Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém ochrany autorských práv v ČR a USA
Jírovská, Alena ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
ZÁVĚR Cílem této práce bylo pokusit se zachytit prostřednictvím studia právních řádů České republiky a Spojených států amerických vývoj kontinentálního a copyrightového autorskoprávního systému, odlišnosti ve formě a obsahu ochrany, kterou poskytují autorům a jejich originálním tvůrčím dílům, jakož i postupné sbližování obou právních úprav, které lze v poslední době pozorovat. Tomuto cíli odpovídá i struktura práce, která byla rozdělena na pět částí, přičemž jejich obsah je, s výjimkou části páté, rozčleněn do jednotlivých oddílů, zvlášť pro oba státy. První část práce byla věnována vývoji obou systémů, jejich základním principům a postavení v rámci právních řádů daných států. V této souvislosti byl kladen důraz i na právní teorie, na jejichž základech byly právní řády obou států vystavěny a které tak měly značný vliv i na způsob vnímání autora a jeho díla. Zatímco autorské právo České republiky je v souladu s kontinentální tradicí postaveno na teorii přirozenoprávní a ve středu jeho zájmu tak stojí především autor a jeho výlučná práva, copyrightový systém Spojených států amerických se v duchu filozofie utilitarismu soustředí především na ekonomické aspekty autorskoprávní ochrany. Pozornost byla v první části práce upřena také na prameny práva obou zemí, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V...
Kolektivní správa práv autorských a práv s autorským právem souvisejících
Theinová, Terezie ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
61 Tůma, P., Základní charakteristika kolektivní správy autorských práv k dílům hudebním v USA, Právník, 11/2002 Utěšený, P., Autorské ochranné organizace ve světle antimonopolního práva v komunitární a české právní úpravě, Právní rádce, č. 11/2002 www.čt24.cz, Evropské komisi se nelíbí monopol autorských svazů v Česku, 27.11.2008 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Resumé Collectiv Administration of Copyright and Rights similar to Copyright This work describes mainly the collective administration and its legal frame in the Czech Republic. Basic terms as copyright and collective administration are described and explained at the beginning. There is also a part dedicated to the history and establishment of the collective administration in general and also in the Czech Republic during the twentieth century. Among the sources of legal administration the international conventions and european law sources, especial several directives, are mentioned next to the Czech Copyright Act. The present Copyright Act is already in compliance with most of the european directives. Among the legal sources and also as a break 62 through the principles on which the continental collective administration is...
Kolektivní správa práv autorských a práv s autorským právem souvisejících
Pujman, Martin ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
59 8. Závěr Závěrem této práce se pokusím shrnout své poznatky o opodstatněnosti a úloze kolektivních správců, včetně nových tendencí ve vnímání jejich postavení. Kolektivní správci plní v prvé řadě funkci zástupců nositelů práv. Pro tento účel disponují technickým a odborným personálním zázemím, což je značně zvýhodňuje oproti individuálním správcům práv. Zároveň spravují široký repertoár předmětů ochrany, čímž jsou atraktivními smluvními partnery pro osoby, jež mají zájem výsledky tvůrčí duševní činnosti užít. Z této perspektivy jsou kolektivní správci prospěšní i pro uživatele autorských děl a výkonů, jelikož jim dokážou nabídnout získání licencí k užití autorských děl a výkonů poměrně pohodlným způsobem a za nižší cenu, než by tomu bylo v případě individuálních správců. Ve vztahu k uživatelům děl spočívá výhoda pro 60 nositele práv ve snadné přístupnosti k těmto dílům, které v České republice spravuje v současné době šest kolektivních správců. Přesto, že v současném českém modelu kolektivní správy dochází k určitému omezení autonomie vůle, zejména v souvislosti s uzavíráním tzv. hromadných smluv nositelů práv, nelze toto hodnotit záporně už z toho důvodu, že drtivá většina nositelů práv nemá zájem na individuální správě svých práv ze shora uvedených důvodů. Vedle hájení zájmů nositelů práv plní...
Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Frantová, Zuzana ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Mimosmluvní užití autorského díla 68 6. Záv r Autorské právo je odv tvím práva, které se neustále vyvíjí a u kterého je nadmíru d ležité, aby odpovídalo co nejvíce technickému pokroku. Dnešní možnosti internetu a rozvoj digitálních technologií znesnad ují poskytování náležité ochrany práv autor a zjednodušují zneužívání autorských práv. Vzhledem k technologickému pokroku, zrychlujícímu se internetu a dalším skute nostem je pro budoucí vývoj d ležité, aby autorské právo odpovídalo tomuto technickému pokroku a jak se íká "neusnulo na vav ínech", ale naopak odráželo ve svém obsahu nejnov jší trendy. Jen tak je možné, aby i nadále plnilo sv j ú el a funkci. Cílem by m lo být takové autorské právo, které by motivovalo autory k tv r í innosti a poskytovalo jim náležitou ochranu, a sou asn umožnilo co nejširší možnost ve ejnosti seznámit se s jejich díly. Je nutné, aby byla mezi t mito zájmy nalezena rovnováha. Výjimky a omezení autorského práva hrají významnou roli p i nastavení tohoto rovnovážného stavu. Je z ejmé, že legislativní proces trvá v tšinou delší dobu a proto není možné, aby pozitivní právo pln odpovídalo aktuálnímu stavu technologického vývoje. Internetovému v ku spole nosti je t eba p izp sobit i strategie vydavatelských spole ností p sobících v oblasti zábavního pr myslu. Tyto spole nosti...
Autorskoprávní aspekty rozhlasového vysílání
Čížek, Jakub ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
1 ABSTRAKT Tato diplomová práce se soustředí na vybrané aspekty autorského práva a práv s autorským právem souvisejících ve vztahu k rozhlasovému vysílání. Zaměřuje se především na užití autorských děl, uměleckých výkonů a zvukových záznamů v rozhlasovém vysílání a na internetu v souvislosti s rozhlasovým vysíláním podle platné legislativy v České republice. V první části se věnuje předmětům ochrany, jejich užití v rozhlasovém vysílání, vysílateli coby uživateli ve smyslu autorského zákona, licenční smlouvě, době ochrany a rozhlasovému vysílání samému. Zde práce nabízí pohled na vysílání v pojetí správního práva se zaměřením na obsah vysílání. Ve druhé kapitole se práce věnuje výhradně kolektivní správě práv jako institutu, který je pro vysílatele klíčový k získání autorskoprávních licencí k užití předmětů ochrany. Pojednává o povinné a dobrovolné kolektivní správě, o hromadných smlouvách a odměňování a o kolektivních správcích v České republice. S ohledem na současné trendy se práce ve třetí kapitole zabývá aktivitami vysílatelů na internetu a dalších platformách. V závěrečné kapitole popisuje několik aktuálních otázek v autorsko- právní oblasti, jakými je prodloužení doby ochrany ke zvukovým záznamům, užití osiřelých děl a provozování rozhlasového vysílání z pohledu autorského zákona. Zde přináší příklady...
Majetková práva autorská
Vorek, Miroslav ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Majetková práva autorská Má práce se zabývá majetkovými právy autorskými. Majetková práva autorská jsou práva s hospodářským významem. Díky nim mohou být autoři finančně ohodnoceni za svou tvůrčí činnost nebo minimálně zajišťují, aby jiné osoby neprofitovaly na tvůrčím úsilí autorů bez jejich svolení. Je mnoho autorů, avšak ne všichni se mohou vytvářením děl živit. Ovšem každý autor si může být jistý tím, že nikdo nebude nakládat s jeho dílem, aniž by to mohl ovlivnit. Možnost finanční satisfakce není autorům pouze odměnou za jejich činnost, nýbrž také motivací k tomu, aby věnovali čas tvorbě. Majetková práva autorská poskytují autorům prostor pro zpřístupňování jejich děl veřejnosti a zároveň možnost kontroly takového zpřístupňování, jež může být velmi výnosné pro třetí osoby. Díky majetkovým autorským právům se autoři mohou podílet na hospodářském či obchodním prospěchu dosahovaném při zpřístupňování děl. Je v zájmu autorů, aby bylo jejich dílo zpřístupňováno veřejnosti. Mohou tak získat příznivce, podělit se o své pocity, zjistit názory jiných, zjistit, jak se zdokonalit, mohou se stát známými a oblíbenými, vydělat si. Zpřístupňování díla však může být složitý proces, který vyžaduje spoustu času, energie, peněz, zařízení, manažerských schopností a podobně. Pro autory, kteří nechtějí toto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.