Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hospodářská činnost obce a její vliv na zvýšení příjmů obce.
SRNEC KARLOVSKÁ, Jana
Každá obec, jako územně samosprávní celek může na základě svého svobodného rozhodnutí vykonávat kromě činnosti hlavní také činnost vedlejší. Rozpočtová činnost je hlavní činností obce. Činnost vedlejší je činností podnikatelskou a obvykle se také nazývá jako hospodářská činnost obce. Cílem této diplomové práce je analýza hospodářské činnosti obce Staňkov. V teoretické části jsou ve dvou kapitolách shrnuty pomocí literární rešerše poznatky z prozkoumávané oblasti hospodaření obcí. V části praktické je analyzováno fungování vybrané obce, její historie, historie hospodářské činnosti a analýza jejího současného stavu, včetně následných doporučení.
Rurální turismus na Třeboňsku - případová studie
SRNEC KARLOVSKÁ, Jana
Bakalářská práce na téma Rurální turismus na Třeboňsku mapuje Třeboňsko jako turistickou destinaci a analyzuje situaci ve vybraných obcích Chlum u Třeboně a Staňkov formou případové studie. V teoretické části jsou vymezeny klíčové pojmy jako venkovský prostor, venkovský turismus a jeho formy. Je zde charakterizován regionální kontext modelových obcí a popsána jejich historie a současnost zejména z hlediska turistiky. V části praktické je shrnuto empirické šetření na základě rozhovorů s vybranými podnikateli a výsledků ankety mezi obyvateli a turisty. Závěrem je zhodnocena udržitelnost venkovského turismu v těchto obcích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.