Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 622 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza opotřebení materiálů kluzných povrchů velkorozměrných hydrostatických ložisek
Daněk, Lukáš ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na experimentální studium opotřebení materiálů kluzných povrchů velkorozměrných hydrostatických ložisek během selhání dodávky tlakového oleje. Cílem bylo objasnit vliv materiálů a povrchových úprav na tření a opotřebení pomocí univerzálního tribometru. Za tímto účelem byla navržená metodika testování v laboratorních podmínkách. Pro tribometr byl vyvinut experimentální modul pro simulaci kritického stavu a nové postupy vyhodnocení pro získání informací o chování kontaktu. Pomocí profilometru, přesné váhy a mikroskopu byly pozorovány výsledky opotřebení. Práce obsahuje soubor vhodných potenciálních materiálů pro kluzné povrchy kapes, které byly otestovány za kritických podmínek. Jednalo se o zástupce konstrukčních ocelí a antikorozních úprav (pozinkování), měkkých i tvrdých (hliníkových) bronzů, kompozitních ložiskových výstelek (stanit), polymerů (UHMWPE) a kompozitních materiálů (PTFE). Výsledkem experimentů je závislost tření na kluzné rychlosti, míra opotřebení materiálů a další jevy naměřené pro statistický soubor vzorků pro vybrané materiály. Vznikl tak seznam charakteristik, omezení a doporučení pro testované kluzné materiály, který lze použít k efektivnějšímu návrhu a provozu velkorozměrných hydrostatických ložisek.
Konstrukce kuželočelní převodovky pro těžké průmyslové aplikace
Škopec, Filip ; Vlašic, František (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Práce pojednává o problému kuželočelních převodovek na českém a zahraničním trhu, kde není nabídka v širším spektru požadovaných vlastností a specifikací. Hlavním cílem práce bylo navrhnout konstrukční řešení dvoustupňové kuželočelní převodovky pro důlní provoz pásového dopravníku s parametry: P=37 kW, n=1450 ot/min, i=20 a provoz v prašném prostředí. Na základě provedené analýzy současného stavu poznání, která se zabývala hlavními součástmi kuželočelních převodovek, vznikla čtyři koncepční řešení z hlediska uspořádání jednotlivých ozubených soukolí. Z jednotlivých porovnávání vhodnosti použití daných koncepčních návrhů byl vybrán návrh s tvarově upravenou skříní, který byl zpracován pomocí návrhových výpočtů a následně zkontrolován pevnostními výpočty. Výstupem této práce jsou zpracované výrobní výkresy hřídelí, kuželového a čelního kola a následně výkres sestavy kuželočelní převodovky. Součástí práce je i sepsaný obecný postup pro návrh kuželočelních převodovek, který může sloužit čtenářům jako návod. Vzniklý konstrukční návrh může tvořit základ pro finální produkt firem, které by se potenciální zakázkou zabývaly.
Bezvýkresová dokumentace ve strojírenství
Ronďoš, Radim ; Pouzar, Josef (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší využití bezvýkresové dokumentace ve strojírenství. Bezvýkresová dokumentace, anglicky Model Based Definition (MBD), umožňuje přechod od 2D technických výkresů ke 3D CAD modelům kótovaným pomocí strojově čitelných poznámek, tzv. PMI dat. Práce se zabývá jak jejím využitím v průmyslových aplikacích, tak jejím uchováním pomocí vhodných CAD formátů. Pozitivní výsledky aplikace MBD v průmyslu vykazují studie zejména v oblasti kontroly. Pro správnou funkci PMI je klíčové, aby byla tato data spolehlivě přenositelná. V rámci práce byla proto zjišťována přenositelnost PMI dat do programu GOM Inspect z testovací součásti v podobě ložiskového stojanu. Bezvýkresová dokumentace ve formátu STEP AP242 byla porovnána s naskenovanou sítí součásti vyrobené 3D tiskem. Úspěšně se povedlo naimportovat a vyhodnotit 47 % vytvořených PMI. Pro přenesení všech dat by bylo potřeba zásahu lidského faktoru, který by mohl vnést do přenosu chybovost, a proto musí být tyto nedostatky u firem používajících MBD minimalizovány. Získané poznatky byly na konci práce prezentovány a diskutovány.
Technologičnost konstrukce s ohledem na výrobní náklady
Homola, David ; Omasta, Milan (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem obecných zásad technologičnosti konstrukce součástí při výrobě obráběním, odléváním, svařováním a 3D tiskem. Následně jsou tyto technologie zhodnoceny na základě parametrů, které ovlivňují výrobní náklady, jako je množství vyráběných dílů, materiál, tvarová složitost součásti, dosažitelné tolerance a kvalita povrchu. Následně jsou tyto informace aplikovány v konstrukčním návrhu součástí pro všechny zmiňované technologie výroby. Jednotlivé návrhy jsou poté porovnány z hlediska výsledných výrobních nákladů pro zvolené množství vyráběných dílů.
