Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Using Metric Indexes For Effective and Efficient Multimedia Exploration
Čech, Přemysl ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce)
Exponenciální růst multimediálních dat představuje výzvu pro explorační systémy s podporou efektivního uspořádání a získávání dat. V této práci se zaměřujeme na procházení velkých kolekcí v případech, kdy nelze přesně definovat dotaz, či chceme získat obecnou představu o obsahu kolekce. Konkrétněji se zabýváme metrickým indexem zvaným PM-strom využívajícím hierarchii vnořených metrických regionů. PM-strom jsme rozšířili pro explorační účely a definujeme vhodné způsoby explorace a dotazování pomocí tohoto indexu. Dále zkoumáme efektivní vyhodnocení vícenásobných rozsahových dotazů a definujeme nový typ multi-dotazu využívající cut-regiony. V experimentech pak porovnáváme výsledky prezentovaných přístupů a diskutujeme výsledky. Všechny explorační strategie jsou také vyhodnoceny v demo aplikaci jménem Find-the-image.
Tree-based indexing methods for similarity search in metric and nonmetric spaces
Lokoč, Jakub
Název: Stromové indexační metody pro podobnostní vyhledávání v metrických a nemetrických prostorech Autor: Mgr. Jakub Lokoč Katedra: Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Školitel: Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. Email autora: lokoc@ksi.mff.cuni.cz Email školitele: skopal@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: M-strom je dnes již klasická indexační metoda používaná pro efektivní podobnostní vyhledávání v metrických prostorech. Ačkoliv M- strom již nepatří mezi nejnovější metody, věříme, že stále nabízí zatím neob- jevený potenciál. V této práci se proto zaměřujeme na způsoby, jak vylepšit jeho původní algoritmy a strukturu. Abychom umožnili rychlejší zpracování dotazů pomocí M-stromu, navrhli jsme několik nových metod jeho konstrukce (i paralelních), které vedou k vytváření kompaktnějších metrických hierar- chií a přitom nejsou extrémně drahé. Dále jsme ukázali snadný způsob, jak rozšířit M-strom na novou indexační metodu NM-strom, která slouží k efektivnímu nemetrickému podobnostnímu vyhledávání za pomocí algo- ritmu TriGen. Všechna tato experimentálně ověřená vylepšení prokazují, že můžeme M-strom stále ještě považovat za důležitou dynamickou met-...
Multi-model Approach For Effective Multimedia Exploration
Grošup, Tomáš ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá explorací multimediálních kolekcí. Detailně rozebírá problematiku explorace a navrhuje nové přístupy, dva založené na datové struktuře M-Index a dva využívající více podobnostních modelů naráz. Tyto přístupy jsou srovnány pomocí pokročilé uživatelské studie. Součástí práce je také analýza nového exploračního systému, návrh jeho architektury, implementace systému i jeho nasazení. Explorační systém byl použit v různých aplikacích, které jsou také popsány a ukázány v této práci.
Re-identification of Objects in Video Stream using Data Analytics
Smrž, Dominik ; Skopal, Tomáš (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
Široké využití bezpečnostních kamer poskytuje velké množství dat, které lze dále využít v oblastech jako je bezpečnost a rozvoj města. Důležitým odrazovým můstkem pro extrakci užitečných informací je hledání stejného objektu v různých okamžicích nebo na různých kamerách. V této práci se zaměřujeme konkrétně na tuto část zpracování videa, obvykle označovanou jako re-identifikace. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se zaměřujeme na informace ohledně umístění detekovaného objektu v čase a prostoru. Ve druhé části kombinujeme tyto me- tadata s vizuální informací. Pro extrakci užitečných deskriptorů z obrázků používáme metody založené na distribuci barev i na metodách hlubokého učení. Abychom mohli vy- hodnotit navrhované přístupy připravili jsme vlastní sadu detekcí. Poskytujeme i nástroj, který jsme k anotaci těchto dat použili. 1
Detekce střihů a vyhledávání známých scén ve videu s pomocí metod hlubokého učení
Souček, Tomáš ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Peška, Ladislav (oponent)
Vyhledávání ve videu představuje náročný problém s mnoha záludnostmi a dílčími problémy. Tato práce se zaměřuje na dva z těchto podproblémů, konkrétně na detekci střihů a textové vyhledávání. V případě detekce střihů bylo v posledních desetiletích navrženo mnoho řešení. Nedávné přístupy založené na hlubokém učení zlepšily přes- nost detekce pomocí 3D konvolučních architektur a uměle vytvořených trénovacích dat, ale stoprocentní přesnost je stále nedosažitelným ideálem. V této práci představujeme TransNet V2, hlubokou síť pro detekci střihů, která dosahuje nejlepších výsledků v porovnání s konkurenčními metodami na respekovaných datasetech. V případě druhého námi řešeného problému textového vyhledávání se ukázaly jako efektivní řešení hluboké neuronové sítě promítající textové dotazy a snímky videa do společného prostoru. V této práci zkoumáme použítí těchto sítí pro případ hledání známého objektu ve videu a navrhujeme vylepšení způsobu, jakým lze zakódovat textový dotaz. 1
Searching Image Collections Using Deep Representations of Local Regions
Bátoryová, Jana ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Fink, Jiří (oponent)
V úlohe "hľadanie známeho objektu" sa zameriavame na nájdenie vopred známeho obrázku v multimediálnej databáze. V tejto práci sa zameriavame na dva prístupy k riešeniu tohto problému, ktoré sú založené na vizuálnej podobnosti s hľadaným obrázkom. V prvom prístupe užívateľ vytvára koláž obrázkov (obrázky získa napríklad z dostupných vyhľadávačov obrázkov). Na základe tejto koláže naše riešenie poskytne užívateľovi prehľad najpodobnejších obrázkov. Z našich výsledkov vyplýva, že spracovanie obrázkov delením do niekoľkých častí je systém schopný poskytnúť lepšie výsledky v porovnaní so systémom, ktorý nezohľadňuje pozíciu obrázkov v koláži, či prístup, ktorý ďalej upravuje vrstvu v neurónovej sieti. Druhá časť našej práce sa zameriava na možnosť vyhľadávania v databáze na základe obrázkov tvári ľudí. V práci ďalej skúmame využitie reprezentácii, vytvorených hlbokými neurónovými sieťami k zotriedeniu tvárí na základe ich podobností. Ďalej prezentujeme jednoduchú štruktúru na prezeranie väčšieho súboru tvárí. Práca zahrňuje program, ktorý prezentuje obe techniky.
