Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro výpočty ventilačních ztrát a tepelného zatížení boku zubu
Bauer, Petr ; Bartoš, Ondřej ; Hrubý, Jan ; Kordík, Jozef ; Krátký, Tomáš ; Sedlář, Milan
Tato zpráva obsahuje výsledky experimentů identifikujících některé termofyzikální vlastnosti olejové mlhy v testované převodovce. Hlavní část zprávy tvoří parametrická studie závislosti ventilačních ztrát převodového kola na radiální a axiální vůli krytů a na otáčkách. Tato parametrická studie se opírá především o výsledky numerických simulací proudění (CFD analýzu). Pro výchozí konfiguraci krytů je vypočtený ztrátový výkon ještě porovnáván s hodnotami získanými na základě teoretických vztahů vycházejících z jednorozměrných rychlostních profilů nad hladkým a drsným povrchem. Přehled těchto vztahů včetně jejich odvození je rovněž součástí zprávy.\nV rámci numerických simulací je rovněž studován vliv tvaru zubu na ztrátový výkon generovaný na ozubení, který tvoří rozhodující část celkových ventilačních ztrát. Zbroušení zubu představuje technologicky snadno realizovatelnou úpravu, a mohlo by tak mít bezprostřední praktický přínos. Ve zprávě jsou provedeny simulace pro různou míru zkosení zubu, které potvrdí očekávané zlepšení aerodynamických vlastností ozubení při snížení náběžné hrany.\nPoslední část zprávy tvoří formulace okrajových podmínek pro numerický výpočet tepelné bilance ozubeného kola. Jedná se o informace, které budou podrobněji dokumentovány v navazujících výzkumných zprávách.\n
Zobecnění metodiky pro výpočet ventilačních ztrát
Bauer, Petr ; Kordík, Jozef ; Krátký, Tomáš ; Sedlář, Milan
První část zprávy tvoří zpřesněný návrh metodiky výpočtu ventilačních ztrát celé převodovky prostředky CFD analýzy. Použitá metoda zahrnuje zjednodušení geometrie převodové skříně a náhradu ozubení převodového kola a pastorku drsnou stěnou a přidanými objemovými silami na základě dříve vypočtených ztrátových příkonů na segmentu převodového kola s reálnou geometrií ozubení. Výsledky zahrnují konfiguraci s převodovým kolem a pastorkem v záběru pro různé vzdálenosti obvodového krytu, včetně případu bez krytu. Pro srovnání s dřívějšími výpočty byly počítány i varianty bez pastorku se stejnou konfigurací krytů.\nDruhá část zprávy obsahuje revizi dříve navrženého analytického přístupu pro přibližný výpočet ventilačních ztrát ozubeného kola s využitím napojení logaritmických rychlostních profilů. Získané hodnoty ztrátových příkonů jsou porovnány s výsledky CFD analýzy. Při porovnání bylo dosaženo řádové shody.\n