Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Terénní sociální práce se seniory
MÍČKOVÁ, Anna
Práce se zabývá terénní sociální prací se seniory. Teoretická část v první kapitole popisuje stáří, stárnutí, tělesné a psychické změny ve stáří a potřeby seniorů. Druhá kapitola se věnuje rodině seniora a její důležitosti při péči o něj ve spolupráci s terénními sociálními službami. Třetí kapitola se zabývá terénní sociální prací - pečovatelskou službou a osobní asistencí a příspěvkem na péči. Popisuje také terénní sociální služby organizace Charita Horažďovice. Praktická část práce obsahuje výzkum, jehož cílem je zjistit dostatečnost služeb nabízených Charitou Horažďovice a potřebnost rozšíření služeb o osobní asistenci. Výzkum proběhl u klientů - seniorů Charity Horažďovice.
Duchovní péče o seniory v Diakonii v kontextu koronavirové pandemie
MALÍŠKOVÁ, Sandra
Bakalářská práce je zaměřena na téma duchovní péče o seniory v době koronavirové pandemie. Práce je teoreticky zaměřena s cílem popsat a zjistit význam spirituality v oblasti sociální práce. V mé práci popisuji dostupné poznatky týkající se seniorů a pandemie covidu 19, jak tato pandemie poznamenala a ovlivnila život seniorů. Dále je práce zaměřena na problematiku stáří a stárnutí a vliv duchovní péče o seniory v době této pandemie.
Podpora pečujících o seniora propuštěného z nemocnice do domácí péče
ŠEBESTOVÁ, Adéla
Bakalářská práce se věnuje podpoře pečujících o seniora v domácím prostředí. Popisuje podstatu a cíle domácí péče. Dále se zabývá situací seniora propuštěného z nemocnice, významem jeho potřeb a proč je důležité jejich uspokojení. Dále popisuje sociální služby pro seniory, které může využít pro saturaci potřeb. Práce se dále zabývá obrazem neformálního pečujícího a věnuje se zátěži, která mu péče o seniora přináší. Dále popisuje možnosti podpory pečujících, prevenci syndromu vyhoření, duševní hygienu a sociální služby pro pečující - poradenství, svépomocné skupiny, odlehčovací služby. Cílem bakalářské práce je představení problematiky sociální práce se seniorem a jeho rodinnými pečujícími s ohledem na možnosti podpory pečujících.
Tísňová péče v Kraji Vysočina
ČERVENKOVÁ, Milada
Práce se skládá z části teoretické a části empirické. Teoretická část je členěna do sedmi kapitol a obsahuje základní problematiku související s hlavní výzkumnou otázkou. První kapitola je věnována problematice stárnutí a pěti základním principům přístupu k seniorské populaci. Součástí kapitoly je popis hierarchie lidských potřeb dle Maslowa a jejich změnám v souvislosti se stárnutím. Tyto změny jsou členěny do oblasti potřeb fyziologických, vyšších a duchovních. Druhá kapitola vysvětluje pojem stařecká křehkost. Třetí kapitola se zabývá samotou a izolací ve stáří v různých podobách a jejich dopadem na život seniorů. A dále je věnována konceptu úspěšného stárnutí a zdravého stáří. Čtvrtá kapitola popisuje využití moderní informační a komunikační technologie u seniorů a její vliv na běžný život seniora. Dále obsahuje výsledky průzkumu ze zahraničí otištěné v Health Science Journal, jenž měl za úkol zjistit, do jaké míry senioři rozumí moderním technologiím. Pátá kapitola popisuje základní vysvětlení sociální služby a dále je věnována pojmům zřizovatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a smlouvě o poskytování sociálních služeb. Šestá kapitola seznamuje čtenáře se sociální prací, se seniory žijícími v domácím prostředí. Sedmá kapitola je věnována službě tísňové péče ? historii a současnému stavu, občanskému sdružení ŽIVOT 90 ? Jihlava, jež tuto službu poskytuje, cílům tísňové péče, cílové skupině, kritériím poskytnutí a odmítnutí služby, prvnímu setkání s uživatelem služby, způsobům poskytování tísňové péče, spolupráci tísňové péče s ostatními organizacemi, rozšíření služby tísňové péče pro mobilní seniory, úhradou za poskytnutou službu a dále porovnání tísňové služby s Německem. Empirická část se již zaměřuje na vlastní využití tísňové péče v běžném životě seniorů. Cílem práce bylo zjistit, jak jsou uživatelé spokojeni se službou tísňové péče v Kraji Vysočina. Hlavní výzkumná otázka práce zněla: ?Naplnila tato služba očekávání seniorů?? Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky byly stanoveny čtyři dílčí výzkumné otázky a to: ?Splnila tato služba svůj účel při jejím použití v praxi???K jakým účelům nejčastěji senioři využívají tuto službu???Jak jsou senioři spokojeni s technickým zařízením???Jak jsou senioři spokojeni s personálem, jenž pracuje na dispečinku tísňové péče?? Pro výzkum práce byla použita strategie kvalitativního šetření. Metodika dále obsahuje popis výzkumného nástroje a souboru. Data byla sebrána pomocí metody dotazování a technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl vybrán pomocí metody kvótového záměrného výběru. Vlastní výzkum práce probíhal ve dvou fázích. V první fázi byl proveden předvýzkum a teprve poté následoval vlastní výzkum. Jako dílčí analýza kvalitativních dat byla použita metoda vytváření trsů. Celý rozhovor byl zaznamenán diktafonem a následně doslovně přepsán. Poté byl pomocí metody trsů tj. pomocí společných a rozdílných rysů, vyhodnocen. Výsledné údaje byly strukturalizovány a předkládány dle dílčích výzkumných otázek. Na hlavní výzkumnou otázku ?Naplnila tato služba očekávání seniorů?? můžeme odpovědět kladně, tedy ano, naplnila. Z výsledků mé práce je tedy možné shrnout, že služba tísňové péče provozovaná občanským sdružením ŽIVOT 90 ? Jihlava naplňuje svůj cíl, tzn. prohlubuje kvalitu života seniorů tím, že jim umožní aktivně, smysluplně a důstojně žít v jejich vlastním domově po co nejdelší dobu. Tato práce by měla rozšířit povědomí o službě tísňové péče a informovat o možnostech jejího využití v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.