Vyhledávání známých scén pomocí zpětné vazby a samoorganizujících se map
Veselý, Patrik ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Vomlelová, Marta (oponent)
Vyhledávání v multimediální kolekci bývá často realizováno pomocí textových dotazů a následného seřazení databáze vzhledem k relevanci k poskytnutému dotazu. Nicméně, pokud uživatel hledá pouze jednu konkrétní scénu nebo obrázek, tak musí často prohle- dávat sekvenčně velkou spoustu výsledků a ani tak nemá garantováno, že hledaný objekt nalezne v rozumném čase. Tato práce se zabývá metodami využití zpětné vazby pro efek- tivnější dohledávání známých obrázků v rozsáhlé milionové kolekci obrázků. Práce srov- nává několik přístupů odhadu relevance a výběru displejů formou simulací zpětné vazby. Experimentálně je prokázáno, že studované modely mohou být významným přínosem pro moderní vyhledávače. 1
Automatické rozpoznávání hudební notace ze zvukových dat
Čermák, Marek ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Hajič, Jan (oponent)
Název práce: Automatické rozpoznávání hudební notace ze zvukových dat Autor: Marek Čermák Katedra / Ústav: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. Abstrakt: Cílem této práce je návrh a implementace aplikace využívající konvoluční neuronové sítě k tvorbě hudební notace ze zvukových dat. Aplikace je schopná učit neuronovou síť pomocí vstupních souborů ve formátu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) a spárovat jednotlivé úseky hudby s jejich zvukovou podobou. Učení neuronové sítě může probíhat na uživatelem specifikované kolekci souborů MIDI či na náhodně generované hudbě. Každému nástroji ve standardu MIDI může být přiřazena síť, jejímž výstupem jsou přehrávané noty v daném časovém úseku. Postupným procházením zvukových dat generuje síť úseky aktivních not, které jsou následně spojeny do výsledného souboru. Součástí aplikace je také rozpoznávání slov ze zvuku pomocí externí služby. Klíčová slova: hudební notace, neuronová síť, hluboké učení, rozpoznání zvuku, MIDI
Evaluace vyhledávacích modelů založených na klíčových slovech pro hledání známých scén
Mejzlík, František ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Skopal, Tomáš (oponent)
Vyhledávání ve videu nad rozsáhlými databázemi je stále velmi náročný úkol, který je s rychle rostoucím objemem dostupných neanotovaných dat ještě aktuálnější. Hledání známé scény, jako jeden z úkolů vyhledávání ve videu, je limitováno především omeze- nou schopností uživatelů zformulovat vhodný dotaz a nízkou efektivitou vyhledávacích modelů. Tato práce se zaměřuje zejména na vybrané modely spoléhající na klasifkaci snímků, které vyhodnotí a porovná i s komerčním řešením. Prozkoumáme, jak transfor- movat výstup sítě a jaký z modelů poté použít a také vliv iterativní reformulace uži- vatelského dotazu na efektivitu hledání. Představíme i jednoduchý model simulovaného uživatele pro generování dotazů a software, který ve webovém rozhraní umožňuje sběr dat a následné evaluace. 1
Efektivní hledání známého obrázku ve výsledku inicializačního dotazu v nástroji VIRET
Škrhák, Vít ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Čech, Přemysl (oponent)
Moderní metody pro efektivní vyhledávání ve videu dnes kombinují několik výzkum- ných oblastí, především podobnostní hledání, strojové učení a vizualizace dat. Vybrané přístupy jsou integrovány do komplexních vyhledávacích nástrojů, které jsou pak testo- vány na mezinárodních soutěžích. Jedním z takových nástrojů je také VIRET vyvíjený na KSI MFF UK. Ačkoliv tento nástroj dosahuje kompetitivních výsledků, je potřeba dále rozvíjet vyhledávací modely a analyzovat různé varianty rozhraní pro prohledávání výsledků dotazů. Tato práce se zaměřuje především na implementaci a testování metody pro vizualizaci výsledků ve 2D mřížce pomocí samoorganizačních map a následné (hierar- chické) brouzdání. Tato nově implementovaná komponenta je experimentálně porovnána se sekvenčním prohledáváním výsledků v nástroji VIRET. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.