Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika mikroskopických hub u pšenice
HORTOVÁ, Bronislava
Cílem diplomové práce bylo sledování přirozeného výskytu, frekvence a druhové diverzity mikroskopických hub. Výskyt byl hodnocen v závislosti s jednotlivými faktory prostředí (půdní reakce, způsob hospodaření, plodina, geografická poloha). Pokusnou plodinou byla pšenice, jednalo se o odrůdy Ebi, Alka, Meritto, Aranka a Zuzana. Vzorky pšenice pocházely ze tří stanovišť {--} Lukavec, Praha-Ruzyně a České Budějovice. Sledování četnosti výskytu mikroskopických hub bylo zaměřeno především na houby rodu Fusarium. Výskyt byl sledován z hlediska vlivu stanovištních podmínek, předplodiny, pěstebního systému a průběhu počasí v daném roce. Vedlejším pokusem bylo stanovení některých výnosových ukazatelů. Jednalo se o stanovení klíčivosti, hmotnosti tisíce semen (HTS) a objemové hmotnosti (OH).
Hodnocení utuženosti půdy v kolejových řádcích za použití minimalizačních technologií
Daněk, Tomáš
Tato práce popisuje a kvantifikuje rozdíly půdních fyzikálních vlastností v kolejových řádcích v pšenici ozimé a řepce ozimé. Obě plodiny byly pěstovány na sousedních pozemcích, které mají shodnou BPEJ. Odběr probíhal jednou během vegetace a podruhé těsně po sklizni u řepky a těsně před sklizní u pšenice. V každém termínu odběru byly odebírány vzorky ve 3 opakováních u každého pozemku. Vzorky se odebíraly v koleji, v prostoru mezi kolejemi a kontrola byla mezi jednotlivými jízdami. U obou plodin se používá ke zpracování půdy před setím minimalizace. Rozdíly jsou očekávány jak v rámci jednoho pozemku se stejnou plodinou, tak i rozdíly mezi plodinami. Díky odlišné agrotechnice řepky a pšenice, kde je do řepky více vjezdů mechanizací, očekáváme větší utužení v kolejových řádcích řepky.
Možnosti molekulární a imunochemické detekce patogenů vybraných druhů rostlin
Sukharukava, Yulita
V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti klasické, molekulární a imunochemické detekce a identifikace patogenů pšenice ozimé. Uvedeny jsou nejvýznamnější choroby pšenice a způ-soby detekce a identifikace patogenů. V r. 2016 byl na lokalitě Žabčice v maloparcelkových pokusech hodnocen v porostech pšenice odrůd Hybnos a MvVekni výskytu viru Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) pomocí metody PCR (Polymerázová řetězová reakce). Na základě molekulární detekce bylo identifikováno 14 % rostlin infikovaných tímto virem. Nalezen byl kmenů viru BYDV-PAS. Odrůda MvVekni vykazovalo odolnost k viru Wheat Dwarf Virus (WDV).
Komoditní vertikála pšenice
Rybáriková, Barbora
Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit vývoj komoditní vertikály pšenice, charakterizovat rozhodující trhy v rámci komoditní vertikály a popsat jejich aktuální vývoj. V první části jsou popsané základní pojmy, které úzce souvisí s tématem bakalářské práce. Práce se zde zaměřuje na ekonomické teorie o fungování trhu, agrobyznysu a popisuje vybrané komodity s průběhem celé komoditní vertikály. Ve druhé, praktické části, jsou analyzovány a graficky zpracovány faktory, které ovlivňují trh dané komodity. Závěrem práce je vyhodnocení všech získaných dat a poznatků. Byl zde vyhodnocen vývoj pěstebních ploch, produkce, výnosy, spotřeba a výroba, vývoj cen, ale i zahraniční trh. Byl vyhodnocen vývoj jednotlivých článků komoditní vertikály a výsledky potvrdily rostoucí tržní sílu.
