Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Klinická aplikace metody bioimpendační spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen
Josková, Věra ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Věra Josková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název dizertační práce: Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen Úvod a cíle: Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní metoda stanovující na základě rezistence tkání množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního (ECW) a intracelulárního prostoru (ICW). V minulosti byla aplikována v mnoha klinických studiích u různých skupin pacientů, dále u zdravých jedinců zejména k hodnocení složení těla a v neposlední řadě nachází svá uplatnění v nutričním poradenství. Nicméně u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (JIP) ani u těhotných žen není zatím tato metoda využívána v běžné klinické praxi. Obě tyto skupiny spojuje stav zvýšeného množství tělesných tekutin. Z tohoto důvodu je aplikace BIS u obou výše popsaných skupin opodstatněná. Hlavními cíli této dizertační práce proto bylo: 1) podrobně popsat princip a dosavadní využití BIS; 2) použít BIS ke stanovení míry hyperhydratace polytraumatizovaných pacientů (PP), následně získaná data vyhodnotit vzhledem k dalším sledovaným parametrům; 3) popsat vývoj změn ve...
Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen
Josková, Věra ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Vlček, Jiří (oponent) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Věra Josková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název dizertační práce: Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen Úvod a cíle: Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní metoda stanovující na základě rezistence tkání množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního (ECW) a intracelulárního prostoru (ICW). V minulosti byla aplikována v mnoha klinických studiích u různých skupin pacientů, dále u zdravých jedinců zejména k hodnocení složení těla a v neposlední řadě nachází svá uplatnění v nutričním poradenství. Nicméně u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (JIP) ani u těhotných žen není zatím tato metoda využívána v běžné klinické praxi. Obě tyto skupiny spojuje stav zvýšeného množství tělesných tekutin. Z tohoto důvodu je aplikace BIS u obou výše popsaných skupin opodstatněná. Hlavními cíli této dizertační práce proto bylo: 1) podrobně popsat princip a dosavadní využití BIS; 2) použít BIS ke stanovení míry hyperhydratace polytraumatizovaných pacientů (PP), následně získaná data vyhodnotit vzhledem k dalším sledovaným parametrům; 3) popsat vývoj změn ve...
Histologické metody používané v diagnostice kolorektálního karcinomu.
Kowaliková, Šárka ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Josková, Věra (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na nádorová onemocnění tlustého střeva, především na zpracování bioptického materiálu získaného odběrem při kolonoskopickém vyšetření a při kolektomii. V teoretické části je popisována obecná anatomie střeva a dále předpoklady vzniku nádoru v této lokalitě. Zaměřena je zejména na rizikové faktory, které mohou být neovlivnitelné např. dědičnost a věk, ale i ovlivnitelné, jako jsou nedostatečná fyzická aktivita, nadměrná konzumace červeného masa, nízký příjem vlákniny, kouření, konzumace alkoholu, nadváha a další. Také na možnosti prevence, která úzce souvisí s rizikovými faktory. Dále pak jsou uváděny charakteristiky odběru bioptických vzorků a následného laboratorního zpracování. V praktické části jsou popsány přesné metody používané ve zpracování tkání a v barvení histologických preparátů se zaměřením na výhody metody rychlejšího zpracování tkáně kontinuálním tkáňovým procesorem. Zabývá se i imunohistochemickým vyšetřením, které je neoddělitelnou součástí histopatologického diagnostického postupu. Cílem bakalářské práce bylo porovnat, jak mohou určité metody v histologickém zpracování urychlit a hlavně upřesnit diagnózu a s tím spojenou následnou léčbu. Klíčová slova: tlusté střevo, kolorektální karcinom, patologie, nádorové onemocnění, kolonoskopie, kolektomie,...
Očkování proti rakovině děložního čípku - zdravotní přínos, nebo komerční tlak?
Sejkorová, Ilona ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Josková, Věra (oponent)
Ilona Sejkorová Očkování proti rakovině děložního čípku - zdravotní přínos, nebo komerční tlak? Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Na vzniku prekanceróz a karcinomů děložního hrdla se může podílet řada faktorů. Nejvýznamnějším z nich je infekce rizikovými typy lidských papilomavirů. Očkování proti HPV je stále aktuálním tématem. Jedná se o první protinádorové vakcíny. Cíl studie: Teoretický přehled týkající se problematiky rakoviny děložního čípku, vakcín registrovaných v ČR a možných rizik tohoto očkování. Cílem dotazníkové studie je zjistit postoj pacientek a lékařů k problematice očkování proti rakovině děložního čípku. Zda shledávají ve vakcinaci přínos pro medicínu, nebo se z jejich pohledu jedná spíše o komerční záležitost. Metody: Dotazníkové šetření v rámci České republiky. První dotazník určen pro pacientky a druhý určen pro lékaře z oboru gynekologie a praktického lékařství. Výsledky: V laické veřejnosti panuje relativně široké spektrum názorů na tuto problematiku. Z pohledu lékařů se naopak vakcína jeví velice nadějnou a přínosnou pro medicínu. Na pozitivní účinnost vakcíny také poukazují z hlediska ochrany před dalšími onemocněními, jakými jsou rakovina konečníku či genitální bradavice. Přestože očkování proti rakovině děložního čípku...
Příprava kationaktivních tenzidů s hydroxymethylovou skupinou.
Josková, Věra ; Doležal, Martin (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Pracoviště: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Diplomant: Věra Josková Konzultant: PharmDr. Jan Marek, Ph.D. Vedoucí práce: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava kationaktivních tenzidů s hydroxymethylovou skupinou V rámci diplomové práce byly připraveny tři homologické řady kationických tenzidů s kvartérním dusíkem. Jednalo se o deriváty 4-hydroxymethyl-1-alkyl- pyridinium-bromidu, 3-hydroxymethyl-1-1alkylpyridinium-bromidu a 2-hydroxy- methyl-1-alkylpyridinium-bromidu. Každá z těchto řad obsahovala pět homologů s délkou alkylového řetězce od C10 do C18 vždy se sudým počtem atomů uhlíku. Produkty byly charakterizovány pomocí teploty tání, NMR a elementární analýzy. Na přípravu těchto látek navazovalo jejich testování. Byly změřeny kritické micelární koncentrace všech homologů konduktometrickou metodou. Látky byly dále podrobeny testování antimikrobiální účinnosti proti několika kmenům bakterií a hub. Byl sledován vliv substituované polohy na pyridinovém jádře a délky alkylového řetězce na výše zmíněné vlastnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.