Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hmotněprávní a procesní prostředky obrany proti zneužití zajišťovací směnky
Klimenta, Gabriel ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Cílem práce je poskytnout přehled nejvýznamnějších prostředků obrany proti zneužití zajišťovací směnky. Pozornost je věnována jak preventivním opatřením před vystavením zajišťovací směnky, tak problematice procesních nástrojů dostupných dlužníkovi v řízení nalézacím, exekučním, insolvenčním i umořovacím. Vedle právních předpisů a odborné literatury čerpal Autor zejména z tuzemských soudních rozhodnutí. Rigorózní práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola přináší nezbytný teoretický základ vztahující se k základní problematice právní úpravy, abstraktnosti a řádného využití zajišťovací směnky. V nezbytně nutném rozsahu jsou rovněž předmětem výkladu institut blankosměnky a převody vlastnického práva ke směnce. Druhá kapitola se věnuje konkrétním jednáním naplňujícím znaky nepoctivé dispozice se zajišťovací směnkou. Tyto případy směnečného zneužití zahrnují různé formy excesivního uplatnění zajišťovací směnky, které jsou často doprovázeny snahou připravit dlužníka o možnost pozdější obrany. Opomenuty nejsou ani rozmanité formy zásahů do směnečného textu a zneužití institutu směnečného rukojemství. Třetí kapitola je následně zaměřena na konkrétní hmotněprávní opatření, která jsou způsobilá v budoucnu významným způsobem minimalizovat rizika zneužití, a to jak ve fázi před vystavením zajišťovací...
Zneužití institutu směnky
Klimenta, Gabriel ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Cílem této práce je poskytnout výklad k nejvýznamnějším způsobům zneužití institutu směnky. Tento výklad zahrnuje hlubší analýzu zdrojů, způsobů jednání, důsledků, možné prevence a otázek souvisejících se zneužitím. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla hlavním zdrojem tuzemská soudní judikatura. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou v obecné rovině zpracována specifika směnečného práva, která souvisí se zneužitím směnky. Dále je zde stručně nastíněn historický rámec vývoje právní úpravy a současné směnečné praxe v České republice. Druhá kapitola se věnuje abstraktnosti směnečných závazků a navazujícím otázkám povahy zajišťovací směnky a jejího zneužití excesivním uplatněním, osamostatněním a zneužitím směnečného rukojemství. Třetí kapitola poskytuje obecný výklad k blankosměnce a povaze dohody o vyplňovacím právu směnečném. Dále se kapitola zaměřuje na zneužití blankosměnky jejím excesivním vyplněním a dalšími neoprávněnými zásahy do směnečného textu, včetně neoprávněné manipulace s ostatními blankolistinami. Poslední kapitola se zaobírá problematikou zneužití směnečných podpisů, zejména pak je posuzována problematika umístění a podoby podpisů. Vysvětlen je dále rozdíl mezi materiální a formální platností směnečných podpisů. Výklad je konečně poskytnut také...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.