Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh vzduchotechniky mateřské školy
Kopecká, Aneta ; Rubina, Aleš (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému s cílem dosáhnout nejlepších funkčních, provozních podmínek a zajistit ideální vnitřní mikroklima. První teoretická část se věnuje problematice kolaudace, provozu, údržbě a zejména čištění vzduchotechnických systémů. V druhé části práce jsou provedeny výpočty na úrovni prováděcí dokumentace pro celý objekt mateřské školy a části 1NP domu s pečovatelskou službou, který navazuje na budovu školy. Technická zpráva, specifikace zařízení a výkresová část je v závěrečné třetí části bakalářské práce.
Technická zařízení části nemocničního oddělení
Pěnčíková, Monika ; Rubina, Aleš (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nového pracoviště s přístrojovým vybavením, a tedy i technickým zařízením části tohoto nemocničního oddělení. Bude modernizováno a osazeno novými, efektivnějšími přístroji. Stavební práce proběhnou v rámci interiéru objektu s výjimkou výměny oken a osazení VZT jednotky na střechu. Dotčené prostory jsou označeny ve výkresové části a obsahují rentgenovou vyšetřovnu SPECT, ovladovnu odkud zaměstnanci ovládají potřebné přístroje, vstupní chodbu, tři šatny pacientů, WC nebo-li zázemí pacientů a sekundární vyšetřovnu. Dotčený prostor je rozdělen na dva funkční celky. Teoretická část se věnuje nemocnicím, jejích definicí a rozdělením. Následně se pak zabývám radiologií a potřebným technickým zázemí pro dotčený prostor SPECT.
Vzduchotechnika multifunkčního objektu
Čížek, Vítězslav ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem, který slouží pro teplovzdušné vytápění a větrání multifunkčního objektu. Systém se skládá ze dvou funkčních celků. První část bude obsluhována zařízeními č. 1, 3 a 4. Jedná se o teplovzdušné vytápění a větrání pro prostory hracích kurtů. Druhá část bude obsluhována zařízením č. 2, bude sloužit pro teplovzdušné větrání zázemí pro hrací kurty. Teoretická část práce se zaměřuje na systémy zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice. V části výpočtové se práce zabývá návrhem teplovzdušného vytápění a větrání, a také celkovou analýzou obou funkčních celků, včetně výpočtu tepelných ztrát, tepelných zisků, návrhu průtoku vzduchu a tlakových spádů. Jsou zde uvedeny návrhy nutné pro správné fungování celého vzduchotechnického systému, včetně distribuce a úprav vzduchu.
Energeticky úsporná administrativní budova
Měcháčková, Martina ; Rubina, Aleš (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy v obci Lísek. Celá budova je rozdělena do třech funkčních celku. Prvním je Obecní úřad, který se nachází na jihovýchodě budovy. Druhý celek tvoří Základní škola, která se nachází na severozápadě budovy. Poslední celek tvoří kulturní sál, který se nachází ve středu budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část řeší objekt z hlediska pozemního stavitelství. Obvodové stěny jsou tvořeny keramickými tvarovkami s ETICS. Vnitřní zdivo je také tvořeno keramickými tvárnicemi. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých panelů. Střecha je vazníková se sklonem 30°. V rámci rekonstrukce dojde k výměně oken a dveří, a částečné navýšení budovy. Druhá část je zaměřena na systémy TZB v budově. V budově je navržena vzduchotechnická jednotka s ohřevem a chlazením, určená především pro nucené větrání. Vytápění budovy bude po-mocí tepelných čerpadel. Dále jsou zde navrženy fotovoltaické panely a chytré osvětlení. Třetí část se věnuje měření koncentrací CO2. Měření bude probíhat v místnosti E410 a v místnosti v rodinném domě. Při měření budu sledovat závislost ventilátoru na koncentraci CO2. Ve svém experimentu sleduji, jak se budě vyvíjet koncentrace CO2 například když použiji různé typy oken. Dále navrhnu vhodný ventilátor do místnosti Diplomová práce byla zpracována v softwarech Autocad, DEK, MS Excel, MS word, Atrea
Energetické využití fasády
Salajka, Radek ; Rubinová, Olga (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním motivem této diplomové práce je rozšíření povědomí o větraných fasádách, jejich použití a porovnání s kontaktním zateplovacím systémem. Tomuto se věnuji v teoretické části. Jako rozšiřující klíčové téma je popis jednotlivých fyzikálních dějů přítomných na fasádě a v její větrané mezeře na základě výstupů z dat získaných měřením. Získávání dat probíhalo odbornou skupinou přímo na stávající větrané fasádě v průběhu roku - detailněji v textu. Výzkumu těchto dat jsem byl přímým účastníkem a podrobnější rozbor popisuji ve třetí experimentální části této diplomové práce. V praktické části se věnuji použití nově získaných poznatků na zadané budově. Konkrétně číselně prezentuji energetické využití zadané fasády v porovnání s kontaktním zateplením na té samé budově za stejných okrajových podmínek.
