Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podpora vzdělanosti hospodářských subjektů využitím fondů EU
Táborská, Ilona ; Škarková, Zdeňka (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
V diplomové práci se zaměřuji na definování možnosti financování projektu primárně zaměřeného na vzdělávání a poskytování informací z fondů Evropské unie. Projekt, jehož žadatelem je reálná nezisková organizace a který má potenciál být podpořen z fondu EU, řeší zlepšení kvality života na venkově, ke kterému by mělo dojít díky efektivnějšímu a dokonalejšímu přístupu k nejaktuálnějším informacím. Smyslem práce je vytvořit úspěšný, kvalitní vzdělávací projekt s ohledem na věcnou i finanční stránku věci.
Analýza dotačních možností v lesním hospodářství 2007 - 2020
Szabo, Radomír
V diplomové práci byla uskutečnená analýza a porovnání Programu rozvoje venkova 2007 -- 2013 a 2014 -- 2020 se zaměřením na lesní hospodářství. Hlavním cílem bylo shrnout dotace do lesního hospodářství z rozpočtu České republiky a taky jednotlivých kraju. Byla uskutečněná analýza, komparace a zhodnocení zjištěných údaju. Bylo zjištěno, že Programy rozvoje venkova ve dvou obdobích se svými dotačními tituly a výškou dotace se liší. Významný rozdíl je v zpusobu proplacení dotace pro zalesnění a péče prvního zalesnění zemědělských pud. Dále se oba programy liší v procentech proplacené částky na Lesnickou infrastruktúru. Rozdíl byl také zjištěný mezi oběma Programy i v poměru procent příspěvku od EÚ a od ČR. Významný rozdíl byl také zaznamenaný při platbě v rámci Natura 2000.
Společná zemědělská politika EU a její vliv na ekonomiku zemědělských podniků v komparaci cirkulární ekonomiky
MUNDUCHOVÁ, Kateřina
Cílem diplomové práce je analyzovat principy, záměry a fungování společné zemědělské politiky EU (SZP). Následně zhodnotit její dopad na ekonomiku zemědělských podniků jako subjektů působících v rámci cirkulární ekonomiky. Od vstupu do EU plynou do ČR finanční prostředky z evropských fondů (EAGF, EARFD) a jejich zprostředkování je hlavním úkolem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). V práci je analyzován vývoj plateb prvního i druhého pilíře SZP od roku 2004 do roku 2020, dále vývoj agrárních dotací a jejich dopad na finanční situaci vybraného subjektu včetně porovnání s průměrným podnikem ČR a EU. Finanční data o vývoji plateb obou pilířů jsou vytažena z výročních zpráv SZIF. Informace o podniku lze zjistit z veřejného rejstříku a sbírky listin a ze seznamu příjemců dotací SZIF. Data o průměrném podniku jsou stažena z databáze FADN. Je zjištěno, že SZP není financována pouze z rozpočtu EU, ale také z rozpočtu ČR. Z finanční analýzy podniku X, a. s. vyplývá, že podnik není schopen bez dotací realizovat zisk a nakonec je prostřednictvím testové statistiky vyvrácena hypotéza o neexistenci rozdílu ve vyplacených částkách prvního pilíře mezi vybraným subjektem a průměrným podnikem.
Vyhodnocení investiční dotace do zemědělského podniku
ČERNÁ, Veronika
Tato diplomová práce se zabývá problematikou dotací do zemědělství. Cílem práce je vyhodnocení investiční dotace v zemědělském podniku. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše. Je zaměřena na definování dotací v zemědělství, hodnocení investic, investiční plánování nebo investiční rizika. Praktická část využívá metodu komparace. Nejprve je vyhotoven průzkum mapující využívání dotačních titulů využívaných zemědělským podnikem Úněšovský statek, a.s. Dále je praktická část zaměřena na efektivnost podpory na Modernizaci živočišné výroby v rámci 4. Opatření, Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. A následné vyhodnocení, zda byl projekt realizován v souladu s cíli Operace.
Společná zemědělská politika a její vliv na české zemědělství
PEŠKOVÁ, Denisa
Cílem práce je komparace vybraných zemědělských podniků z pohledu čerpání dotací v rámci Společné zemědělské politiky.
