.