Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh vzduchotechniky disco klubu
Kvasnica, Peter ; Rubinová, Olga (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechniky pre disco klub rozdelený na dve funkčné zóny, tanečnú miestnosť a zázemie. Hlavným cieľom práce je navrhnúť vhodné zariadenia a systémy pre ovládanie vzduchu a udržiavanie optimálnej klímy v oboch zónach. V teoretickej časti je venovaná pozornosť meraniu a regulácii odvlhčovania. Popisuje sa vplyv vlhkosti na komfort a kvalitu prostredia, technológie a metódy odvlhčovania, parametre odvlhčovania vzduchu a metódy merania relatívnej vlhkosti vzduchu. Ďalšia časť práce sa zaoberá výpočtovou časťou, kde sa analyzuje objekt, sú navrhnuté parametre a tepelná bilancie objektu. Ďalej sú vykonané výpočty prietokov vzduchu, dimenzovanie distribučných elementov a potrubnej siete a sú navrhnuté vhodné vzduchotechnické jednotky.
Environmentální rodinný dům Slunečnice
Krumpolec, Leoš ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje návrh dvoupodlažního rodinného domu ve tvaru L s plochou střechou pro čtyřčlennou rodinu nacházející se na okraji obce Vinary u Přerova v Olomouckém kraji. Dům je navržen na plovoucí základové desce na vrstvě pěnového skla a jeho svislý nosný systém je tvořen z pórobetonových tvárnic. Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací EPS. Příčky jsou z vápenopískových bloků. Stropní konstrukce se skládají z předpjatých stropních panelů. Dům je rozdělen na část dvoupodlažní a část jednopodlažní, obě se zelenými střechami. V prvním patře je zádveří, pokoj pro hosty s šatnou, pracovna, koupelna, samostatné WC, technická místnost, spíž a kuchyně s obývacím pokojem, který vede přímo do terasu. Součástí chodby je také dvouramenné schodiště, které vede do druhého patra, kde je ložnice s šatnou, dětský pokoj, koupelna a samostatné WC. Technická zařízení budovy zahrnují podlahové vytápění a chlazení a nucené větrání s rekuperací tepla. Vytápění a chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda, primárně napájené přes den fotovoltaickým systémem na střeše objektu a v noci z baterie. Dešťová voda bude částečně akumulována na střeše vegetační vrstvou a zbytek bude shromažďován v podzemní akumulační nádrži. Dům má prvky pasivního domu a spadá do třídy A energetického průkazu.
Vzduchotechnika pro středisko mládeže
Trnka, Daniel ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechniky a chlazení pro centrum mládeže. Cílem je navrhnutí vhodných vzduchotechnických zařízení a docílení pohodlného vnitřního mikroklimatu podle platných norem a předpisů. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vzduchotechnickým jednotkám, jejich rozdělení a popisu komponentů.
Návrh vzduchotechniky divadla
Vladyková, Pavlína ; Rubinová, Olga (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout vzduchotechnické zařízení do prostoru hlediště a jeviště divadla, aby pokrývalo tepelné zisky, částečně i ztráty. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, výpočtové a projektové. První část pojednává o koncentraci oxidu uhličitého v interiéru. Druhá část obsahuje veškeré potřebné výpočty a samotný návrh vzduchotechnického zařízení v divadle. Třetí část je praktická – obsahuje technickou zprávu, technickou specifikaci a regulační schéma. Součástí této práce jsou také výkresy navržené vzduchotechniky. Postupováno bylo v souladu s aktuálními normami a směrnicemi.
Energeticky úsporná budova sokolovny v Brně
Dorazilová, Tereza ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh energeticky úsporné budovy sokolovny umístěné na území města Brna. Práce je složena ze tří částí a pro její vypracování byly použity softwary AutoCAD, Deksoft, Energie 2020, MS Word a MS Excel. První část je zaměřena na architektonicko-stavební řešení objektu. Objekt byl navržen jako dvoupodlažní budova, která je převážně zastřešena plochou střechou. První nadzemní podlaží je navrženo jako multifukční prostor pro sportovní a kulturně-společenské akce. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pro sport, zejména pro skupinové lekce a bouldering. Druhá část se zaměřuje na techniku prostředí stavby. V této části byl navržen systém umělého osvětlení, nuceného větrání, vytápění, chlazení, fotovoltaický systém a bylo posouzeno nakládání s dešťovou vodou. Třetí částí je experimentální měření modelu fotovoltaického panelu. Model se skládá z FV panelu, ventilátoru a klapky. FV panel je použit pro pohon instalovaného ventilátoru, skrz který proudí vzduch a ten otevírá klapku uvnitř modelu. Byla sledována a vyhodnocena tři kritéria – pohltivost použitého materiálu FV panelu, použití panelu jako vzduchového kolektoru a závislost intenzity slunečního záření na teplotě. K měření byl použit především pyranometr, anemostat a termočlánkové dráty pro měření teplot. Z výsledků měření vyplynuly tři závěry – povrch FV panelu je pohltivý, FV panel by mohl být použit v jistých případech, jako vzduchový kolektor a posledním závěrem bylo, že hodnoty intenzity slunečního záření mohou být vysoké i při nízké venkovní teplotě.