Molluscs as a new model system in molecular biology
Ber, Tobiáš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Pergner, Jiří (oponent)
Měkkýši jsou druhým nejpočetnějším kmenem v živočišné říši se značným biologickým a ekonomickým vlivem. Jejich různorodé evoluční adaptace jim umožnily osídlit širokou škálu biotopů, přičemž mnoho z nich se nadále rozšířilo do nepůvodních oblastí, kde činí rozsáhlé hospodářské škody. Doposud však nebyla modelovým systémům měkkýšů věnována pozornost úměrná jejich významu. Cílem této bakalářské práce je popsat zavedené modelové měkkýše v biologii a zhodnotit jejich využití. Po provedení rešerše bylo patrné, že většina dosavadních měkkýších modelových systému vyžaduje ke svému chovu vodní prostředí a tím navyšuje nároky na údržbu v laboratorních podmínkách. Za účelem usnadnění chovu měkkýšů jsem navrhl nový terestrický měkkýší modelový systém, plže rodu Deroceras, který dle mého názoru dosahuje potenicálu stát se novým modelovým organismem v molekulární biologii.
Kácení dřevin rostoucích mimo les a dopravní infrastruktura
Bilanin, Petr ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Kácení dřevin rostoucích mimo les a dopravní infrastruktura Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o právním režimu kácení dřevin rostoucích mimo les nacházejících se v blízkosti silniční a železniční dopravní infrastruktury. Zaměřuje se na analýzu a zhodnocení předmětné právní úpravy, společně s nastíněním návrhů de lege ferenda, které by mohly vést ke zlepšení této právní úpravy. Práce je rozdělena do tří částí, které jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly a body. V první části je nastíněna obecná právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les, která tvoří základ zvláštních právních úprav kácení dřevin rostoucích v blízkosti silniční a železniční dopravní infrastruktury. Je zde podán výklad centrálního pojmu dřevina rostoucí mimo les, vysvětlení tří základních principů předmětné právní úpravy a především nastínění jednotlivých režimů, za kterých je možné kácet dřeviny. Krátce je také pojednáno o zvláštních režimech ochrany dřevin rostoucích mimo les. Druhá část je věnována kácení dřevin rostoucích v blízkosti silniční infrastruktury (na silničních pozemcích) a souvisejícím otázkám. Je zde podán výklad specifických pojmů vážících se k silniční infrastruktuře, popis právního režimu kácení dřevin rostoucích na silničních pozemcích a jsou zde nastíněny návrhy de lege ferenda, které by mohly vést ke...
Organizace veřejné správy v hlavním městě Praha
Zemanová, Eliška ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Organizace veřejné správy v hlavním městě Praze Abstrakt Diplomová práce se zabývá organizací veřejné správy v hlavním městě Praze. Jejím cílem bylo podat ucelený přehled v ne příliš často zpracovávané problematiky a dále se dotknout nejasného postavení a právní povahy městské části. Záměrem je poukázat na některé sporné otázky. Po nezbytném úvodu do problematiky organizace veřejné správy se práce zabývá historickými souvislostmi organizace veřejné správy v hlavním městě Praze. Následující kapitola se věnuje právní úpravě organizace veřejné správy v Praze, čtvrtá kapitola pak organizaci v užším smyslu. Práce popisuje postavení jednotlivých orgánů hlavního města Prahy a orgánů městských částí a rozebírá výkon územní samosprávy a státní správy v prostředí hlavního města Prahy. Dílčím cílem je otevřít polemiku ohledně právní povahy městské části hlavního města Prahy. Spornou se jeví otázka, zda je městská část veřejnoprávní korporací sui generis. Analýzou bylo zjištěno, že názor na právní povahu městské části není takřka vůbec ukotvený. Ačkoliv tedy není zpochybňována její právní osobnost v civilněprávní oblasti, na jejím postavení ve veřejnoprávní oblasti se odborníci neshodnou. Kapitola de lege ferenda spíše řeší cesty, kterými se raději neubírat. Klíčová slova: hlavní město Praha, organizace veřejné správy,...
