Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělanost v zemích EU
Drábková, Natalie
Drábková, N. Vzdělanost v zemích EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá existencí vztahu mezi podílem terciárně vzdělané populace a ekonomickou úrovní země ve vybraných státech EU. V teoretické části je rozebráno především terciární vzdělání a jeho působení na trhu práce, dále studijní neúspěšnost a celoživotní vzdělání a v neposlední řadě také implementace Strategie Evropa 2020 a rozmach Průmyslu 4.0. V analytické části je srovnána vzdělanostní struktura reprezentativních zemí, které byly vybrány na základě shlukové analýzy. V rámci ukazatele podílu vysokoškoláků byly pomocí elementárních chara kteristik popsán vývoj časových řad Lotyšska, Lucemburska, Německa, Španělska a České republiky. Na závěr byla pro Německo a Španělsko provede-na modelace vícerozměrné regrese. Regresní analýza prokázala, že podíl absolventů VŠ ovlivňuje ekonomickou výkonnost v Německu. Naopak ve Španělsku ke korelaci mezi danými veličinami nedošlo. Zároveň byl v této zemi prokázán vliv míry nezaměstnanosti na HDP na obyvatele. V závěru práce je doporučováno politikám, aby motivovali studenty ke studiu STEM oborů, jež mají významný vliv na ekonomickou výkonnost.
Úloha vybraných vazoaktivních systémů v rozvoji chronického onemocnění ledvin
Drábková, Natálie ; Vaněčková, Ivana (vedoucí práce) ; Vaňourková, Zdeňka (oponent)
Chronické onemocnění ledvin (CKD) je život ohrožující choroba, která vzniká jako častý důsledek diabetu a hypertenze. Protože zpravidla probíhá utajeně, často končí úplným selháním ledvin. Zvládnutí chronického selhání ledvin se tak stává díky stále více stárnoucí populaci závažným zdravotním problémem. Cílem této práce bylo zjistit podíl vybraných vazoaktivních systémů na výši krevního tlaku v rozvojové a udržovací fázi CKD. K tomu byly použity dva modely CKD: 5/6 nefrektomie u Ren-2 transgenních potkanů (TGR) a stenóza renální artérie (2K1C) u kmene Wistar. U obou modelů CKD se ukázalo, že renin- angiotenzinový systém nehraje tak významnou roli na udržování krevního tlaku, naopak větší význam má sympatický nervový systém. Při rozvoji a udržování CKD převládají vazokonstrikční systémy nad vazodilatačně působícím systémem NO-syntázy. Úloha tohoto vazodilatačního systému je u TGR potkanů s 5/6 nefrektomií postupně oslabována, zatímco u Wistar potkanů s 2K1C hypertenzí je v rozvojové i udržovací fázi CKD udržována na stejné úrovni.
Úloha vybraných vazoaktivních systémů v rozvoji chronického onemocnění ledvin
Drábková, Natálie ; Vaněčková, Ivana (vedoucí práce) ; Vaňourková, Zdeňka (oponent)
Chronické onemocnění ledvin (CKD) je život ohrožující choroba, která vzniká jako častý důsledek diabetu a hypertenze. Protože zpravidla probíhá utajeně, často končí úplným selháním ledvin. Zvládnutí chronického selhání ledvin se tak stává díky stále více stárnoucí populaci závažným zdravotním problémem. Cílem této práce bylo zjistit podíl vybraných vazoaktivních systémů na výši krevního tlaku v rozvojové a udržovací fázi CKD. K tomu byly použity dva modely CKD: 5/6 nefrektomie u Ren-2 transgenních potkanů (TGR) a stenóza renální artérie (2K1C) u kmene Wistar. U obou modelů CKD se ukázalo, že renin- angiotenzinový systém nehraje tak významnou roli na udržování krevního tlaku, naopak větší význam má sympatický nervový systém. Při rozvoji a udržování CKD převládají vazokonstrikční systémy nad vazodilatačně působícím systémem NO-syntázy. Úloha tohoto vazodilatačního systému je u TGR potkanů s 5/6 nefrektomií postupně oslabována, zatímco u Wistar potkanů s 2K1C hypertenzí je v rozvojové i udržovací fázi CKD udržována na stejné úrovni.
Úloha endotelinového systému v léčbě chronického ledvinného selhání
Drábková, Natálie ; Vaněčková, Ivana (vedoucí práce) ; Vebr, Pavel (oponent)
Chronické onemocnění ledvin je život ohrožující choroba, která vzniká jako častý důsledek diabetu a hypertenze. Protože zpravidla probíhá utajeně, často končí úplným selháním ledvin. Zvládnutí chronického selhání ledvin se tak stává díky stále více stárnoucí populaci závažným zdravotním problémem. Kromě zlatého standardu používaného při této léčbě - terapii pomocí blokátorů renin-angiotenzinového systému, které vykazují nejen antihypertenzní, ale zejména renoprotektivní účinky - je snaha o zařazení dalších skupin léčiv při léčbě tohoto onemocnění. Zde se jeví jako velmi nadějné inhibitory endotelinového systému.

Viz též: podobná jména autorů
2 DRÁBKOVÁ, Nikola
4 Drábková, Natálie
2 Drábková, Nela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.