Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výsledovka - obsah a vypovídací schopnost
Pavlíčková, Michaela ; Randáková, Monika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o obsahu a vypovídací schopnosti výsledovky. Práci lze rozdělit do čtyř částí. První část se týká vymezení zisku/ztráty a účetních principů a zásad uplatňovaných při sestavování výsledovky. Druhá část se zabývá výsledovkou sestavovanou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Jsou se zde informace o Koncepčním rámci, výnosech, nákladech a výsledku hospodaření. Třetí část je zaměřena na výsledovku sestavovanou v České republice, kde je popsána účetní legislativa České republiky, výkaz zisku a ztráty a jeho jednotlivé položky. Čtvrtá část je souhrnem odlišností a rozdílů výsledky sestavené podle IFRS a výsledovky sestavované v České republice.
Výsledovka
Lhotáková, Edita ; Randáková, Monika (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Výsledovka" se zabývá problematikou sestavování výkazu výsledovka. Tato oblast je řešena z pohledu Mezinárodních standardů IFRS v komparaci s českou účetní legislativou a sestavením výkazu zisku a ztráty. Teoretické poznatky vyplývají z účetních legislativ zmíněných účetních systémů a jsou následně porovnávány. V závěrečné části práce jsou teoretické poznatky uplatněny v praktickém příkladu.
Daňová evidence a účetnictví z pohledu účetního a daňového hlediska
SMIDKOVÁ, Jana
Na konkrétním podnikajícím subjektu (FO) je zpracováno posouzení daňové evidence a účetnictví z účetního a daňového hlediska. Tato práce je zaměřena především na porovnání rozdílů ve způsobu vedení daňové evidence a účetnictví a dopadů těchto způsobů na daňové zatížení poplatníka. Dále je v této práci provedeno posouzení výhod či nevýhod použití obou systémů v souvislosti s finančním zatížením poplatníka vzhledem k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
Hospodářský výsledek a jeho transformace na daňový základ
KUTÍLKOVÁ, Aneta
Hospodářský výsledek a jeho transformace na daňový základ patří k zásadním účetním operacím završujícím účetní období.Hospodářský výsledek je v ekonomice chápan jako souhrnný název pro zisk nebo ztrátu, kterou společnost vykazuje během určitého období. K tomu, abychom zjistili hospodářský výsledek, předchází celá řada pracovních postupů. Tyto postupy, které souhrnně nazýváme účetní závěrka, rozdělujeme do následujících etap na přípravné práce, účetní uzávěrku, sestavení účetních výkazů a následné povinnosti. Cílem mé bakalářské práce je vymezit postup závěrkových operací v účetnictví, které vedou ke zjištění hospodářského výsledku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.