Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Model převodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obch. společnost
Busta, Karel ; Vrbková, Milena (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou při přechodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obchodní společnost, v tomto případě na společnost s ručením omezeným. Na základě teoretických poznatků a zákonných předpisů uvedených v první části práce, je druhá část zaměřena na zhodnocení současného stavu a důvody převedení činnosti na obchodní společnost. Třetí hlavní část je zaměřena na vytvoření modelu, který by měl být ukázkou jak by mohly obce a dané subjekty v této situaci postupovat.
Návrh na optimalizaci základu daně právnických osob v roce 2008
Vágnerová, Alena ; Přecechtělová, Renáta (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou právnických osob obecně. Cílem práce je zhodnotit daňový dopad změn na daňovou povinnost právnické osoby a navrhnout vhodné řešení optimalizace základu daně.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Vávrová, Jana ; Jaroš, Jiří (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a srovnáním jednotlivých forem podnikání. Volba vhodné formy podnikání, následný výběr a srovnání je provedeno na základě analýzy jednotlivých typů obchodních společností a zohledněním důležitých kritérií. Především jsem se zaměřila na kritérium daňového zatížení. V rámci zpracování tohoto tématu je na místě i posouzení vhodného místa - sídla podnikání spojeného se zdaněním a tudíž i možností mezinárodního daňového plánování. Cíl práce spatřuji ve výběru nejvhodnější formy podnikání potenciálnímu podnikatelskému subjektu.
Výběr vhodné právní formy podnikání v obchodní činnosti ve vazbě na odvodové povinnosti
Čerteková, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá povinnými odvody do státního rozpočtu České republiky z příjmů z podílů na zisku společníka a ze samostatně výdělečné činnosti. Literární rešerše specifikuje a vymezuje druhy podnikání v České republice s hlavním zaměřením na společnost s ručením omezeným a podnikající fyzickou osobu. V praktické části jsou vytvořeny modelové příklady na daňové zatížení OSVČ a společníka společnosti s ručením omezeným. Na základě těchto modelů je vytvořena komparace a následně je vyhodnoceno v jakých případech by bylo vhodné podnikat jako fyzická osoba a kdy jako společník ve společnosti s ručením omezeným.
Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti v České republice a státech Evropské unie
Weis, Tomáš
Weis, T. Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti v České republice a státech Ev-ropské unie. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dopadů změny stanovení základu daně a dalších daňových změn ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a dalších letech. Také je provedena komparace daňového zatížení, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pro různé výše základu daně. Pro různé základy daně je rovněž provedeno srovnání daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti ve vybraných státech Evropské unie. V práci jsou také analyzovány dopa-dy daňových změn na veřejné rozpočty v České republice.
Právní formy podnikání a jejich srovnání z hlediska daňového zatížení
Chatrný, Adam ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocování možností optimalizace daně z příjmů při výběru právní formy podnikání v České republice. Při porovnání daňových zátěží jsou vybrány tři právní formy podnikání, ze kterých jsou vypočítány základy daně, daňové povinnosti a jejich případné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Daňová zátěž na jednotlivé formy podnikání je následně porovnána a zhodnocena. Výsledky vychází z teoretických předpokladů a daňových zákonů z roku 2022. Pro zkoumané subjekty byla jako nejlepší právní forma podnikání, z hlediska daňové optimalizace, zvolena forma osoby samostatně výdělečně činné.
Porovnání soustavy daní v České republice a na Slovensku
KAMENÍKOVÁ, Štěpánka
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání daňových soustav České republiky a Slovenska. Porovnání daňových systémů nejdříve probíhá na základě popisu českých a slovenských daní, kde jsou zahrnuty například rozdíly v sazbách či dalších parametrech a v odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Dále porovnání probíhá na základě vybraných daňových ukazatelů, těmito ukazateli jsou implicitní daňové sazby na spotřebu, práci a kapitál, efektivní daňové sazby, daňový mix, daňová kvóta a ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. Pro porovnání bylo vybráno období od roku 2017 do roku 2020. Hodnoty těchto ukazatelů byly získány z internetových statistických databází. V závěru byly ukazatele vyhodnoceny z hlediska daňového zatížení.
Optimalizace daně z příjmů fyzických osob u OSVČ
ŠMÍD, Marek
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů u osob samostatně výdělečně činných. Cílem práce je porovnat různé možnosti výpočtu daňové povinnosti konkrétních fyzických osob a navrhnout jim legální úsporu na dani z příjmů. Práce seznamuje se základními pojmy daňové teorie a daňovou soustavou České republiky se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob a popisuje podstatné změny příslušného zákona v posledních letech. Práce popisuje i odvody na zdravotní a sociální pojištění, které mají charakter daně. Základ daně se stanovuje jako rozdíl příjmů a výdajů s tím, že výdaje mohou být skutečné nebo stanovené procentem z příjmů. Novou možnost výpočtu od roku 2021 přináší paušální daň. Práce ukazuje, že každý z těchto tří způsobů přináší výhody konkrétním skupinám plátcům daně ze zisku. Vhodně zvolený způsob dokonce nejen minimalizuje daňové zatížení, ale v kombinaci s daňového bonusu může způsobit i zápornou daň.
Konsekvence spotřebního zdaňování piva v EU
Lisický, Adam
Diplomová práce se zabývá především problematikou spotřebního zdaňování v zemích EU za období let 2003-2015. V první části práce je uveden přehled literatury, ve kterém jsou shrnuty základní aspekty spotřebních daní, dále také průběh a podstata jejich harmonizačního procesu. Praktická část práce se zabývá dlouhodobou analýzou vztahu sazby spotřební daně z piva vztažené k disponibilnímu příjmu domácností a makroekonomickými ukazateli produkcí, spotřebou, exportem a importem piva. V této části nebyl na základě korelační analýzy potvrzen dlouhodobý vztah mezi zmíněnými ukazateli a upravenou sazbou spotřební daně. Následně je provedena analýza vlivu změn základní sazby spotřební daně na příslušné změny makroekonomických ukazatelů včetně změny počtu pivovarů a změn inkasa spotřební daně z piva. Z té vyplývá, že lze potvrdit pozitivní silnou míru závislosti mezi změnami sazby spotřební daně z piva a příslušnými změnami inkasa spotřební daně z piva.
Zdaňování právnických osob v České republice a v Estonsku
Pospíšil, Jiří
Bakalářská práce se zabývá srovnáním odlišných koncepcí zdanění právnických osob v České republice a v Estonsku. Cílem práce je identifikovat shodné a rozdílné prvky a formulovat teoretická doporučení pro možné změny daňových systémů. První část práce se věnuje obecným východiskům daně a rozboru příslušných zákonů o dani z příjmů. Následuje komparace vybraných ukazatelů a demonstrace rozdílů na modelových příkladech. Závěrečná část obsahuje diskuzi zjištěných poznatků a možných doporučení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.