Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží: Certifikovaná metodika
Ličbinský, Roman ; Huzlík, Jiří ; Hegrová, Jitka
Znečištění ovzduší emisemi je jedním z nejzávažnějších problémů dopravy, a to zejména v důsledku významného rizika pro zdraví člověka. Příčinou emisí škodlivin do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných hmot v motorech automobilů. Jsou to komplexní směsi, obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích, přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu", nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Jejím cílem je sjednocení postupů pro realizaci a vyhodnocení sledování kvality ovzduší za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality ovzduší v oblastech s intenzivní dopravou. Shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality ovzduší a zároveň definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a které je vhodné sledovat při hodonocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, tzn. oxid dusičitý, (nano)částice, benzen, případně platinové kovy a benzo[a]pyren. Metodika může sloužit Ministerstvu dopravy, vlastníkům silničních komunikací či jejich správcům (ŘSD, státní správě a samosprávě) jako efektivní nástroj pro kontrolu jak dlouhodobého monitoringu, tak orientačních ambulantních měření kvality ovzduší v okolí silničních komunikací. Zároveň nalezne uplatnění u zpracovatelů měření, a organizací zabezpečujících vlastní měření kvality ovzduší, kterým poskytne standardizovaný postup k zabezpečení precizního hodnocení kvality ovzduší na základě reálných údajů. Metodika přispěje také k prohloubení znalostí zaměstnanců všech zmíněných institucí a poskytne standardizovaný postup, na který se budou moci například odkázat zadavatelé veřejných zakázek v dané oblasti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
A simple device for quantitation of Caspase 3 in individual apoptotic embryonic cells
Hegrová, Jitka ; Klepárník, Karel ; Přikryl, Jan ; Lišková, Marcela ; Matalová, Eva ; Foret, František
A newly developed system for the determination of Caspase 3 activity in individual apoptotic embryonic cells is described. Caspase 3, a cysteine-aspartic acid protease activated in the apoptotic pathway, plays an essential role in the programmed cell death. Moreover, failure of apoptosis is one of the main contributions to tumor development.
Photolithographic technique for controlled fabrication of metal structures
Jusková, Petra ; Hegrová, Jitka ; Foret, František
We are describing two strategies for controlled (geometry and dimension) preparation of metal micro-nano structures. Both techniques are based on photolithographic processes with selective pattern transfer. First technique utilizes agarose gel containing photosensitive silver chloride as the photosensitive layer. Silver structures are formed after irradiation of the gel through the photolithographic mask which defines shape of the resulting structures. Second approach utilizes photolithographic process to form particles from vacuum deposited thin metal layer deposited over soluble sacrificial layer.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.