Analýza trendů výskytu sucha a výnosů pšenice ozimé ve vybraných státech a regionech
Rolný, Roman
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zemědělského sucha a předpokládanou vazbou mezi výskytem sucha a produkcí pšenice v hlavních produkčních regionech světa. Mimo obecný popis pšenice a jejího globálního významu, mezinárodního obchodu s ní a popis sucha jakožto klimatického extrému je práce zaměřena na konkrétní analýzu a vyhodnocení datových řad výskytu sucha a produkce ozimé pšenice. Práce je vztažena k údajům globálně nejvýznamnějších producentů pšenice a časovému období 1961-2014. Cílem bylo ověřit hypotézu, že výskyt sucha má pozorovatelný vliv na globální produkci pšenice, a to prostřednictvím interpretace údajů z otevřených zdrojů.
Vliv chemického složení a technologické kvality zrna pšenic s barevným perikarpem na kvalitu pekárenských výrobků
Kubová, Šárka
Cílem diplomové práce bylo zpracovat literární rešerši na téma Vliv chemického složení a technologické kvality zrna pšenic s barevným perikarpem na kvalitu pekárenských výrobků. Dále zhodnotit technologickou kvalitu daných pšenic a určit vhodnost pro pekárenské využití. Literární část práce se zabývá anatomickou stavbou obilky pšenice a jejím chemickým složením, dále jsou charakterizovány určité odrůdy pšenice s netradičním zbarvením obilky, přírodní barviva zodpovědná za jejich zbarvení (antokyany a karotenoidy) a technologická jakost pšenice. Vzhledem k přítomnosti barviv se schopností antioxidační aktivity v přítomných obilkách jsou popsány i antioxidanty a jejich důležitost ve funkčních potravinách. V praktické části byla použita odrůda pšenice Skorpion s modrým aleuronem a dvě odrůdy pšenice s purpurovým perikarpem, Rosso a Karkulka. U jednotlivých odrůd byl v rámci pekařského pokusu testován vliv různých receptur s rozdílným přídavkem mouky a otrub na kvalitu finálního výrobku. Vzorky pečiva byly následně senzoricky zhodnoceny a byla u nich změřena pevnost pomocí Tira Testu.
Vliv zkrmování barevných pšenic na krevní parametry u laboratorního potkana
Krajčiová, Paula
Diplomová práce se zabývá vlivem přídavku pigmentované pšenice Konini, Skorpion a UC 66049 na krevní parametry u laboratorních potkanů kmene Wistar albino. Pokus byl zrealizován na 20 samcích potkana, kteří byli rozděleni do 4 skupin. Každá skupina byla krmena granulemi z jiné pigmentované pšenice. Čtvrtá kontrolní skupina byla krmena granulemi z běžné pšenice Vánek. Během pokusu byly potkani každé 3 dny vážení a jejich přírůstky byly zaznamenávány. Rovněž byla zaznamenávána i spo-třeba krmiva. Po 11 týdnech byla potkanům odebrána krev, ze které byla získána krevní plazma. Za použití analyzátoru Ellipse byl analyzován biochemický profil krevní plazmy. Výsledky ukázaly prokazatelný vliv pšenice Skorpion na zvýšení alkalické fosfatázy v krvi oproti modré pšenici UC 66049. Prokázán byl také vliv pšenice UC 66049 na snížení cholesterolu v krvi. Ke zpracování výsledků byla použita ANOVA statistická metoda s využitím Scheffeho testu.