The role of microRNAs in regulation of mammalian oocyte and embryo development
Marcollová, Kateřina ; Procházka, Radek (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Komplex kumulárních buněk a oocytu je nezbytný pro savčí reprodukci. Kumulární buňky pouze nevyživují oocyt, ale take představují důležitý komunikační bod pro předávání informací k a od oocytu. Nekódující miRNAs jsou schopny regulavat posttranskripční události a díky tomu mohou posloužit jako vhodný biomarker pro hodnocení stavu buněk. Na základě barvení COCs pomocí vitalní barvičky Lissamine Green B jsme kumulární buňky rozdělelili na více a méně kvalitní skupinu. Navíc jsme začlenili rozdělení podle GV a MII vývojového stadia. Analýza sekvenačních dat neukázala signifikantní rozdíly v DE miRNA z kvalitativně rozdílných stádií. Nicméně, rozdíly v DE miRNA byly detekovány mezi dvěma vývojově rozdílnými stádii. Identifikovali jsme např. ssc-miR-183, ssc-miR-182, a ssc-miR-21-5p jako značně downregulované v porovnání GV a MII stadia. Členové let-7 rodiny (let-7c, let-7a, let- 7f-5p), ssc-miR-16, ssc-miR-21-5p a ssc-miR-125a patřily k nejvíce exprimovaným miRNA ve všech vzorcích. Geny, ke kterým se vztahovaly DE miRNA se týkaly především ErbB, TGF-β, MAPK, FoxO, gap junction a cGMP signálních drah. Usuzujeme, že jednotlivé miRNA v kumulárních buňkách pravděpodobně nemohou sloužit jako spolehlivý indikátor kvality oocytu. Na druhé straně, změny v expresi miRNA v kumulárních buňkách během zrání COCs by...
Functional analysis of the piRNA pathway in golden hamsters
Loubalová, Zuzana ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Haase, Astrid D. (oponent) ; Ketting, René (oponent)
piRNA dráha je vysoce konzervovaný mechanismus, který reguluje expresi genů a retrotranspozonů na transkripční a post-transkripční úrovni. Defekty v piRNA dráze narušují normální vývoj zárodečných buněk u zvířat od bezobratlých po savce. Současná znalost piRNA dráhy u savců je založena na studiích myšího modelu. Ten navrhuje, že piRNA dráha je postradatelná pro savčí samičí zárodečnou linii. Myš se však od ostatních savců liší v několika důležitých aspektech. Myši nemají PIWIL3, jeden ze čtyř PIWI proteinů nalezených u jiných savců, a mají vysoce aktivní RNA interferenci ve svých oocytech, což poukazuje na jedinečnou kombinaci drah malých RNA v samičí zárodečné linii myší. Tyto specifické modifikace drah malých RNA u myší mohou zakrývat biologický význam piRNA dráhy u savců. Můj PhD projekt je zaměřený na zkoumání významu piRNA dráhy u savců a analýzu konzervovaných a odvozených aspektů této dráhy. Jelikož křeček zlatý kóduje všechny savčí PIWI proteiny a pravděpodobně postrádá vysoce aktivní RNA interferenci v oocytech, jsou jeho dráhy malých RNA podobnější jiným savcům než ta myší. Proto jsme u křečka zlatého vytvořili knock-out helikázy MOV10L1, což je základní faktor piRNA biogeneze. Obě pohlaví Mov10l1 mutantů křečka zlatého vykazovala sterilitu, což naznačuje, že samičí fertilita mutantů...
Veřejnoprávní aspekty výstavby a provozu vodních děl
Brabec, Václav ; Petrmichl, Václav (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Veřejnoprávní aspekty výstavby a provozu vodních děl Abstrakt Předmětem této práce je popsat správněprávní vztahy, které vznikají při výstavbě a provozu vodních děl, jakožto jednom z druhů staveb, které veřejné stavební právo rozeznává. Práce je zaměřena zejména na právní úpravu výstavby a provozu významnějších vodních děl, jakými jsou například elektrárny nebo přehrady. Významným rysem této práce je snaha o přiblížení obecných institutů správního práva, které úprava vodohospodářského práva obsahuje a úvahy de lege ferenda v této specifické oblasti veřejného práva. V první části této práce je definováno vodní právo jako právní odvětví s přesahem do práva soukromého i veřejného a dále jsou vymezeny relevantní prameny pro výstavbu a provoz vodních děl, přičemž v následující kapitole je charakterizován vztah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) s ostatními předpisy obecné části správního práva. Dále je v rámci první části popsán způsob výkonu veřejné správy na úseku vodohospodářství a definován ústřední pojem celé práce, tj. vodní dílo. Druhá část práce se zabývá plánováním v oblasti vod, které předchází výstavbě a provozu vodních děl. S plánováním také úzce souvisí problematika vyvlastnění a omezení vlastnického práva, proto je v této části věnována pozornost také této...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 622 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 SVOBODA, Pavel
91 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
43 Svoboda, Pavel
10 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.