Energetické hodnocení systémů TZB v rodinném domě
Prchalová, Nicol ; Bečkovský, David (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je komplexní analýza tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a energetické vyhodnocení reálného rodinného domu prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy. Dále navržení a posouzení opatření pro zlepšení energetických parametrů posuzovaného rodinného domu. K vyhodnocení byla použita data z vyhotoveného pasportu stavebně architektonického řešení a ze zaměření dílčích systémů TZB v domě.
Airconditioning of the sports hall
Fereje, Adam ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
The bachelor thesis consists of 3 parts - theoretical, computational and project. The theoretical part deals with cooling systems and the calculation part deals with the design of an air conditioning system for a sports hall, including facilities.
Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče
Dobrovolná, Natálie ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční prostory. Systém je rozdělen na dva samostatné funkční celky. Zařízení č. 1 obsluhuje oddělení JIP (Jednotky intenzivní péče) a její přidružené prostory. Zařízení č. 2 obsluhuje zázemí zaměstnanců, pokoje lékařů a s nimi spojené prostory. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické standardy a provozní požadavky. Výpočtová část se zabývá návrhem klimatizace v prostorách JIP, zabývá se celkovou analýzou obou funkčních celků, tepelnými ztrátami, tepelnými zisky, průtoky vzduchu, tlakovými spády v obou funkčních celcích a dalšími návrhy nezbytnými pro návrh a správné fungování VZT systému. Tato část je zaměřena také na distribuce a úpravy čerstvého vzduchu. Teoretická části se věnuje čistým prostorám, jejich definici a distribucí vzduchu přiváděného do těchto prostor. Teoretická část se dále zabývá vestavbami operačních sálů, obrazy proudění v těchto prostorách a také jejich vnitřním mikroklimatem.
Vzduchotechnika mateřské školy
Šomodi, Petr ; Rubina, Aleš (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce se zabývá návrhem dvou vzduchotechnických zařízení pro objekt mateřské školy v Ostravě. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, funkční a hygienické požadavky. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část se zabývá typy a ekonomikou provozu ventilátorů. Druhá část se zaměřuje na návrh vzduchotechnických jednotek. Třetí část obsahuje technickou zprávu a výkresy.
Vzduchotechnika hokejové haly
Novotný, Jan ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro hokejovou halu a zázemí s ní spojené. Zařízení jsou navržená tak, aby splňovala provozní, hygienické a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Jednotka č. 1 obsluhující šatny a nejbližší zázemí hokejové haly zajistí filtraci čerstvého vzduchu, rekuperaci tepla, ohřev přívodního vzduchu v přechodném a zimním období pomocí vodního výměníku a chlazení přiváděného vzduchu v letním období, bez řízené úpravy relativní vlhkosti vzduchu. Jednotka č.2 zajistí v prostoru vlastní haly hygienické větrání čerstvým vzduchem, odvlhčení tohoto prostoru a jeho chlazení. Teoretická část je zaměřena na možnosti chlazení ve vzduchotechnice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: