Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost: komparace Německa a ČR
Myslivcová, Kateřina ; Holubcová, Jitka (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce zkoumá vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost dvou evropských zemí - Německa a České republiky. V práci se autorka nejdříve zaměřuje na teoretické ukotvení energetické bezpečnosti. V praktické části jsou následně zkoumány obě země z pohledu jejich energetických mixů, politik a infrastrukturního propojení. To je také výchozím bodem pro komparaci vlivu odstavení jaderných elektráren. Autorka představuje celkem tři scénáře, jak nahradit jadernou energii, přičemž zkoumá, jak se německá a česká energetická bezpečnost změní. Prvním scénářem je využití pouze energie z obnovitelných zdrojů. Druhou variantu představuje kombinace obnovitelných zdrojů energie a uhlí. Třetí možností je opět určitý podíl obnovitelných zdrojů energie spolu se zemním plynem. Autorka dochází v předkládané práci k závěru, že i přes existenci různých možných kombinací jak nahradit jadernou energii, si obě země v rámci energetické bezpečnosti pohorší.
Vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost: komparace Německa a ČR
Myslivcová, Kateřina ; Holubcová, Jitka (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce zkoumá vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost dvou evropských zemí - Německa a České republiky. V práci se autorka nejdříve zaměřuje na teoretické ukotvení energetické bezpečnosti. V praktické části jsou následně zkoumány obě země z pohledu jejich energetických mixů, politik a infrastrukturního propojení. To je také výchozím bodem pro komparaci vlivu odstavení jaderných elektráren. Autorka představuje celkem tři scénáře, jak nahradit jadernou energii, přičemž zkoumá, jak se německá a česká energetická bezpečnost změní. Prvním scénářem je využití pouze energie z obnovitelných zdrojů. Druhou variantu představuje kombinace obnovitelných zdrojů energie a uhlí. Třetí možností je opět určitý podíl obnovitelných zdrojů energie spolu se zemním plynem. Autorka dochází v předkládané práci k závěru, že i přes existenci různých možných kombinací jak nahradit jadernou energii, si obě země v rámci energetické bezpečnosti pohorší.
Sledování vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence ramenního u pacientů se subacromiálním impingement syndromem pomocí povrchové elektromyografie
Myslivcová, Kateřina ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Slabý, Kryštof (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence ramenního u pacientů se subakromiálním impingement syndromem. Zkoumali jsme deset pacientů se subakromiálním impingement syndromem a dvacet asymptomatických jedinců. Efekt jediné terapie Vojtovou reflexní lokomocí na aktivitu svalů jsme hodnotili pomocí povrchové elektromyografie. Současně jsme posuzovali zda má výbavnost plánované hybnosti při stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí vliv na naměřené hodnoty. Délka stimulace VRL závisela na výbavnosti plánované hybnosti probandů, maximální doba stimuace nepřesáhla 32 min. Vliv Vojtovy reflexní lokomoce se neprojevil jako statisticky významný ve změně svalové aktivity před a po stimulaci, v symetrii svalové aktivity před a po stimulaci, ani v rozdílu začátku aktivace jednotlivých svalů před a po stimulaci Vojtovou reflexní lokomocí. Statisticky významný se projevil pouze vliv výbavnosti na svalový timing. Vliv výbavnosti na naměřené hodnoty průměrné aktivity svalů a symetrie pravé a levé strany, byl statisticky nevýznamný. Statistická nevýznamnost je způsobena s největší pravděpodobností krátkou dobou stimulace. K většímu ovlivnění námi sledovaných parametrů svalové aktivity při pohybových testech by pravděpodobně došlo pravidelnou stimulací, případně...
Henry Kissinger a jeho význam pro diplomacii
Myslivcová, Kateřina ; Veselý, Zdeněk (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na Henryho Kissingera, významnou osobnost 70. let 20. století. Cílem práce je zhodnotit, které názory a myšlenky Henryho Kissingera z jeho předchozích let byly pro tvorbu americké diplomacie a zahraniční politiky v 70. letech 20. století relevantní a jak byly využity. Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola se věnuje rozhodování jednotlivce jako aktéra mezinárodních vztahů a aktérům americké zahraniční politiky. Druhá kapitola je zaměřena na porovnání mezinárodního postavení Spojených států amerických v 60. a 70. letech 20. století. Ve třetí kapitole se zabývám názory a myšlenkami Henryho Kissingera a jejich následnou aplikací do zahraniční politiky USA. Část práce je také věnována kritice Nixonovy administrativy, konkrétně pak Henryho Kissingera.

Viz též: podobná jména autorů
4 Myslivcová, Klára
1 Myslivcová, Kristýna
1 Myslivcová, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.