Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajištění průchodnosti dýchacích cest u dětských pacientů na ARO
KUBEKOVÁ, Martina
Diplomová práce s názvem Zajištění průchodnosti dýchacích cest u dětských pacientů na ARO se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o dýchací cesty. Péče o dýchací cesty u dětí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení je nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče. Sestra musí mít teoretické i praktické vědomosti a také zkušenosti, aby mohla samostatně provádět ošetřovatelskou péči o dýchací cesty u dětských pacientů. Volné a průchodné dýchací cesty jsou předpokladem pro zajištění jedné ze základních životních funkcí. Záměrem teoretické části diplomové práce bylo shrnout problematiku zajištění dýchacích cest u dětí a zaměřit se na ošetřovatelskou péči o dýchací cesty u dětských pacientů. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit specifika ošetřovatelské péče u dětí s poruchou dýchání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Na základě cíle byly stanoveny čtyři výzkumné otázky: 1. Jaké ošetřovatelské činnosti vykonávají sestry při zajištění dýchacích cest u dítěte? 2. Jak sestry ošetřují dýchací cesty intubovaných dětí? 3. Jakou ošetřovatelskou péči zajišťují sestry u dítěte před, během a po extubaci? 4. Jakou ošetřovatelkou péči zajišťují sestry u dítěte s tracheostomií? V empirické části diplomové práce byla použita metoda kvalitativního výzkumného šetření. Pro sběr dat byla použita metoda individuálních polostrukturovaných rozhovorů se sestrami. Výzkumné šetření bylo provedeno na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče a dětském anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Na základě výzkumných otázek a informací získaných z literárních zdrojů byla vytvořena osnova pro rozhovory se sestrami. Rozhovory byly doplněny pozorováním, které bylo provedeno na dětském anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Rozhovory a pozorování byly doplněny dvěma kazuistikami dětských pacientů, které jsou zpracovány dle modelu Hendrsonová. Závěry diplomové ukazují specifika a úskalí ošetřovatelské péče dětského pacienta na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Mapují ošetřovatelskou péči o dítě při zajištění průchodnosti dýchacích cest, zaměřenou na intubaci, tracheostomickou kanylu, extubaci, odsávání, péči o dutinu ústní a nosní. Diplomová práce se snaží ukázat nejenom specifika této ošetřovatelské péče, která je zaměřena nejen na samotný výkon ale i na komunikaci a psychickou podporu dítěte před výkonem, v průběhu výkonu i po něm. Intenzivní ošetřovatelská péče se stále zkvalitňuje a zlepšuje díky stále novějším metodám a pomůckám. Výsledky výzkumu budou poskytnuty ošetřovatelskému managementu dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče a na dětském anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Dále budou prezentovány na odborných seminářích či v odborných časopisech.
Tuberkulóza jako ošetřovatelský problém
KUBEKOVÁ, Martina
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění postihující nejčastěji dýchací ústrojí. Každý rok je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášeno cca osm milionů nových případů tuberkulózy a každoročně na tuto nemoc zemřou přibližně dva miliony lidí. Česká republika patří mezi země s nejnižším ročním výskytem tuberkulózy. Pacienti s tuberkulózou jsou hospitalizováni na oddělení TRN, kde musí dodržovat určitý léčebný režim. Jsou hospitalizováni na izolačních pokojích, musí dodržovat zvýšenou hygienu rukou, kašlat do jednorázových kapesníků, vykašlané sputum vyplivovat do sputovek, zakrývat si ústa při kašli, používat vlastní příbor a sklenky na pití. Z hlediska komplexní ošetřovatelské péče u pacientů s tuberkulózou je problémovou oblastí dodržování bariérové ošetřovatelské péče. Při ošetřovatelské činnosti u pacienta s tuberkulózou je důležité, aby sestra používala jednorázové ochranné pomůcky a dodržovala hygienu a dezinfekci rukou. Z těchto důvodů byla do teoretické části zařazena bariérová ošetřovatelská péče, hygienicko epidemiologické techniky a zásady léčebného režimu pacientů s tuberkulózou. Výzkumné šetření bylo kvalitativní. Bylo realizováno pomocí rozhovorů a pozorování. Výzkumným souborem byli pacienti a sestry na jednotce TRN v Nemocnici Jihlava a.s. Cílem práce bylo zjistit, zda pacienti s TBC dodržují léčebný režim a zda sestry dodržují bariérovou ošetřovatelskou péči u pacientů s TBC. K cílům byly stanoveny dvě výzkumné otázky. 1. Dodržují pacienti s tuberkulózou léčebný režim? 2. Dodržují sestry bariérovou ošetřovatelskou péči u pacientů s tuberkulózou? Z výzkumného šetření vyplynulo, že pozorovaní pacienti dodržovali léčebný režim. Pozorované sestry dodržovaly bariérovou ošetřovatelskou péči a hygienicko epidemiologická opatření. Na základě těchto výsledků lze uvést, že sestry mají teoretické i praktické znalosti v oblasti bariérové ošetřovatelské péče a tyto znalosti využívají při ošetřovatelských činnostech u pacientů s tuberkulózou. Z šetření vyplynuly tři hypotézy. H1 Pacienti na oddělení TRN dodržují léčebný režim. H2 Sestry znají zásady bariérové ošetřovatelské techniky. H3 Sestry dodržují zásady bariérové ošetřovatelské péče. Výsledky výzkumného šetření budou poskytnuty hlavní sestře Jihlavské nemocnice a vrchní sestře oddělení tuberkulózy a respiračních onemocněních Nemocnici Jihlava a.s. jako zdroj informací pro kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče u pacientů s tuberkulózou na oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění.

Viz též: podobná jména autorů
3 Kubeková, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.