Druhové spektrum střevlíkovitých (Carabidae) v porostech polních plodin
Hurajová, Erika
V porostech řepky ozimé, pšenice ozimé a kukuřice na pozemcích v Miroslavi jsem zjišťovala druhové zastoupení střevlíkovitých (Carabidae). Sběry jsem prováděla pomocí zemních pastí v desetidenních intervalech. Do každé plodiny jsem umístila 5 zemních pastí. Zemní pasti jsem založila 18. 5. 2016 a ponechala na pozemku do sklizně plodiny (řepka 3. 7. 2016, pšenice 27. 7. 2016, kukuřice 15. 10. 2016). Celkem jsem odchytila 371 jedinců z čeledi střevlíkovití (Carabidae) z 29 druhů. V řepce jsem odchytila 72 jedinců z 13 druhů, v pšenici 128 jedinců z 16 druhů, v kukuřici 171 jedinců z 18 druhů. Druhy jsem zařadila do bioindikačních skupin: 44,83 % E, 51,72 % A, 3,44 % R. K porovnání výsledků jsem použila ekologické charakteristiky: prezence, absence, dominance, Simpsonův index, konstance, druhová diverzita, ekvitabilita a faunistická podobnost.
Chuťové preference králíků při krmení obilovin s různou barvou obilky
Novotný, Jakub
Diplomová práce se zabývá porovnáním struktury krmných směsí a zbytků krmiva po předložení hybridním králíkům Hyla. Namíchány byly dvě krmné směsi – kontrolní a pokusná. Pokusná směs obsahovala 10 % purpurové pšenice PS Karkulka, kontrolní 10 % běžné pšenice Vanessa. Pro zjištění velikostního zastoupení částic byly krmné směsi i zbytky krmiva separovány na sítech s různými velikostmi ok. Následně se mezi sebou porovnala směs se zbytky krmiva z této směsi. Zde bylo statistky průkazně (P<0,05) vyhodnoceno, že nejvíce králíci přijímaly částice nad 2 mm (jejich podílové množství se snížilo). Naopak podíl částic pod 2 mm se u zbytků krmiva zvýšil. Pro zjištění preferované chuti mezi různě barevnou pšenicí (PS Karkulka vs. Vanessa) byly částice nad 2 mm rozebrány na jednotlivé komponenty (granule, pšenice, kukuřice zvlášť a ječmen s ovsem dohromady). Dále byly porovnány podíly množství. Z výsledků vyplynulo, že králíci ochotněji přijímali purpurovou pšenici PS Karkulku oproti klasické pšenici Vanessa se statistickou průkazností (P<0,05). Další část byla věnována hodnocení užitkovosti králíků. Byly hodnoceny hmotnostní přírůstky, hmotnost a výtěžnost jatečně upraveného těla, spotřeba a konverze krmiva. V těchto ohledech nebyl zjištěn žádný statisticky průkazný rozdíl (P˃0,05) mezi krmením směsí s obsahem 10 % pšenice PS Karkulka a směsí s 10 % pšenice Vanessa.
Epigeičtí bezobratlí vybraných porostů polních plodin
Hurajová, Erika
Druhové zastoupení epigeických bezobratlých jsem zjišťovala na pozemcích v Miroslavi. Porovnávala jsem porosty řepky, pšenice a kukuřice. Odchyt bezobratlých jsem prováděla metodou zemních pastí. V každé plodině jsem dne 28. 4. 2018 založila 5 zemních pastí. Výběry zemních pastí jsem prováděla v desetidenních intervalech. Poslední výběr jsem provedla v den sklizně plodiny (řepka 20. 6. 2018, pšenice 9. 7. 2018, kukuřice 5. 8. 2018). Zaměřila jsem se na čeleď střevlíkovití (Carabidae). Celkem jsem odchytila 488 jedinců z 25 druhů. V řepce jsem odchytila 231 jedinců z 19 druhů, v pšenici 102 jedinců ze 17 druhů a v kukuřici 155 jedinců z 16 druhů. Druhy jsem rozdělila do bioindikačních skupin: E 48 %, A 52 %. Pro porovnání porostů plodin jsem použila ekologické charakteristiky: prezence a absence, dominance, Simpsonův index, konstance, druhová diverzita, ekvitabilita a faunistická podobnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.