Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv regulace hroznů na kvalitativní parametry u odrůdy Savilon
Sadílek, Lukáš
Tato diplomová práce se zabývá vlivem regulace násady na kvalitativní parametry u odrůdy Savilon. Práci lze rozdělit na dvě části. Na část literární, ve které byly popsány kvalitativní parametry hroznu, možnosti regulace násady a další možnosti jak docílit snížení výnosu a zvýšení kvality hroznů. Ve druhé části této práce byl proveden pokus na bílé moštové PIWI odrůdě Savilon. Regulace násady byla provedená ve dvou variantách. Tyto varianty byly následně porovnány s kontrolou bez provedené regulace.
VOC Modré hory
Sadílek, Lukáš
Tato bakalářská práce popisuje a charakterizuje specifika VOC Modré hory. Cílem této práce bylo blíže popsat VOC Modré hory a porovnat toto sdružení s ostatními VOC. Na začátku práce byly stručně popsány apelační systémy v jiných zemích. V následující kapitole bylo popsáno terroir a jeho činitelé, na které navázala kapitola popisu mikroregionu Modré hory z hlediska geologických, půdních a klimatických podmínek. Dále zde byly popsány podmínky zatřídění vín, popis odrůd a členové sdružení VOC Modré hory. Toto sdružení bylo srovnáno s ostatními VOC a byla navrhnuta řešení pro lepší orientaci zákazníka a zvýraznění terroir ve vínech s označením VOC.