Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Study of Technical Preparation of a Production Portfolio for Production Organization
Cabúk, Matej ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Launching a new product on the market requires a lot of preparatory work. In international companies, procedures and rules are clearly given. And while theory defines the technical production preparation activities, the actual processes vary from company to company. This diploma thesis focuses on the analysis and optimization of partial tasks, mainly on the design preparation of production. It proposes solutions to improve processes from a designer's point of view. In order to understand the appropriateness of the proposed solutions, it is necessary to know the nature of the analyzed company, which will be briefly presented. The proposals deal with software equipment in the workplace, the potential of which is not fully exploited by the employees. And although good quality software is an important part of the efficient operation of any company, for some activities it is preferable to limit the software used and simplify the processes. The specialists do their job with high quality and in less time. Creating a position of a specialist in photorealistic visualizations gives room to employee to develop in the field. Various factors, such as motivation and work environment, affect the performance of employees. Introducing new benefits, improving transport infrastructure and promoting alternative ways of travelling to work can have a positive impact on employee performance and satisfaction. The final part evaluates the proposals from a technical and economic perspective.
Metody normovaní práce jako podklad pro řízení výrobních procesů
Vávrová, Monika ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V této diplomové práci jsou zpracovány normy a normativy pro výpočet spotřeby času v podniku JULI Motorenwerk s.r.o., v Moravanech u Brna. Cílem této práce bylo zjistit stav současných norem v podniku a v případně je aktualizovat či vytvořit novou formu pro normování práce. V teoretické části jsou popsány metody, které lze použít, ať už přímým nebo nepřímým měřením pro normování práce. Práce dále obsahuje vývoj a představení společnosti. V praktické části je vytvořený návrh pro normování práce za pomocí vybrané metody. Dále jsou vytvořeny jednotlivé tabulky jak s naměřenými časy, tak i s názvy a popisy daných operací, pro přehledné normování. Závěrem je zhodnocení výběru metod pro měření norem a vytvoření normativů a následné porovnání výsledných časů s časy předem stanovenými normami ve firmě.
Studie řízení operací kontroly kvality servisních činností vybraného portfolia společnosti
Khusnullina, Gulnaz ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na studium a zlepšení operací kontroly kvality servisních činností vybraného portfolia společnosti. Hlavním cílem je analyzovat tyto operace a navrhnout změny pro optimalizaci času a nákladů spojených s procesem kontroly kvality. Analýza zahrnuje identifikaci slabých míst, stanovení hlavních příčin problémů a navrhnout opatření k jejich odstranění. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, které pokrývají teoretické základy, analýzu stávajícího systému managementu kvality ve společnosti a návrhy na konkrétní vylepšení.
Studie zavádění automatizace pro digitalizaci výrobního procesu
Holáňová, Eva ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku z hlediska automatizace a digitalizace jeho výrobního procesu a následným návrhem opatření respektujících principy štíhlé výroby, která mají za úkol pomoct tomuto podniku dosahovat jeho cílů a získat konkurenční výhodu na trhu.
Návrh činností procesního řízení zakázky u vybrané organizace
Loginova, Alena ; Tesař, Ing Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Procesni rizeni zakazky, soucasny stav organizace, navrh na zlepseni soucasneho stavu organizace
Návrh kalkulace nákladů s využitím dat v technické přípravě výroby
Hrdličková, Denisa ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, kde se pojednává o nákladech a kalkulacích v obecném pojetí. Druhá část obsahuje analýzu kalkulace vybraného podniku se zaměřením na konkrétní zakázky s využitím dat z technické přípravy výroby.
Studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků
Klimovič, Ondřej ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce se nazývá studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků. Bakalářská práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, ve kterých se zabývám problematikou zeštíhlení skladového hospodářství ve vybrané firmě. V první kapitole jsou popsána teoretická východiska. V rámci druhé kapitoly bude blíže představen podnik, jenž jsem si vybral, a ve kterém jsem několik let pracoval. V kapitole třetí se věnuji aktuální situaci skladového hospodářství ve firmě, kde přesně popíšu budovu momentálního skladu materiálových zásob, který je pro mou studii nejdůležitější. Čtvrtá a pátá kapitola patří nastínění aktuálního stavu skladového hospodářství a nákupních procesů ve společnosti. V šesté jsou pak uvedeny podmínky realizace návrhů z předchozích kapitol.
Návrh skladového hospodářství k plynulému průběhu zakázek
Sakharovskiy, German ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázek ve skladovém hospodářství ve vybraném podniku. V své práce jsem se zaměřil na logistickou koncepci skladového hospodářství a na následnou analýzu současného stavu průběhu zakázek ve vybraném podniku. Následně podle provedené analýzy jsem představil návrhy ke zlepšení současného stavu průběhu zakázek, které vedou k minimalizace výskytu chyb a zrychlení procesu průběhu zakázek.
Návrh řízení materiálových toků ve skladovém hospodářství internetového obchodu
Maroz, Tsimafei ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií materiálových toků ve skladovém hospodářství vybraného internetového obchodu. Ve své práci se zaměřuji především na logistickou koncepci skladu a následnou analýzu současného stavu materiálových toků s ní souvisejících. Na základě výsledků analýzy jsou navřena zlepšení, která povedou k úspoře času na přípravu objednávky a ke spokojenosti zákazníka.
Procesní řízení zakázky ve výrobní organizaci
Beneš, Michal ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh řízení průběhu zakázky s tvorbou přidané hodnoty z hlediska dodacích termínů a nákladů ve výrobním podniku ALST-Jan Stejskal. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou vysvětleny pojmy, nutné k porozumění práci. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu podniku a ve třetí části jsou uvedeny návrhy vedoucí k zefektivnění procesu zakázky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Tesař, Radek
2 Tesař, Roman