Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Laboratorní mikroskopický průzkum stratigrafie barevných nátěrů na stavebních materiálech budovy Morzinského paláce v Nerudově ulici v Praze 1
Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla ; Bauerová, Pavla ; Vondráčková, Michaela
Stratigrafická analýza barevných nátěrů na fasádě Morzínského paláce v Praze za účelem určení barevnosti fasády pro návrh obnovy a restaurování budovy.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků pískovce z hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Mácová, Petra ; Ševčík, Radek ; Vondráčková, Michaela
Stanovení chemického a mineralogického složení povrchové vrstvy pískovce a rychlosti transportu vody povrchem kamene (srovnání vlastností světlého povrchu a černého povrchu pískovce).
Studie zasolení stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
V roce 2022 bylo doplněno mapování chemického složení a množství výkvětů solí na archeologických stavebních konstrukcích pod Pražským hradem o dvě nové lokality (v místě základů kaple zv. sv. Bartoloměje a v okolí obvodové severní zdi zóny III). Ve výsledcích nebyly detekovány uhličitanové minerály jako v minulých letech (kromě kalcitu v malém množství). Ve výkvětech byl opět majoritní složkou síran sodný. Pomocí termické analýzy byla potvrzena přítomnost síranu sodného s navázanou krystalovou vodou v jeho struktuře (mirabilit) ve vzorcích odebraných v únoru. Z výluhů stavebního materiálů je patrná vysoká kontaminace opuky dusičnany a chloridy v dnešní koruně zdiva kaple tz. sv. Bartoloměje a zvýšená kontaminace sírany v soklové partii. Naopak v maltě a ani černých cihlách obvodové zdi nebyly zjištěny rizikové hodnoty vodorozpustných iontů.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně přítomen ve formě vápencového prášku, jako jemného plniva. Hrubou frakci kameniva představují kamenná zrna o velikosti 2-10 mm (33 % hm.).
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze zámku Sychrov – oprava Bretaňské věže
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
Analyzovaná malta obsahuje 76,5 % hm. křemičitého písku a 23,5 % hm. tvoří vápenné pojivo - jedná se o silně hydraulické vápno. Kamenivo malty je tvořeno v naprosté většině křemenem. Hydraulicitu obsaženého vápenného pojiva dokazuje jednak přítomnost belitických slínků, silně nehomogenní mikrostruktura (typické střídání hutných, Ca nabohacených částí a poréznějších dekalcifikovaných oblastí) a dále přítomnost silikátových složek v různé míře zreagování. Nabízí se domněnka, že použité hydraulické pojivo mohlo být připraveno uměle smícháním vápna s hydraulickou silikátovou přísadou.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků omítky z dolu Mayrau, Kladno – Vinařice
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Vondráčková, Michaela ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.