Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pohanková, Barbara ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace společnosti ICE Invest spol. s.r.o. za časové období 2017 až 2021 a o návrzích na její zlepšení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na definici vybraných ukazatelů a pojmů související s finanční analýzou. V praktické části je finanční analýza vypočtena a následně jsou zhodnoceny její výsledky. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení finanční situace v podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Zajícová, Tereza ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Svoboda a syn s.r.o. v letech 2017-2021. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část určuje cíle a postupy práce. Druhá část představuje ukazatele finanční analýzy pomocí odborné literatury. Třetí a čtvrtá část je praktická. V praktické části bude představena společnost, na kterou budou aplikovány finanční ukazatele. V závěru bude zhodnocena finanční situace společnosti a budou představeny návrhy na zlepšení její finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Coufalová, Kateřina ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TISK CENTRUM s.r.o. za období 2017-2021 a následně vymezuje návrhy na zlepšení její finanční situace. Práce je rozčleněna na tři části. První část je část teoretická, v níž jsou důkladně popsány základní pojmy a vybrané ukazatele. Druhá část je zaměřena na praktickou část, v níž jsou teoretické poznatky využity k sestavení finanční analýzy společnosti. Závěrečná část obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vychodilová, Lucie ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace výrobní společnosti Model Obaly, a.s. Cílem práce je podat návrhy pro zlepšení této situace. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a teoretických východisek z odborné literatury volených v závislosti na charakteristice společnosti. V analytické části jsou aplikovány vybrané metody a postupy, na základě kterých jsou sestaveny doporučení vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti v rámci závěrečné části.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Habas, Martin ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. v letech 2017–2021 s pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Práce se dělí na tři části. Jako první se podíváme na teoretickou část, představíme si jednotlivé ukazatele a pojmy s nimi spojené. V druhé části práce provedeme výpočty jednotlivých ukazatelů a jejich stručné zhodnocení. V poslední části navrhneme řešení případných problémů a nastíníme možnosti na zlepšení finanční situace
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pištínková, Eliška ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Toto bylo provedeno na základě finanční a strategické analýzy, kterou jsem zpracovávala z let 2016-2020. V teoretické části jsem v jednotlivých kapitolách obecně popsala finanční analýzu, v práci jsou dále vysvětleny finanční ukazatele zahrnující základní vzorce pro její sestavení. V části analytické jsem představila společnost PRAMOS, a.s. a aplikovala na ni základní finanční ukazatele. Dále jsem podle nich vyhodnotila finanční situaci. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení celkového stavu společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Koláčná, Veronika ; Vítek, Radim (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce posuzuje finanční situaci podniku, který se zaměřuje na povrchovou úpravu. Zkoumaným obdobím je rozmezí let 2009-2013. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První pojednává o teoretických metodách a analýzách hodnocení podniku. Druhou částí je část praktická, která využívá teoretických poznatků z předchozí části. Část návrhová je poslední kapitolou, na jejím základě a dle provedených analýz budou navržena řešení, která by měla vést ke zlepšení současné situace podniku.