Recyklace tepla ve vzduchotechnice
Hepner, Andrej ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom dvoch variant vzduchotechnických systémov s rôznymi druhmi spätného získania tepla v administratívnej budove. Ďalej je spracované experimentálne meranie doskového rekuperátoru vzduchotechnickej jednotky za zimné obdobie. Teoretická časť sa venuje popisu rôznych typov systémov spätného získavania tep-la, princípu, účinností či legislatívnych požiadaviek.
Energeticky úsporný penzion v Havlíčkově Brodě
Hlaváčová, Magda ; Hirš, Jiří (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh energeticky úsporného penzionu s restaurací v Havlíčkově Brodě. Diplomová práce se skládá ze 3 částí. První část se zaměřuje na stavební návrh penzionu, druhá na technickou stránku penzionu a třetí se zaměřuje na porovnání softwarů pro výpočet energetické náročnosti budovy. Jedná se o program DEKSOFT, modul Energetika od společnosti DEK, a.s. a program Energie 2020 od společnosti Svoboda Software. Novostavba je samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími. V prvním patře penzionu se nachází restaurace s přilehlou kuchyní, kancelář, technická místnost, strojovna vzduchotechniky a vstupní hala s recepcí a se schodištěm do druhého patra. V druhém patře se nachází šest apartmánů a jedna společná chodba. Konstrukční systém tvoří keramické tvárnice opatřené tepelnou izolací z minerální vlny. Vodorovné konstrukce a konstrukce schodiště jsou železobetonové monolitické. Budova je z části zastřešena plochou střechou provozní a z části extenzivní zelenou plochou střechou. Vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva, který je umístěn v technické místnosti. Budova je nuceně větraná. Na ploché střeše budovy jsou umístěny fotovoltaické panely pro částečnou spotřebu elektrické energie.
Environmentálně úsporná administrativní budova v Židlochovicích
Brychta, Radek ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh environmentálně úsporné administrativní budovy v Židlochovicích. Práce je rozdělena do tří částí. Prví část je zaměřena na architektonické a stavební řešení budovy. Druhá část řeší návrh technického zařízení budovy a jeho dispozičního umístění. Třetí část se zabývá porovnáním průkazů energetické náročnosti budovy v programu DEKSOFT a v Energie 2020 od Svoboda Softwaru. Budova je dvoupodlažní s plochou extenzivní vegetační střechou a její návrh je ve fázi stavebního povolení. V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejna s elektronikou, přilehlým skladem a hygienickým zázemím. Ve druhém patře se nachází kanceláře s hygienickým zázemím. Nosné obvodové, vnitřní nosné stěny i příčky jsou z keramických tvárnic. Stropy jsou železobetonové monolitické. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda, které je umístěno na střeše objektu. Budova je nuceně větraná, vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v technické místnosti situované ve druhém nadzemním podlažím. Chlazení objektu je zajištěno fancoily. Pro částečnou potřebu elektrické energie jsou na střeše budovy instalovány fotovoltaické panely.
Ventilátory v technice prostředí
Lechnýř, Zdeněk ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá ventilátory a jejich účinností v případech regulace průtoku vzduchu čidly koncentrace CO2, konkrétně v objektech škol. Ve výpočtové části jsou zpracovány a porov-nány dvě varianty teplovzdušného větrání zadaného školního objektu. Varianta A s variabilními průtoky vzduchu a jedním centrálním zařízením. Ve variantě B se jedná o řešení bez variabilní regulace průtoku vzduchu s návrhem centrálního zařízení pro obsluhu učeben a kabinetů a druhé-ho zařízení pro obsluhu komunikačních prostor a toalet. Experimentální část řeší ekonomické řešení funkce ventilátorů v technice prostředí.
Energeticky úsporná budova hotelu v Karviné
Segeďa, Petr ; Rubinová, Olga (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout energeticky úsporný hotel v Karviné. V první části bylo navrženo architektonické a konstrukční řešení. Objekt má tři nadzemní podlaží. Konstrukční systém je navržen jako skeletová konstrukce s průvlaky a se spojitou deskou. Obvodová stěna je z pórobetonových tvárnic zateplená systémem ETICS a neplní nosnou funkci. Střecha je plochá, na které jsou 40 solárních kolektorů a 69 fotovoltaických panelů. V prvním nadzemním podlaží jsou 4 pokoje, restaurace, kuchyň, recepce, toalety, technická místnost, strojovna a zázemí pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro hosty. V druhé části bylo navrženo koncepční řešení technických systému budov. Vytápění je pomocí 2 tepelných čerpadel země/voda. První tepelné čerpadlo slouží pro ohřev teplé vody v zimě, pro vytápění radiátory, pro ohřívač VZT a chlazení v letním období. Druhé tepelné čerpadlo slouží pouze pro podlahové vytápění v zimním období. V budově jsou navržené 4 vzduchotechnické jednotky pro kuchyni, restauraci, a dvě pro pokoje pro hosty. Dešťová voda ze střechy bude akumulovaná v akumulační nádrži pro splachování v budově. Ve třetí části jsem zhodnotil výpočet průkazu energetické náročnosti budovy ve dvou softwarech a to v softwaru Energie 2021 a DEKSOFT. Cílem je zjistit, proč jsou výsledky u těchto softwarů odlišné. Výkresy jsou zhotovené v ArchiCADU, výpočtová část byla provedena v Excelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: