Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza pěstebních systémů pícnin pro pícní a energetické účely ve zvoleném zemědělském podniku
FUČÍK, Karel
Bakalářská práce pojednává o vybraných zemědělských plodinách pro pícní a energe-tické účely na pozemcích ve zvoleném zemědělském podniku. Práce pojednává o hodnocení výnosů a analýze pěstebních systémů pícnin jak na orné půdě, kde je hlav-ní plodinou kukuřice setá (Zea mays) a dále se zaměříme i na trvalé travní porosty. Orná půda byla zatravněna trvalou jetelotravní směskou složenou ze 7 druhů trav a 1 druhu jeteloviny. Hlavním cílem mé zvolené bakalářské práce bylo vyhodnotit vývoj a sklizeň pícních porostů jak na orné půdě tak i porostů spadajících do TTP, dále pak ohodnotit jejich výnos a zaměřit se i na posouzení rostlinné skladby. Sledovaným porostem byl i pozemek, kde proběhla obnova a osetí jetelotravními směsmi. Kapitola s vyhodnocením výsledků trvalých travních porostů (TTP) zahrnuje posou-zení třech zvolených pozemků, kde bylo sledováno zastoupení jednotlivých jetelovin a travin. Zároveň se v práce zaměřuje i na ohodnocení zpracování orné půdy a stavu porostů, kde je pěstována kukuřice seté (Zea mays) pro krmivářské a energetické úče-ly. Hlavní sledované ukazatele jsou příprava půdy, styl setí, výživa a v neposlední řadě sklizeň s výnosem.
Tvorba výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru
Sedláček, Radek ; Fučík, Karel (oponent) ; Návrat, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru. Výpočtový model je parametrický a umožňuje použití různých variant geometrie hřídele i rotorových plechů. Parametrický výpočtový model v APDL jazyce se sestaví v přiloženém sešitu softwaru MS Excel po zadání vstupních hodnot. Po výpočtu v programu ANSYS 14.5 jsou výsledky importovány do sešitu Excelu k dalšímu zpracování a následnému vyhodnocení úlohy.