Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti fyzioterapie u pacientů s nestabilní hrudní stěnou po kardiochirurgické operaci
KUBEŠOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce pojednává o komplikaci po kardiochirurgické operaci, kterou je nestabilní hrudní stěna. Práce popisuje problematiku komplikací, která provází poruchy hojení ran, a na které se váží rizikové faktory. Pro prevenci rozvoje pooperačních komplikací existuje mnoho opatření, které pomáhají předejít nežádoucím poruchám hojení. Využití fyzioterapie jako terapeutické metody při nestabilní hrudní stěně je více než žádoucí, ukazuje pacientovi správnou manipulaci s ránou, pomáhá zlepšit expektoraci a zvyšuje kvalitu jeho života. Cílem práce je popsat možnosti fyzioterapie a uvést je do praxe při práci s probandy. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku sternotomie a jejího hojení, na rizikové faktory, které představují vyšší pravděpodobnost pro rozvoj pooperačních komplikací a rozvoje nestabilní hrudní stěny. Dále je popsána současná situace pooperačních komplikací a jejich možnosti řešení. Dále jsou rozvedeny možnosti terapeutických přístupu, které nám nabízí fyzioterapie. Ke konci jsou uvedeny různé druhy pomůcek. Některé jsou určeny pro terapii, některé jsou určeny zároveň pro diagnostiku. Můžeme určit jakou svalovou sílu mají dechové svaly. Praktická část práce je provedena formou kvalitativního výzkumu, konkrétně se jedná o metodu kazuistiky o dvou probandech s nestabilní hrudní stěnou po kardiochirurgické operaci vedenou přes mediální sternotomii. Probandi byli na lůžkovém oddělení Kardiochirurgie a hrudní chirurgie v Nemocnici České Budějovice, a.s. Každý proband byl důkladně vyšetřen, byl proveden kineziologický rozbor a zahájena terapie. U každého probanda probíhala terapie po jinou dobu trvání, a to z důvodu rozdílné rychlosti v hojení dehiscence sternotomie. Na základně měření rozvíjení hrudníku krejčovským metrem, měření síly nádechu a výdechu pomocí RPM přístroje a subjektivních pocitů probandů, byl rozpoznán pozitivní efekt fyzioterapie, a z toho vyplývající profit pro nemocné s nestabilní hrudní stěnou.
Respirační fyzioterapie v neurologii
Srp, Martin ; Jech, Robert (vedoucí práce) ; Baláž, Marek (oponent) ; Konečný, Petr (oponent)
U velké části neurologických onemocnění se na první místo příčin úmrtí řadí pneumonie. Respirační fyzioterapie patří mezi nefarmakologické možnosti pro podporu hygieny dýchacích cest. Současný stav poznání respirační fyzioterapie u neurologických pacientů však není uspokojivý. Cílem této práce bylo ověření efektivity rezistentního tréninku výdechového svalstva (RTVS) u tří neurologických onemocnění: roztroušené sklerózy (RS), Parkinsonovy nemoci (PN) a multisystémové atrofie (MSA). Výsledky této práce ukazují: 1) u pacientů s RS vedl RTVS k významnému zvýšení síly výdechového svalstva a síly vědomě navozeného kašle. Prokázali jsme tedy, že RTVS představuje efektivní metodu respirační fyzioterapie v podpoře hygieny dýchacích cest u pacientů s RS. 2) U pacientů s PN jsme nejprve v demografické studii zjistili, že současný model fyzioterapeutické péče o tyto pacienty není v České republice optimální, nedochází k dostatečnému využívání technik respirační fyzioterapie, a je tedy zapotřebí jeho reorganizace. 3) Pro potřeby podpory adherence pacientů s PN v domácím RTVS vytvořili a patentovali mobilní aplikaci SpiroGym, která poskytuje vizuální zpětnou vazbu při tréninku a zasílá výsledky tréninku přes zabezpečený server přímo terapeutovi pro telemedicínské potřeby. V pilotní studii jsme ověřili její...
Fyzioterapie u astma bronchiale
Šnajberková, Zuzana ; Savková, Pavlína (vedoucí práce) ; Hamarová, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá léčbou astmatu pomocí fyzioterapeutických postupů, zejména respirační fyzioterapií. V teoretické části jsou uvedeny poznatky o symptomatologii onemocnění, prevenci, vyšetřovacích metodách, respirační fyzioterapii a pomůckách jako jsou inhalátory. V empirické části jsou uvedeny dvě kasuistiky, kde jsou aplikovány poznatky z teoretické části. Cílem této práce je seznámení se s jinými metodami léčby, než je farmakoterapie. A tímto způsobem ovlivnit průběh nemoci tak, aby se zlepšila kvalita života pacienta.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.