Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stres management ve vybrané organizaci
VOKOUN, Jan
Práce se zabývá problematikou stresu a stres managementu ve vybrané organizaci. Cílem práce je zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu ve vybrané organizaci, včetně návrhů doporučení na změny v současném stres managementu v organizaci. Dílčími cíli této práce bylo zjistit, jak pracovníci nakládají se stresem, jak ke stres managementu přistupují a zároveň jak stresu předcházejí a v případě zjištění nedostatků doporučit řešení. Na základě výsledků průzkumu byla navržena doporučení a návrhy na zlepšení současné problematiky ve vybrané organizaci. Pro všechny návrhy a doporučení byly graficky vytvořeny finanční kalkulace nákladovosti daných případů. Z výsledků je evidentní, že si jsou respondenti vědomi nebezpečí stresu a vyhoření, nepravidelného stravovacího režimu či absence relaxačních technik, avšak většina nic z toho nepraktikuje a aktivně to neřeší. Proto doporučuji pomoc při zavádění změn ze strany firmy a managementu, ať už se týkají většího důrazu na vytvoření oddělených a uzavřených prostor v kancelářích, či jiného způsobu zaměřeného na vznik klidových míst. Stanovený cíl práce byl splněn a přínos jejího zpracování pro praxi lze považovat za významný v případě, že se promění nadějná šance na využití některých návrhů v kancelářích společnosti OVB Allfinanz a. s. v Českých Budějovicích v realitu.
Kontrabasové dílny v českých zemích
Vokoun, Jan ; HUDEC, Jiří (vedoucí práce) ; ŽALUD, Radomír (oponent)
Tato práce zmiňuje houslaře, kteří žili, pracovali na našem území a zabývali se stavbou kontrabasů. Práce obsahuje jejich historický přehled a stručné dějiny českých zemí v souvislostech.
Nasazení cloud technologií Office 365 v prostředí bank
Vokoun, Jan ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Koubalíková, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá popisem procesu zavádění cloudových služeb Office 365, konkrétně pak na příkladu finanční instituce Komerční banka, a.s. Cílem této práce je vytvoření seznamu problematických aspektů, které komplikují zavádění cloudových služeb Office 365 ve společnosti Komerční banka, a.s. Práce je celkově rozdělena do čtyř kapitol. V první z nich je vysvětlen koncept cloud computingu, jeho charakteristiky a modely. Druhá kapitola představuje produkt Office 365 a jeho jednotlivé součásti. Ve třetí části je pak popsán postup pro jejich zavedení a poslední kapitola je věnována samotnému procesu jejich implementace ve společnosti Komerční banka, a.s.
Vývoj kontrabasové literatury v uplynulých padesáti letech
Vokoun, Jan ; HUDEC, Jiří (vedoucí práce) ; ŽALUD, Radomír (oponent)
Práce zmiňující autory a jejich zkomponovaná nebo přepsaná díla pro kontrabas v období uplynulých padesáti let. Tato práce má sloužit sloužit jako zdroj pro studenty, kteří si chtějí moderní kontrabasovou hrou rozšířit své hudební obzory.

Viz též: podobná jména autorů
2 VOKOUN, Josef
4 Vokoun, Jan
3 Vokoun, Jaroslav
1 Vokoun, Jiří