Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice
Mrázová, Iva ; Kostelecký, Jiří (oponent) ; Paseka, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce „Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice“ se zabývá komplexním zpracováním rekonstrukce malé vodní nádrže Hradisko. Tato práce navazuje na bakalářskou práci, ve které byl podrobně popsán současný stav MVN Hradisko. Na základě zaměření hráze a zátopy pomocí přístroje GPS je vypracována podrobná projektová dokumentace. V rámci řešení rekonstrukce MVN Hradisko je navržena oprava hráze a navýšení koruny hráze, dále jsou dimenzovány nové funkční objekty, odbahnění dna včetně úprav v zátopě a další nezbytné kroky důležité pro správnou funkčnost strádající a již nevyhovující MVN. Funkční objekty jsou zpracovány pro dvě varianty řešení. První varianta spočívá v návrhu výpustného objektu a bezpečnostního přelivu a druhá varianta zahrnuje návrh sdruženého funkčního bloku. Na závěr jsou vyčísleny a porovnány celkové náklady obou variant na základě orientačního položkového rozpočtu.
Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy
Kostelecký, Jiří ; Golík,, Pavel (oponent) ; Zachoval, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi numerického modelování přepadu u vybraných typů nouzových přelivů a prověřuje je v konkrétních lokalitách. Stanovení kapacit vybraných přelivů je v práci uskutečněno pomocí několika metod: výpočtem z rovnice přepadu, jednorozměrnými a dvourozměrnými numerickými modely a fyzikálním modelem. Autor práce ke každé metodě vytvořil parametrické analýzy představující různé hydraulické podmínky, aby bylo možné vyjádřit jejich vliv. Uvedený vliv vyjadřuje porovnáním vypočítaných hodnot s hodnotami změřenými na fyzikálním modelu. Závěrem doporučuje hodnoty všech vstupních součinitelů ovlivňujících výsledky numerického modelování přepadu přes zvolené typy přelivů používané nejčastěji v případě nouzových přelivů.
Protipovodňová ochrana města Chrudim
Kostelecký, Jiří ; Půža, Pavel (oponent) ; Veselý, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na protipovodňovou ochranu města Chrudim. V úvodu se práce věnuje zdokumentování současného stavu toku Chrudimky a protipovodňovým opatřením na toku. Následující část se zabývá záznamy o povodních v zájmové lokalitě z historie až po současnost. V práci je vysvětleno, jak se zachovat v roli občana při povodňové situaci a jaká signální znamení nás o této situaci informují. Poslední část je věnována splaveninám na řece Chrudimce, jejich dopadu na zanášení koryta toku a vlivu na tok Labe.

Viz též: podobná jména autorů
3 Kostelecký, J.
1 Kostelecký, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.