Podpora rozvoje venkovského turismu v Jihočeském kraji prostřednictvím PRV
Vrábelová, Soňa
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory venkovského turismu prostřednictvím Programu rozvoje venkova v období 2007 až 2013 na území Jihočeského kraje. Práce obsahuje teoretické ukotvení pojmů cestovního ruchu, venkovského turismu a jeho jednotlivých forem na základě literární rešerše. Dále následuje přehled finanční podpory této formy cestovního ruchu z fondů Evropské unie. Vlastní praktická část zahrnuje charakteristiku zkoumaného území, jeho potenciál pro rozvoj venkovského turismu, a především analýzy podpořených projektů v rámci osy III. oblast podpory 1.3 Podpora cestovního ruchu. V programovém období 2007 až 2013 bylo pro Jihočeský kraj schváleno celkem 89 projektů, ale pouze 70 z nich bylo dohledáno. Tento počet je následně analyzován podle stanovených kritérií. Z výsledků analýz vyplynulo, že celkem 40 projektů splňuje ideje venkovského turismu.
Proměna podporovaných tematických oblastí místních akčních skupin Zlínského kraje
Procházková, Nikola
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním podporovaných oblastí místních akčních skupin na území Zlínského kraje. V první části práce je zahrnuta literární rešerše vysvětlující základní pojmy, jako je rozvoj venkova a spolupráce aktérů venkovského území. Sledované území je charakterizováno ve vztahu k místním akčním skupinám. Zhodnocení aktivit MAS je založeno na analýze podpořených projektů v rámci prioritní osy IV Programu rozvoje venkova 2007 až 2013. V programovém období 2007 až 2013 bylo realizováno celkem 855 projektů. Z čehož se MAS Zlínského kraje nejvíce zaměřovaly na oblast občanské vybavenosti a služeb, na oblast životního prostředí naopak nejméně. Na základě zjištěných strategických cílů programového období 2014 až 2020 došlo k porovnání těchto období v rámci tematických oblastí, které vedly převážně k opačným výsledkům.
PRV na území vybraných krajů: analýza podpory venkovského turismu
Matyášová, Eliška
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory rozvoje cestovního ruchu, konkrétně prostřednictvím Programu rozvoje venkova ve Středočeském kraji. Teoretická část ukotvuje pojmy spojené s řešenou oblastí, tedy oblastí cestovního ruchu, venkovské turistiky a Programu rozvoje venkova. V následující části je představen Středočeský kraj s důrazem na význam a potenciál území k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Dále se práce zabývá analýzou podpořených projektů z programu rozvoje venkova opatření III. 1.3. b). Navazující kapitola řeší relevantní projekty, které byly tímto opatřením podpořeny a rozebírá konkrétní aspekty, jako jsou místo realizace, typ příjemce a předmět projektu. Cílem práce je najít odpovědi na otázky, o významu podpory venkovské turistiky a zhodnocení PRV pro programové období 2007-2013 ve Středočeském kraji.
Přístupy místních akčních skupin v České republice k rozvoji venkovského turismu
Démalová, Monika
Diplomová práce se zabývá zhodnocením podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu prostřednictvím metody LEADER, konkrétně tedy místními akčními skupinami. Míra podpory byla analyzována na území 18 vybraných místních akčních skupin dle jejich turistické návštěvnosti. Teoretická část zahrnuje literární rešerši, která vysvětluje na základě studia odborné literatury relevantní pojmy, problematiku rozvoje venkova a jeho rozvoj pomocí cestovního ruchu, konkrétně venkovského cestovního ruchu, možnosti podpory rozvoje venkova a venkovského turismu skrze dotační programy, především Program rozvoje venkova, dále je nastíněno fungování metody LEADER a místních akčních skupin, které jsou stěžejním tématem předkládané práce. V následující kapitole jsou představeny vybrané místní akční skupiny na základě jejich turistické atraktivity a ukotvení podpory cestovního ruchu ve strategickém plánu jednotlivých MAS. Stěžejní osmá kapitola detailně rozebírá projekty podpořené prostřednictvím MAS, ty jsou dále klasifikovány dle jejich charakteru a selektovány podle toho, zda naplňují ideje venkovského cestovního ruchu či nikoli. Cílem práce je zjistit, která kategorie MAS dle turistické zátěže nejvýrazněji realizuje projekty podporující rozvoj venkovské turistiky v regionu. Závěrečná kapitola pojednává o zhodnocení podpořitelnosti realizovaných projektů podporující venkovský cestovní ruch v současném programovém období 2014-2020.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.