Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie ošetřovatelství z pohledu sester
NOVOTNÁ, Kristina
Cílem bakalářské práce "Historie ošetřovatelství z pohledu sester" je zjistit pohled současných představitelek ošetřovatelství na historii ošetřovatelství. Pro splnění cíle byly stanoveny dvě výzkumné otázky: "Jakou prošlo ošetřovatelství proměnou z pohledu sester?", "Jaký přínos vnímají sestry v rámci historického vývoje pro současné ošetřovatelství?". Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části bakalářské práce se budeme zabývat historií ošetřovatelství a jeho vývojem, jednotlivými obdobími a současným ošetřovatelstvím. V empirické části se zaměříme na zmapování působení osobností českého a zahraničního ošetřovatelství. Pro zpracování empirické části bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření, technikou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor tvoří devět osobností ošetřovatelství. Sedm z nich působí na území České republiky, dvě v zahraničí. Informanti byli do výzkumu vybíráni na základě přínosu pro obor ošetřovatelství, kontaktováni na základě vlastního výběru nebo na doporučení. Na základě provedených rozhovorů bylo vytvořeno šest kategorií. Z výsledků je patrné, že z pohledu sester ošetřovatelství prošlo v historickém kontextu velkými změnami, bylo ovlivněno mnoha historickými mezníky, které utvořily podobu současného ošetřovatelství. Sesterské povolání nese velké poslání a jistou prestiž, kterou laická veřejnost často opomíjí. Dalším problémem tohoto povolání jsou stále se zvyšující nároky, s tím spojené i další vzdělávání u sester, které je společností stále více diskutované. Sesterská profese je celek, tvořící spoustu dílčích částí. Pokroky či stagnace v ošetřovatelské profesi jsou závislé na systému vzdělávání. Tato bakalářská práce je věnovaná laické i odborné veřejnosti, studentům zdravotnických oborů může sloužit při získávání znalostí o historii ošetřovatelství. Výstupem této bakalářské práce bude podklad pro odborný článek, určený pro zdravotnický personál a studenty zdravotnických oborů.

Viz též: podobná jména autorů
10 NOVOTNÁ, Karolína
88 NOVOTNÁ, Kateřina
25 NOVOTNÁ, Klára
20 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
3 Novotná, Kamila
10 Novotná, Karolína
88 Novotná, Kateřina
25 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.